LEC Industriële Veiligheid maakt eerste meerjarenplan

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, december 2023

Het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) werkt aan het opstellen van zijn eerste meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de periode 2024-2027. Tot dusver stelde het LEC voor al zijn activiteiten en projecten voor ieder kalenderjaar een apart jaarplan op en ook de financiering werd jaarlijks opnieuw aangevraagd. Via meerjarenplannen kunnen activiteiten en projecten voor de langere termijn beter worden geborgd.

Programmamanager Ron Bouwman verwacht dat het meerjarenplan 2024-2027 komend voorjaar gereed is en dat in de zomer de subsidieaanvraag voor de komende vier jaar kan worden ingediend. “Ter voorbereiding maken we momenteel een ronde langs alle IV-samenwerkingsclusters om informatie over gewenste activiteiten en ondersteuning op te halen. We willen als kennisplatform van en vóór de veiligheidsregio’s nog gestructureerder gaan werken volgens een langetermijnvisie en dit in een vierjarenplan vastleggen. Daarom willen we weten welke thema’s er in de regio’s leven en aan welke activiteiten en producten zij de komende jaren behoefte hebben. De continuïteit van onze activiteiten is zo beter gewaarborgd en we kunnen projecten langer voortzetten, omdat de financiering voor vier jaar vooruit is geregeld. De meerjarenplannen worden een gezamenlijk document van het LEC IV, het NIPV en de zes samenwerkingsgebieden.”

Per kalenderjaar wordt volgens Ron Bouwman een activiteitenplan gemaakt voor de actuele projecten en ook wordt per jaar gerapporteerd welke activiteiten en projecten concreet zijn uitgevoerd en afgerond, als verantwoording aan de veiligheidsregio’s en het ministerie. Ron geeft een doorkijkje naar het activiteitenplan voor 2024. Wat staat er op stapel voor komend jaar?

“Alle vaste onderdelen van onze plancyclus komen terug in het activiteitenplan. We blijven ten behoeve van de regio’s kennisdocumenten opstellen en actualiseren, er worden weer twee netwerkdagen georganiseerd, we leveren desgevraagd juridische ondersteuning aan de regio’s bij advies- en toezichtactiviteiten en we willen ook weer zes incidentonderzoeken uitvoeren; één per samenwerkingsregio. Die incidentonderzoeken vind ik belangrijk, als instrument om te evalueren en te leren. We proberen natuurlijk incidenten te voorkomen, maar we hebben incidenten ook een beetje nodig om te onderstrepen wat de legitimiteit van de veiligheidsregio’s in het speelveld van Seveso is. Ze tonen aan waarom wij belangrijk zijn voor het bevorderen van de industriële veiligheid in Nederland. De lessen van incidenten helpen ons ook te prioriteren in onze ondersteuningsprogramma’s.”

Bijzonder in het Activiteitenplan 2024 is dat het een flink aantal cursussen voor kennisbevordering bevat. Zo zijn zes cursusdata op drie locaties gereserveerd voor het verder verdiepen van de kennis bij IV-specialisten over de Omgevingswet. Verder staat de cursus Fire Prevention Officer, gericht op kennisbevordering over de Amerikaanse NFPA-veiligheidsstandaarden, op de agenda, evenals cursussen voor de PGS 31 (kleine opslagtanks) en – als deze wordt vastgesteld – de PGS 15 (opslagloodsen). En natuurlijk starten we in januari met nog twee opfriscursussen voor de LBR, de Seveso-inspectiemethodiek.

In het eerste meerjarenplan wordt volgens Ron Bouwman in ieder geval tijd ingepland voor de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s. Hij verwacht dat de aanpassingen van de wet onder andere gevolgen zullen hebben voor bedrijfsbrandweeraanwijzingen. Die zullen meer passend moeten zijn op de komende uitdagingen, zoals effecten van energietransitie.

“In die follow-up van de Evaluatiecommissie Muller zal het LEC IV een stevige rol blijven spelen, met betrekking tot alle aspecten rond industriële veiligheid en de rol en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio’s daarbij. Het is een van de langetermijndossiers die de meerwaarde van het LEC IV als bundelingsplatform voor industriële kennis en expertise benadrukken. We hebben in het landelijk veiligheidsdomein een belangrijke rol te spelen. In het licht daarvan blijven we de komende jaren ook werken aan onze verdere profilering als structurele schakel in het netwerk van partijen die staan voor de veiligheid in Nederland.”

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

12-02-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.

12-02-2024
Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen

De Landelijke Handhavingsstrategie Brzo is aangepast aan de Omgevingswet en heet nu Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen. Het betreft een wetstechnische en tekstuele wijziging. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

19-12-2023
SIV‘er in de praktijk: Johan Braker

Johan Braker, veiligheidsconsultant Industriële Veiligheid bij Veiligheidsregio Groningen, vertelt over zijn boeiende werk.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid neemt deel aan ‘blusschuimdebat’ tijdens Nationaal Seveso Congres

Jan Meinster van het LEC IV leidde een ‘inspiratietafel’ over de blusschuimtransitie. Duidelijk werd dat bedrijven behoefte hebben aan concrete informatie.

19-12-2023
Blusschuimtransitie: de tijd dringt

Met 2024 op de kalender wordt het voor de industrie en de brandweersector zaak haast te maken met de blusschuimtransitie. De Europese verordening die het gebruik van PFAS in blusschuim verbiedt, wordt namelijk in de loop van komend jaar van kracht.

19-12-2023
Bedrijvenochtend Omgevingswet geslaagd

De bijeenkomst was bedoeld om te informeren over de consequenties van de Omgevingswet voor de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de veranderende adviesrol van de veiligheidsregio’s.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid maakt eerste meerjarenplan

Het LEC IV werkt aan het opstellen van zijn eerste meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de periode 2024-2027.