LEC IV presenteert jaarplan met ambitie

December 2022

Het LEC Industriële Veiligheid heeft zijn Jaarplan voor 2023 gepresenteerd; het eerste in de nieuwe huisstijl. Het programma van het LEC IV in 2023 volgt de trend van een samenleving en industrie die volop in beweging is, met de focus op grote transities en ontwikkelingen op het wereldtoneel.

De grondstoffen- en energietransitie, klimaatadaptatie of veranderende regelgeving, zullen komende jaren het werkveld industriële veiligheid nadrukkelijk raken. Het leidt tot veranderende risico’s in de industrie en daarmee ook de noodzaak tot andere kennis, aanpak en wellicht regelgeving. Reden voor het LEC IV en het Netwerk IV om zich als expertiseplatforms sterker te profileren en de kennisdeling over industriële veiligheid te bevorderen.

Programmamanager Ron Bouwman van het LEC IV vat het eerste Jaarplan dat onder zijn hoede tot stand is gekomen in een notendop samen: “In grote lijnen is het jaarplan op inhoud gelijk aan de plannen van voorgaande jaren. Maar wel met een paar nieuwe elementen en een iets andere opzet. Zo beginnen we met het beschrijven van de concrete ambities van het LEC IV, voor 2023 en de jaren daarna. Die ambities zijn gericht op het versterken van onze positie als kennis- en uitvoeringsplatform voor industriële veiligheid. Binnen het netwerk van de veiligheidsregio’s, maar ook binnen het grotere partnernetwerk van inspecties, omgevingsdiensten, NIPV, Brandweer Nederland en het Veiligheidsberaad. “

Het plan benoemt volgens Bouwman hoe het LEC IV wil bijdragen aan het verbeteren van de industriële veiligheid in Nederland. Door het ontwikkelen van concrete kennisproducten om de veiligheidsregio’s te ondersteunen, zoals handreikingen, leidraden en werkwijzers, maar ook door samenwerking met partners en het verstevigen van de kennis van de veiligheidsregio’s als advies- en VTH-organisaties voor industriële veiligheid. Nieuwe taakvelden die via de aanstaande Omgevingswet op het bordje van de regio’s komen te liggen. “Waar het LEC in 2007 als voornaamste focus had de uitvoering van Brzo-taken van de brandweer meer te professionaliseren en te uniformeren, richten we ons nu nadrukkelijker op industriële veiligheid in brede zin. Daarbij is ook de verbreding van de scope van Seveso-inrichtingen naar alle risicorelevante bedrijven leidend voor ons programma.”

Het Jaarplan 2023 is opgebouwd in vijf thematische pijlers: ‘netwerkbeheer’, ‘kennismanagement’, ‘beleidsontwikkeling’, ‘professionele uitvoering’ en ‘communicatie en profilering’. “Die laatste pijler is een nieuw element in ons jaarplan, waarin we benoemen hoe we onszelf als landelijk expertisecentrum zien in relatie tot onze partners in de keten. Wie zijn onze doelgroepen? Wat is onze kernboodschap? Wat wordt onze koers in het veranderende industriële landschap als ondersteunend en faciliterend platform voor kennis en uitvoering? Om die koers richting te geven, gaan we een strategisch communicatieframe opstellen, om al onze middelen voor netwerkvorming, kennisbevordering en kennisdeling optimaal te kunnen inzetten. Uiteraard blijven de vertrouwde en beproefde communicatie-activiteiten, zoals de nieuwsbrieven, social mediaberichtgeving en netwerkdagen behouden.”

Een paar highlights uit de geagendeerde activiteiten in 2023. Het LEC IV wil, samen met de diverse lectoraten van het NIPV een gezamenlijke onderzoeksagenda gaan opzetten, omdat alle lectoraten raakvlakken hebben met het thema industriële veiligheid. Voorgenomen zijn onder andere onderzoeken naar ‘natech’ incidenten (industriële calamiteiten als gevolg van natuurgeweld) en cyberveiligheid van incidentbestrijding.

Onder de pijler ‘kennisontwikkeling’ staan onder andere de ‘Werkwijzer toezicht op de bedrijfsbrandweer’ en ‘Werkwijzer spoorwegemplacementen 2023’ op de agenda. De werkwijzer spoorwegemplacementen is een landelijk project in samenwerking met meerdere veiligheidsregio’s en in nauwe afstemming met de betrokken ministeries. De werkwijzer beoogt meer uniformiteit te brengen in de beschouwing van risico’s van emplacementen en de mogelijke incidentscenario’s. De verwachting is dat de werkwijzer vóór de zomer van 2023 gereed is.

Een andere belangrijke activiteit komend jaar is de implementatie van de Handreiking incidentonderzoek in de industrie. Bedoeling is dat binnen het Netwerk IV alle IV-samenwerkingsgebieden ten minste één industrieel incident volgens de systematiek van de nieuwe handreiking gaan onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken worden dan in het netwerk gedeeld, zodat de veiligheidsregio’s van casuïstiek elders kunnen leren.

Onder de pijler beleidsbeïnvloeding levert het LEC IV ook komend jaar zijn bijdrage in de vorm van adviezen voor wet- en regelgeving, zoals herziening van de Wet veiligheidsregio’s naar aanleiding van de evaluatie van de wet die de afgelopen jaren is uitgevoerd. Ook een nieuwe stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten staat op de agenda, evenals het ontwikkelen van modelbeleid voor alle industriële veiligheidstaken van de veiligheidsregio’s. Verder zullen activiteiten in het kader van de energie- en schuimtransitie weer de nodige tijd en energie vragen van het LEC en het Netwerk IV.

Onder de noemer ‘professionalisering’ wordt in 2023 een benchmark voorbereid, die in 2024 zal worden uitgevoerd. Ron Bouwman: “Om vast te stellen waar we staan met de kwaliteit van onze IV-taken, willen we zowel binnen het Nederlandse netwerk als internationaal, de taakuitvoering en organisatiewijze vergelijken. Wat vraagt de wet van ons en hoe voeren we die taken uit? Van welke goede ervaringen kunnen we leren en waar kunnen we ons nog verder verbeteren? Zo houden we onszelf scherp en kunnen we ons IV-takenpakket steeds goed afstemmen op wat de maatschappij van ons vraagt.”

Lees ook

16-01-2023
Oefeningen en trainingen

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS of een training volgen?

16-01-2023
Versterking gevraagd voor Expertgroep SIS

Wij zijn op zoek naar enkele personen vanuit de kolom Bevolkingszorg die plaats willen nemen in de LOCB Expertgroep SIS

16-01-2023
Teamleiders SIS gezocht

Kom jij de landelijke piketpool van teamleiders SIS versterken?

13-12-2022
Programma IV – jaarplan 2023

Op dit moment schrijven we volop aan het jaarplan 2023 voor het Programma Informatievoorziening waarin de vele facetten van IV aan bod komen.

13-12-2022
Risicovolle situaties op de kaart

De provinciale risicokaart toont risicovolle situaties en is een bron voor veel basisgegevens, zoals kwetsbare gebouwen en locaties en risicovolle objecten

13-12-2022
Toegangsservice Gezamenlijke Voorzieningen

Doel van de TGV is om eenvoudig en met Single Sign On in te kunnen loggen op álle gezamenlijke voorzieningen die NIPV beheert

13-12-2022
Voertuig Positie Service (VPS)

De VPS brengt alle voertuigposities van inzetbare eenheden van de veiligheidsregio’s bij elkaar op één plaats.

13-12-2022
Onderzoek Branden bij afvalbedrijven: vergunningen sluiten onvoldoende aan bij praktijk

Het scenario ‘brand in afvalstapel’ wordt in vergunningen niet als relevant scenario beschouwd, terwijl juist dit type branden met een grote omgevingsimpact het meest voorkomt in de branche.

13-12-2022
Webinar Scenarioboek IV

Op 1 december verzorgde het LEC IV een webinar om IV-specialisten in de veiligheidsregio’s wegwijs te maken in het nieuwe Scenarioboek Industriële Veiligheid.