Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, februari 2023

Op 1 januari jl. is de gewijzigde ARIE-regeling, een onderdeel van het Arbeidsomstandighedenbesluit, in werking getreden. De oorspronkelijke regeling is hierbij op veel onderdelen aangepast, waarbij ook meer bedrijven onder de regeling zijn komen te vallen. Heeft de wijziging van de ARIE-regeling dan ook gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een korte toelichting.

Om maar meteen antwoord te geven op de vraag uit de inleiding: Nee, de wijziging van de ARIE-regeling heeft geen consequenties voor de veiligheidsregio’s. Het is een op zichzelf staande wijziging.

Nu hoor ik jullie denken: maar in het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) wordt toch naar de ARIE-regeling verwezen? Dat klopt. In het Bvr, zoals dat gold vóór 1 januari 2023, was voor de aanwijzing van inrichtingen om over een bedrijfsbrandweer te beschikken, een koppeling met de ARIE-regeling opgenomen. Met de inwerkingtreding van de gewijzigde ARIE-regeling is echter ook artikel 7.1 Bvr aangepast. De oorspronkelijke tekst van het Arbeidsomstandighedenbesluit is daarbij ‘overgeheveld’ naar artikel 7.1 eerste lid onderdeel b van het Bvr. Dit is gedaan om te borgen dat de bevoegdheid van veiligheidsregio’s, om bedrijven aan te wijzen om over een bedrijfsbrandweer te beschikken, niet wijzigt.

In eerste instantie was de noodzaak van deze aanpassing over het hoofd gezien. Dit zou tot gevolg hebben gehad dat veiligheidsregio’s, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet (waarin sowieso de koppeling met de ARIE zou worden losgelaten), geen vervoersgebonden inrichtingen en spoorwegemplacementen meer zouden kunnen aanwijzen. Met de wijziging van artikel 7.1 Bvr is dit “gat” voorkomen.

De tekst van artikel 7.1 onderdeel b Bvr is zodanig aangepast, dat daarmee eigenlijk al de koppeling met het Arbeidsomstandighedenbesluit is losgelaten. Samengevat komt het er op neer dat de vervoersgebonden inrichtingen die tot 1 januari 2023 konden worden aangewezen, ook na die datum kunnen worden aangewezen. Dit zijn alle inrichtingen die bestemd zijn voor opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen en die deze stoffen op grond van de omgevingsvergunning milieu ook aanwezig mogen hebben. Tevens is de uitleg van het begrip opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen in het artikel en wordt hier voor gevaarlijke stoffen verwezen naar de tekst van artikel 2.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit zoals dat luidde vóór 1 januari 2023.

Er komen dus weliswaar meer bedrijven onder de ARIE-regeling te vallen, maar door de wijziging van artikel 7.1 eerste lid onderdeel b Bvr heeft dit geen consequenties voor de bevoegdheid van veiligheidsregio’s om vervoersgebonden inrichtingen en spoorwegemplacementen te kunnen aanwijzen om over een bedrijfsbrandweer te beschikken (deze categorie wordt niet groter maar ook niet kleiner).

De toelichting op de wijziging van artikel 7.1 eerste lid onderdeel b Bvr is te vinden in het wijzigingsbesluit van de ARIE-regeling (in de toelichting op artikel IV) (publicatie in het staatsblad van 7 december 2022).

Mr. K.E. (Karin) Eshuis
Juridisch beleidsadviseur Industriële Veiligheid VRR/LEC IV

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.

21-11-2023
Landelijke harmonisatie veiligheid spoorwegemplacementen in zicht

Al tien jaar lang werken gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het harmoniseren van het beoordelingskader en veiligheidsmaatregelen rond spoorwegemplacementen.

21-11-2023
IV-Alert flensverbindingen

Tijdens inspecties blijkt dat flensverbindingen aan leidingen, installaties en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen niet altijd aan de gestelde eisen voldoen, waardoor die verbindingen kunnen falen.

21-11-2023
‘In de startblokken voor 1 januari 2024, bent u klaar voor de OW?’

Nog ruim een maand te gaan en dan is het zo ver: de langverwachte invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum 1 januari 2024 is bij Koninklijk besluit, dat is voorgelegd aan de aan de Eerste en Tweede Kamer, vastgelegd.

21-11-2023
Actualisering PGS 12: Richtlijn voor veilig opslaan en verladen ammoniak

In de industriële energievoorziening is ammoniak de komende jaren belangrijk als drager voor waterstof en mogelijk ook als brandstof. De industrie sorteert daar al op voor, met plannen voor uitbreiding van bestaande ammoniakopslagterminals en aanvragen voor zowel ombouw van cryogene tanks als nieuwe opslagtanks.

12-10-2023
De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot Hoofdofficier van Dienst.

12-10-2023
Externe noodplannen Seveso III bijna overal up to date

De externe noodplannen in het kader van de Seveso III-richtlijn, beter bekend als ‘rampbestrijdingsplannen voor Brzo-bedrijven’ zijn bijna overal up to date.