Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, februari 2023

Op 1 januari jl. is de gewijzigde ARIE-regeling, een onderdeel van het Arbeidsomstandighedenbesluit, in werking getreden. De oorspronkelijke regeling is hierbij op veel onderdelen aangepast, waarbij ook meer bedrijven onder de regeling zijn komen te vallen. Heeft de wijziging van de ARIE-regeling dan ook gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een korte toelichting.

Om maar meteen antwoord te geven op de vraag uit de inleiding: Nee, de wijziging van de ARIE-regeling heeft geen consequenties voor de veiligheidsregio’s. Het is een op zichzelf staande wijziging.

Nu hoor ik jullie denken: maar in het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) wordt toch naar de ARIE-regeling verwezen? Dat klopt. In het Bvr, zoals dat gold vóór 1 januari 2023, was voor de aanwijzing van inrichtingen om over een bedrijfsbrandweer te beschikken, een koppeling met de ARIE-regeling opgenomen. Met de inwerkingtreding van de gewijzigde ARIE-regeling is echter ook artikel 7.1 Bvr aangepast. De oorspronkelijke tekst van het Arbeidsomstandighedenbesluit is daarbij ‘overgeheveld’ naar artikel 7.1 eerste lid onderdeel b van het Bvr. Dit is gedaan om te borgen dat de bevoegdheid van veiligheidsregio’s, om bedrijven aan te wijzen om over een bedrijfsbrandweer te beschikken, niet wijzigt.

In eerste instantie was de noodzaak van deze aanpassing over het hoofd gezien. Dit zou tot gevolg hebben gehad dat veiligheidsregio’s, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet (waarin sowieso de koppeling met de ARIE zou worden losgelaten), geen vervoersgebonden inrichtingen en spoorwegemplacementen meer zouden kunnen aanwijzen. Met de wijziging van artikel 7.1 Bvr is dit “gat” voorkomen.

De tekst van artikel 7.1 onderdeel b Bvr is zodanig aangepast, dat daarmee eigenlijk al de koppeling met het Arbeidsomstandighedenbesluit is losgelaten. Samengevat komt het er op neer dat de vervoersgebonden inrichtingen die tot 1 januari 2023 konden worden aangewezen, ook na die datum kunnen worden aangewezen. Dit zijn alle inrichtingen die bestemd zijn voor opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen en die deze stoffen op grond van de omgevingsvergunning milieu ook aanwezig mogen hebben. Tevens is de uitleg van het begrip opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen in het artikel en wordt hier voor gevaarlijke stoffen verwezen naar de tekst van artikel 2.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit zoals dat luidde vóór 1 januari 2023.

Er komen dus weliswaar meer bedrijven onder de ARIE-regeling te vallen, maar door de wijziging van artikel 7.1 eerste lid onderdeel b Bvr heeft dit geen consequenties voor de bevoegdheid van veiligheidsregio’s om vervoersgebonden inrichtingen en spoorwegemplacementen te kunnen aanwijzen om over een bedrijfsbrandweer te beschikken (deze categorie wordt niet groter maar ook niet kleiner).

De toelichting op de wijziging van artikel 7.1 eerste lid onderdeel b Bvr is te vinden in het wijzigingsbesluit van de ARIE-regeling (in de toelichting op artikel IV) (publicatie in het staatsblad van 7 december 2022).

Mr. K.E. (Karin) Eshuis
Juridisch beleidsadviseur Industriële Veiligheid VRR/LEC IV

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

04-09-2023
Lichte stijging bedrijfsbrandweeraanwijzingen

Het aantal bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing is in 2022 licht gestegen ten opzichte van 2021, van 96 naar 103. Ook het aantal beoordeelde bedrijven is gestegen, van 328 naar 362. Dat blijkt uit het rapport ‘Stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven’, dat het LEC IV heeft opgesteld ten behoeve van de Staat van de Veiligheid 2022.

04-09-2023
Informatiebijeenkomst Omgevingswet voor bedrijven

Op 7 december a.s. organiseert het LEC IV een informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven en adviesbureaus over de aanstaande Omgevingswet.

04-09-2023
Ed Oomes spreker op netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 9 november

Noteer de datum alvast in uw agenda: 9 november. Dan vindt op het NIPV weer de halfjaarlijkse Netwerkdag van het LEC IV plaats. Het centrale thema is: ‘risicobeheersing in een veranderende wereld als gevolg van transities en nieuwe wetgeving’.

20-06-2023
Onderzoek alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites

Het onderzoek moet inzicht geven in de mogelijke veiligheidsrisico’s van deze categorie voertuigen in de (petro)chemie en in maatregelen om die risico’s te beheersen en effecten van incidenten te beperken.

20-06-2023
Ron Bouwman één jaar aan het roer van het LEC IV

Die bundeling van passie en kennis is volgens Ron cruciaal om een van de ambities van het LEC IV waar te maken: investeren in de professionaliteit van uitvoering.

19-06-2023
Decaan Risicomanagement Maarten de Groot: “Industriële Veiligheid is uitdaging voor het nieuwe leerlandschap”

Maarten de Groot is sinds dit jaar decaan Risicomanagement bij het NIPV. In zijn nieuwe functie heeft hij heel wat opgaven op zijn bordje liggen.

14-06-2023
“De ene accu is de andere niet”

Om de kennis omtrent batterijrisico’s in de veiligheidsregio’s te bevorderen, werd in april op initiatief van de Sector Milieu & Industrie onder de vlag van het LEC IV een ‘train-de-trainercursus’ voor toepassing van de recent vastgestelde PGS 37-1 en PGS 37-2 georganiseerd.

14-06-2023
SIV’ers in de praktijk: Rick Woldring (Veiligheidsregio Groningen)

“In mijn werk als adviseur en inspecteur industriële veiligheid redeneer ik vooral vanuit het veiligheidsbelang van de repressieve collega’s, als zij bij industriële incidenten moeten optreden.”

14-06-2023
‘Foam School’ voor Brzo-inspecteurs Oost-5

Brzo-inspecteurs van de vijf Oostelijke veiligheidsregio’s (Oost-5) van 13 tot 17 maart 2023 een internationale geaccrediteerde schuimtraining in het Franse Vernon.