LEC IV presenteert jaarplan met ambitie

December 2022

Het LEC Industriële Veiligheid heeft zijn Jaarplan voor 2023 gepresenteerd; het eerste in de nieuwe huisstijl. Het programma van het LEC IV in 2023 volgt de trend van een samenleving en industrie die volop in beweging is, met de focus op grote transities en ontwikkelingen op het wereldtoneel.

De grondstoffen- en energietransitie, klimaatadaptatie of veranderende regelgeving, zullen komende jaren het werkveld industriële veiligheid nadrukkelijk raken. Het leidt tot veranderende risico’s in de industrie en daarmee ook de noodzaak tot andere kennis, aanpak en wellicht regelgeving. Reden voor het LEC IV en het Netwerk IV om zich als expertiseplatforms sterker te profileren en de kennisdeling over industriële veiligheid te bevorderen.

Programmamanager Ron Bouwman van het LEC IV vat het eerste Jaarplan dat onder zijn hoede tot stand is gekomen in een notendop samen: “In grote lijnen is het jaarplan op inhoud gelijk aan de plannen van voorgaande jaren. Maar wel met een paar nieuwe elementen en een iets andere opzet. Zo beginnen we met het beschrijven van de concrete ambities van het LEC IV, voor 2023 en de jaren daarna. Die ambities zijn gericht op het versterken van onze positie als kennis- en uitvoeringsplatform voor industriële veiligheid. Binnen het netwerk van de veiligheidsregio’s, maar ook binnen het grotere partnernetwerk van inspecties, omgevingsdiensten, NIPV, Brandweer Nederland en het Veiligheidsberaad. “

Het plan benoemt volgens Bouwman hoe het LEC IV wil bijdragen aan het verbeteren van de industriële veiligheid in Nederland. Door het ontwikkelen van concrete kennisproducten om de veiligheidsregio’s te ondersteunen, zoals handreikingen, leidraden en werkwijzers, maar ook door samenwerking met partners en het verstevigen van de kennis van de veiligheidsregio’s als advies- en VTH-organisaties voor industriële veiligheid. Nieuwe taakvelden die via de aanstaande Omgevingswet op het bordje van de regio’s komen te liggen. “Waar het LEC in 2007 als voornaamste focus had de uitvoering van Brzo-taken van de brandweer meer te professionaliseren en te uniformeren, richten we ons nu nadrukkelijker op industriële veiligheid in brede zin. Daarbij is ook de verbreding van de scope van Seveso-inrichtingen naar alle risicorelevante bedrijven leidend voor ons programma.”

Het Jaarplan 2023 is opgebouwd in vijf thematische pijlers: ‘netwerkbeheer’, ‘kennismanagement’, ‘beleidsontwikkeling’, ‘professionele uitvoering’ en ‘communicatie en profilering’. “Die laatste pijler is een nieuw element in ons jaarplan, waarin we benoemen hoe we onszelf als landelijk expertisecentrum zien in relatie tot onze partners in de keten. Wie zijn onze doelgroepen? Wat is onze kernboodschap? Wat wordt onze koers in het veranderende industriële landschap als ondersteunend en faciliterend platform voor kennis en uitvoering? Om die koers richting te geven, gaan we een strategisch communicatieframe opstellen, om al onze middelen voor netwerkvorming, kennisbevordering en kennisdeling optimaal te kunnen inzetten. Uiteraard blijven de vertrouwde en beproefde communicatie-activiteiten, zoals de nieuwsbrieven, social mediaberichtgeving en netwerkdagen behouden.”

Een paar highlights uit de geagendeerde activiteiten in 2023. Het LEC IV wil, samen met de diverse lectoraten van het NIPV een gezamenlijke onderzoeksagenda gaan opzetten, omdat alle lectoraten raakvlakken hebben met het thema industriële veiligheid. Voorgenomen zijn onder andere onderzoeken naar ‘natech’ incidenten (industriële calamiteiten als gevolg van natuurgeweld) en cyberveiligheid van incidentbestrijding.

Onder de pijler ‘kennisontwikkeling’ staan onder andere de ‘Werkwijzer toezicht op de bedrijfsbrandweer’ en ‘Werkwijzer spoorwegemplacementen 2023’ op de agenda. De werkwijzer spoorwegemplacementen is een landelijk project in samenwerking met meerdere veiligheidsregio’s en in nauwe afstemming met de betrokken ministeries. De werkwijzer beoogt meer uniformiteit te brengen in de beschouwing van risico’s van emplacementen en de mogelijke incidentscenario’s. De verwachting is dat de werkwijzer vóór de zomer van 2023 gereed is.

Een andere belangrijke activiteit komend jaar is de implementatie van de Handreiking incidentonderzoek in de industrie. Bedoeling is dat binnen het Netwerk IV alle IV-samenwerkingsgebieden ten minste één industrieel incident volgens de systematiek van de nieuwe handreiking gaan onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken worden dan in het netwerk gedeeld, zodat de veiligheidsregio’s van casuïstiek elders kunnen leren.

Onder de pijler beleidsbeïnvloeding levert het LEC IV ook komend jaar zijn bijdrage in de vorm van adviezen voor wet- en regelgeving, zoals herziening van de Wet veiligheidsregio’s naar aanleiding van de evaluatie van de wet die de afgelopen jaren is uitgevoerd. Ook een nieuwe stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten staat op de agenda, evenals het ontwikkelen van modelbeleid voor alle industriële veiligheidstaken van de veiligheidsregio’s. Verder zullen activiteiten in het kader van de energie- en schuimtransitie weer de nodige tijd en energie vragen van het LEC en het Netwerk IV.

Onder de noemer ‘professionalisering’ wordt in 2023 een benchmark voorbereid, die in 2024 zal worden uitgevoerd. Ron Bouwman: “Om vast te stellen waar we staan met de kwaliteit van onze IV-taken, willen we zowel binnen het Nederlandse netwerk als internationaal, de taakuitvoering en organisatiewijze vergelijken. Wat vraagt de wet van ons en hoe voeren we die taken uit? Van welke goede ervaringen kunnen we leren en waar kunnen we ons nog verder verbeteren? Zo houden we onszelf scherp en kunnen we ons IV-takenpakket steeds goed afstemmen op wat de maatschappij van ons vraagt.”

Lees ook

04-09-2023
Lichte stijging bedrijfsbrandweeraanwijzingen

Het aantal bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing is in 2022 licht gestegen ten opzichte van 2021, van 96 naar 103. Ook het aantal beoordeelde bedrijven is gestegen, van 328 naar 362. Dat blijkt uit het rapport ‘Stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven’, dat het LEC IV heeft opgesteld ten behoeve van de Staat van de Veiligheid 2022.

04-09-2023
Informatiebijeenkomst Omgevingswet voor bedrijven

Op 7 december a.s. organiseert het LEC IV een informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven en adviesbureaus over de aanstaande Omgevingswet.

04-09-2023
Ed Oomes spreker op netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 9 november

Noteer de datum alvast in uw agenda: 9 november. Dan vindt op het NIPV weer de halfjaarlijkse Netwerkdag van het LEC IV plaats. Het centrale thema is: ‘risicobeheersing in een veranderende wereld als gevolg van transities en nieuwe wetgeving’.

20-06-2023
Onderzoek alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites

Het onderzoek moet inzicht geven in de mogelijke veiligheidsrisico’s van deze categorie voertuigen in de (petro)chemie en in maatregelen om die risico’s te beheersen en effecten van incidenten te beperken.

20-06-2023
Ron Bouwman één jaar aan het roer van het LEC IV

Die bundeling van passie en kennis is volgens Ron cruciaal om een van de ambities van het LEC IV waar te maken: investeren in de professionaliteit van uitvoering.

19-06-2023
Decaan Risicomanagement Maarten de Groot: “Industriële Veiligheid is uitdaging voor het nieuwe leerlandschap”

Maarten de Groot is sinds dit jaar decaan Risicomanagement bij het NIPV. In zijn nieuwe functie heeft hij heel wat opgaven op zijn bordje liggen.

14-06-2023
“De ene accu is de andere niet”

Om de kennis omtrent batterijrisico’s in de veiligheidsregio’s te bevorderen, werd in april op initiatief van de Sector Milieu & Industrie onder de vlag van het LEC IV een ‘train-de-trainercursus’ voor toepassing van de recent vastgestelde PGS 37-1 en PGS 37-2 georganiseerd.

14-06-2023
SIV’ers in de praktijk: Rick Woldring (Veiligheidsregio Groningen)

“In mijn werk als adviseur en inspecteur industriële veiligheid redeneer ik vooral vanuit het veiligheidsbelang van de repressieve collega’s, als zij bij industriële incidenten moeten optreden.”

14-06-2023
‘Foam School’ voor Brzo-inspecteurs Oost-5

Brzo-inspecteurs van de vijf Oostelijke veiligheidsregio’s (Oost-5) van 13 tot 17 maart 2023 een internationale geaccrediteerde schuimtraining in het Franse Vernon.