Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid: werken aan profilering en relaties

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, februari 2024

Het afgelopen jaar stond voor het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners. De deelname aan kennisevents, zoals het Nationaal Seveso Congres en het Brandweerevent 2023 bood volgens programmamanager Ron Bouwman de gelegenheid om de bekendheid en zichtbaarheid van het LEC IV onder nieuwe doelgroepen te bevorderen. “Met de verbreding van de scope van het domein industriële veiligheid van Seveso-inrichtingen naar industrie in brede zin, kunnen we ook een rol spelen voor bijvoorbeeld adviseurs risicobeheersing en brandveiligheid, dus willen we graag laten zien wat we voor hen kunnen betekenen”, aldus Bouwman.

Jaarverslag LEC IV 2023 – werken aan profilering en relaties

Zichtbaarheid

Werken aan zichtbaarheid en communicatie met netwerkpartners was een van de highlights in het Jaarverslag 2023 van het LEC IV. Een jaar waarin ook weer enkele publicaties voor kennisbevordering binnen het IV-domein zijn uitgebracht. Zoals de Handreiking Incidentonderzoek industriële veiligheid, de Handreiking MOC Blusschuimtransitie, de Factsheet loading dock scenario’s bedrijfsbrandweer, IV-Alert bouten van flensverbindingen en het geactualiseerde Scenarioboek Industriële Veiligheid. In 2023 is ook een literatuurstudie gedaan naar de effectiviteit van waterschermen bij industriële incidentscenario’s. Het rapport van dat onderzoek is in december afgerond.

Mini-draaiboekje

Bouwman: “Het uitbrengen van publicaties voor kennisdeling en kennisbevordering is een van de kerntaken van het LEC IV. Ze zijn belangrijk als houvast voor de experts in het Netwerk IV, maar ook voor de andere samenwerkingspartners in het BRZO+, de Omgevingsdiensten en Rijksinspecties, én voor de industrie. Een ander product dat we hebben uitgegeven en dat vooral belangrijk is voor onze relatie met de veiligheidsregio’s, is een mini-‘draaiboekje’ op creditcardformaat, met alle relevante informatie over het Netwerk IV en de partners die daarin samenwerken. Dat boekje is breed verspreid in de veiligheidsregio’s. Functionarissen die advies of ondersteuning willen op thema’s rond industriële veiligheid of industriële brandveiligheid, zien via het scannen van een QR-code in één oogopslag onder welk IV-samenwerkingsgebied zij vallen en wie de contactpersonen voor de diverse veiligheidsthema’s zijn. Een simpel en handzaam instrumentje waarmee het LEC en het Netwerk IV hun bekendheid verder vergroten, ook binnen de al genoemde nieuwe doelgroepen binnen de veiligheidsregio’s.”

Incidentonderzoek

Ron Bouwman stelt vast dat een deel van de in 2023 afgeronde projecten al een jaar eerder is gestart en dat een aantal vorig jaar gestarte projecten niet binnen het verslagjaar kon worden opgeleverd. Dat komt volgens Ron omdat vanwege de relatief schaarse personeelsbezetting in het specialisme IV prioriteiten moesten worden gesteld. Hij verwacht dat dit jaar wel een groot aantal kennisdocumenten kan worden afgerond. Hij hoopt ook dat, in navolging van de publicatie over incidentonderzoek industriële veiligheid, regio’s dit jaar actiever aan de slag gaan met incidentonderzoek en de resultaten en lessen van onderzoeken ook met elkaar delen. Dat delen van onderzoeksresultaten is dit jaar nog onvoldoende gelukt. Ron Bouwman: “Incidentonderzoek is in mijn ogen een thema waarin we met het netwerk nog meer kunnen investeren. Lessen van incidenten, over oorzaken, het functioneren van preventieve voorzieningen en de effectiviteit van de incidentbestrijding, bevestigen immers ons bestaansrecht.”

Jaarverslag LEC IV 2023 – werken aan profilering en relaties
Foto: Megin Zondervan

Kennisbijeenkomsten

Naast de deelname aan kennisevents van andere organisaties organiseerde het LEC IV in het verslagjaar ook weer enkele eigen kennisbijeenkomsten. Zoals een bedrijvenochtend over de consequenties van de Omgevingswet, een train-de-trainercursus voor de PGS-37-1 en 37-2 over batterijrisico’s en twee netwerkdagen. Tijdens de netwerkdag op 9 maart was er veel aandacht voor de net gepubliceerde Handreiking MOC blusschuimtransitie. De netwerkdag op 9 november had als thema: ‘Risicobeheersing in een veranderende wereld’. Ron Bouwman signaleert dat de netwerkdagen voor de medewerkers in het IV-domein een uitstekende gelegenheid bieden om te netwerken, relaties te bestendigen en hun kennis verder te verdiepen. “We zien een groeiende belangstelling voor de netwerkdagen. Vorig jaar trokken beide dagen tussen de 80 en 100 deelnemers, terwijl bij eerdere edities de belangstelling wel eens geringer was. De bijeenkomsten voorzien duidelijk in een behoefte.”

Lees het jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

09-04-2024
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 14 maart: leren van de industrie

De netwerkdag van het LEC IV op 14 maart jl. was ‘anders dan anders’. In plaats van de Brauerszaal van het NIPV was het voormalige klooster Mariënhof aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort de plaats van samenkomst voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de specialisten industriële veiligheid.

09-04-2024
Digitale PGS: interactief van risico’s en scenario’s naar doelen en maatregelen

Met de omzetting van de PGS-reeks naar PGS’en ‘Nieuwe Stijl’, die enkele jaren geleden is gestart, is voor deze serie richtlijnen ook het digitale tijdperk begonnen. De nieuwe risico- en scenariogestuurde werkwijze met ‘doorklikfuncties’ werkt immers alleen in een digitale omgeving.

08-04-2024
Eerste aanmeldingen voor Traineeship Omgevingsveiligheid

De eerste kandidaten voor het Traineeship Omgevingsveiligheid hebben zich gemeld. Op 5 maart ging de wervingscampagne online op de website van Brandweer Nederland en al binnen vier uur was de eerste reactie binnen.

08-04-2024
SIV’er in de praktijk: Mario Struik (VRU)

Risicobeheersing en repressie zijn in het brandweerdomein de twee uitersten links en rechts in de veiligheidsketen. Maar verenigd in één persoon vormen ze een sterke combinatie. Mario Struik, specialist risicobeheersing bij Veiligheidsregio Utrecht, is één van de SIV’ers die kennis en kunde van beide taakvelden combineert in zijn brandweerloopbaan.

08-04-2024
“Grote passie voor industriële veiligheid, maar nu in een andere vorm”

Joram Gielbert heeft op 1 februari zijn werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en het LEC IV beëindigd. Maar hij laat de industriële veiligheid beslist niet los, want als zelfstandig adviseur blijft hij in grote lijnen hetzelfde werk doen.

11-03-2024
Effectiviteit waterschermen beperkt en afhankelijk van veel factoren

De inzet van waterschermen of waterstralen om bij chemische incidenten gas- of dampwolken te beïnvloeden, heeft vaak maar een beperkt effect.

01-03-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.