LEC Industriële Veiligheid presenteert jaarplan met ambitie

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, december 2022

Het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) heeft zijn jaarplan voor 2023 gepresenteerd; het eerste in de nieuwe huisstijl. Het programma van het LEC IV in 2023 volgt de trend van een samenleving en industrie die volop in beweging is, met de focus op grote transities en ontwikkelingen op het wereldtoneel.

De grondstoffen- en energietransitie, klimaatadaptatie of veranderende regelgeving, zullen komende jaren het werkveld industriële veiligheid nadrukkelijk raken. Het leidt tot veranderende risico’s in de industrie en daarmee ook de noodzaak tot andere kennis, aanpak en wellicht regelgeving. Reden voor het LEC IV en het Netwerk IV om zich als expertiseplatforms sterker te profileren en de kennisdeling over industriële veiligheid te bevorderen.

Programmamanager Ron Bouwman van het LEC IV vat het eerste Jaarplan dat onder zijn hoede tot stand is gekomen in een notendop samen: “In grote lijnen is het jaarplan op inhoud gelijk aan de plannen van voorgaande jaren. Maar wel met een paar nieuwe elementen en een iets andere opzet. Zo beginnen we met het beschrijven van de concrete ambities van het LEC IV, voor 2023 en de jaren daarna. Die ambities zijn gericht op het versterken van onze positie als kennis- en uitvoeringsplatform voor industriële veiligheid. Binnen het netwerk van de veiligheidsregio’s, maar ook binnen het grotere partnernetwerk van inspecties, omgevingsdiensten, NIPV, Brandweer Nederland en het Veiligheidsberaad. “

Het plan benoemt volgens Bouwman hoe het LEC IV wil bijdragen aan het verbeteren van de industriële veiligheid in Nederland. Door het ontwikkelen van concrete kennisproducten om de veiligheidsregio’s te ondersteunen, zoals handreikingen, leidraden en werkwijzers, maar ook door samenwerking met partners en het verstevigen van de kennis van de veiligheidsregio’s als advies- en VTH-organisaties voor industriële veiligheid. Nieuwe taakvelden die via de aanstaande Omgevingswet op het bordje van de regio’s komen te liggen. “Waar het LEC in 2007 als voornaamste focus had de uitvoering van Brzo-taken van de brandweer meer te professionaliseren en te uniformeren, richten we ons nu nadrukkelijker op industriële veiligheid in brede zin. Daarbij is ook de verbreding van de scope van Seveso-inrichtingen naar alle risicorelevante bedrijven leidend voor ons programma.”

Het Jaarplan 2023 is opgebouwd in vijf thematische pijlers: ‘netwerkbeheer’, ‘kennismanagement’, ‘beleidsontwikkeling’, ‘professionele uitvoering’ en ‘communicatie en profilering’. “Die laatste pijler is een nieuw element in ons jaarplan, waarin we benoemen hoe we onszelf als landelijk expertisecentrum zien in relatie tot onze partners in de keten. Wie zijn onze doelgroepen? Wat is onze kernboodschap? Wat wordt onze koers in het veranderende industriële landschap als ondersteunend en faciliterend platform voor kennis en uitvoering? Om die koers richting te geven, gaan we een strategisch communicatieframe opstellen, om al onze middelen voor netwerkvorming, kennisbevordering en kennisdeling optimaal te kunnen inzetten. Uiteraard blijven de vertrouwde en beproefde communicatie-activiteiten, zoals de nieuwsbrieven, social mediaberichtgeving en netwerkdagen behouden.”

Een paar highlights uit de geagendeerde activiteiten in 2023. Het LEC IV wil, samen met de diverse lectoraten van het NIPV een gezamenlijke onderzoeksagenda gaan opzetten, omdat alle lectoraten raakvlakken hebben met het thema industriële veiligheid. Voorgenomen zijn onder andere onderzoeken naar ‘natech’ incidenten (industriële calamiteiten als gevolg van natuurgeweld) en cyberveiligheid van incidentbestrijding.

Onder de pijler ‘kennisontwikkeling’ staan onder andere de ‘Werkwijzer toezicht op de bedrijfsbrandweer’ en ‘Werkwijzer spoorwegemplacementen 2023’ op de agenda. De werkwijzer spoorwegemplacementen is een landelijk project in samenwerking met meerdere veiligheidsregio’s en in nauwe afstemming met de betrokken ministeries. De werkwijzer beoogt meer uniformiteit te brengen in de beschouwing van risico’s van emplacementen en de mogelijke incidentscenario’s. De verwachting is dat de werkwijzer vóór de zomer van 2023 gereed is.

Een andere belangrijke activiteit komend jaar is de implementatie van de Handreiking incidentonderzoek in de industrie. Bedoeling is dat binnen het Netwerk IV alle IV-samenwerkingsgebieden ten minste één industrieel incident volgens de systematiek van de nieuwe handreiking gaan onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken worden dan in het netwerk gedeeld, zodat de veiligheidsregio’s van casuïstiek elders kunnen leren.

Onder de pijler beleidsbeïnvloeding levert het LEC IV ook komend jaar zijn bijdrage in de vorm van adviezen voor wet- en regelgeving, zoals herziening van de Wet veiligheidsregio’s naar aanleiding van de evaluatie van de wet die de afgelopen jaren is uitgevoerd. Ook een nieuwe stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten staat op de agenda, evenals het ontwikkelen van modelbeleid voor alle industriële veiligheidstaken van de veiligheidsregio’s. Verder zullen activiteiten in het kader van de energie- en schuimtransitie weer de nodige tijd en energie vragen van het LEC en het Netwerk IV.

Onder de noemer ‘professionalisering’ wordt in 2023 een benchmark voorbereid, die in 2024 zal worden uitgevoerd. Ron Bouwman: “Om vast te stellen waar we staan met de kwaliteit van onze IV-taken, willen we zowel binnen het Nederlandse netwerk als internationaal, de taakuitvoering en organisatiewijze vergelijken. Wat vraagt de wet van ons en hoe voeren we die taken uit? Van welke goede ervaringen kunnen we leren en waar kunnen we ons nog verder verbeteren? Zo houden we onszelf scherp en kunnen we ons IV-takenpakket steeds goed afstemmen op wat de maatschappij van ons vraagt.”

Lees ook

12-02-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.

12-02-2024
Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen

De Landelijke Handhavingsstrategie Brzo is aangepast aan de Omgevingswet en heet nu Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen. Het betreft een wetstechnische en tekstuele wijziging. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

19-12-2023
SIV‘er in de praktijk: Johan Braker

Johan Braker, veiligheidsconsultant Industriële Veiligheid bij Veiligheidsregio Groningen, vertelt over zijn boeiende werk.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid neemt deel aan ‘blusschuimdebat’ tijdens Nationaal Seveso Congres

Jan Meinster van het LEC IV leidde een ‘inspiratietafel’ over de blusschuimtransitie. Duidelijk werd dat bedrijven behoefte hebben aan concrete informatie.

19-12-2023
Blusschuimtransitie: de tijd dringt

Met 2024 op de kalender wordt het voor de industrie en de brandweersector zaak haast te maken met de blusschuimtransitie. De Europese verordening die het gebruik van PFAS in blusschuim verbiedt, wordt namelijk in de loop van komend jaar van kracht.

19-12-2023
Bedrijvenochtend Omgevingswet geslaagd

De bijeenkomst was bedoeld om te informeren over de consequenties van de Omgevingswet voor de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de veranderende adviesrol van de veiligheidsregio’s.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid maakt eerste meerjarenplan

Het LEC IV werkt aan het opstellen van zijn eerste meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de periode 2024-2027.