Handreiking Advisering milieubelastende activiteiten online

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, juni 2024

Recent is de ‘Handreiking Advisering milieubelastende activiteiten (MBA)’ beschikbaar gekomen. Het kennisdocument is door het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) ontwikkeld in samenwerking met specialisten van de Sector Milieu en Industrie van Brandweer Nederland. De handreiking leidt specialisten stap voor stap door het adviesproces bij vergunningtrajecten rond milieubelastende activiteiten. Met de komst van de Omgevingswet is dat adviesproces op een nieuwe leest geschoeid.

De Handreiking MBA kende een tweetal voorgangers. In 2009 werd de ‘Handreiking Brandweeradvisering op de Wet milieubeheer’ gepubliceerd, die in 2014 een update kreeg. De nieuwe Omgevingswet noopte tot een totale vernieuwing, omdat het proces en de adviestaken van de veiligheidsregio’s onder het regime van deze wet grondig zijn veranderd en verbreed.

Versie 3.0

“Hoewel de handreiking volledig nieuw is, is het nu gepubliceerde document daarom toch al versie 3.0.”, vertelt projectleider Henk van Wetten van het LEC IV. “Het opstellen van de handreiking bleek een complex proces en er zijn in de commentaarronden flink wat wijzigingen verwerkt. Nog deze zomer zal al een versie 3.1 online komen met laatste aanvullingen, waaronder een bijlage met verwijzing en koppeling naar de PGS-reeks. Het is een van de grote voordelen van het werken met digitale handreikingen en handboeken dat aanpassingen eenvoudig kunnen worden verwerkt in updateversies.”

Onderwijsfunctie

Volgens Henk van Wetten is de handreiking een nuttig ondersteunend document voor zowel zittende specialisten industriële veiligheid als nieuw instromende medewerkers: “Voor mensen die al langer in het IV-domein werken is het een handig naslagwerk voor alle processtappen en achtergrondinformatie rond de vergunningadvisering. De handreiking bevat onder andere een directe koppeling naar het Scenarioboek Industriële Veiligheid. Veiligheidsadviezen worden immers gebaseerd op mogelijke incidentscenario’s van een activiteit. Nieuw is dat de handreiking ook een plek heeft gekregen in het onderwijs; het vormt een onderlegger voor het leerblok milieuadvisering binnen de leerstroom Industriële veiligheid.”

Beheerproces

Van Wetten vult aan dat de projectgroep van het LEC IV en de Sector Milieu en Industrie nog werken aan het inrichten van het beheerproces, in het belang van verdere actualisering in de nabije toekomst: “Het is belangrijk dat we goed inzicht hebben in al onze bronnen en processen voor het up-to-date houden van de inhoud. Want de handreiking is een ‘levend document’ dat regelmatig aan nieuwe ontwikkelingen moet worden aangepast. Met de Omgevingswet is de ‘milieubelastende activiteit’ als nieuwe term geïntroduceerd binnen de brandweeradvisering. En door de snelle veranderingen en transities in het industriële domein, zullen nieuwe milieubelastende activiteiten en nieuwe scenario’s hun intrede doen, waarop brandweeradvisering nodig is.”

Download de Handreiking Advisering milieubelastende activiteiten

De Handreiking is mede gefinancierd vanuit de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO). MVO is een programma vanuit het Rijk om de omgevingsveiligheid te versterken.

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

09-07-2024
Bedrijfsbrandweeraanwijzingen en Omgevingswet: koppeling met ARIE-regeling bestaat niet meer

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de koppeling met de ARIE-regeling helemaal losgelaten.

25-06-2024
Meerjarenplan 2024-2027 LEC Industriële Veiligheid verder uitgewerkt

Het Meerjarenplan 2024-2027 van het LEC Industriële Veiligheid is voltooid en de eerste thema’s staan al op de agenda voor uitvoering.

25-06-2024
NFPA-cursus biedt waardevolle kennisupgrade

De eerste ervaringen met het leerblok over de NFPA-standaarden (NFPA = National Fire Protection Associaton) zijn positief.

25-06-2024
LBR-boekje deel 2 klaar voor distributie

Deze maand verschijnt het tweede deel van het LBR-boekje: een handreiking voor toepassing van de techniek- en systeemroute LBR (Landelijke Benadering Risicobedrijven) voor de Seveso-inspecteurs van de veiligheidsregio’s.

25-06-2024
Handreiking Advisering milieubelastende activiteiten online

De nieuwe handreiking leidt specialisten stap voor stap door het adviesproces bij vergunningtrajecten rond milieubelastende activiteiten. Met de komst van de Omgevingswet is dat adviesproces op een nieuwe leest geschoeid.

25-06-2024
Nederlandse rampbestrijdingsplannen in Europees perspectief

Tijdens een Europees seminar over rampbestrijdingsplannen trad Jan Meinster namens het LEC Industriële Veiligheid op als gastspreker.

25-06-2024
Livetest toont gebreken in de betrouwbaarheid van stationaire brandblussystemen aan

Het ‘live’ testen van stationaire brandblussystemen in hun bedrijfsomgeving is belangrijk om aan te tonen dat die systemen effectief en betrouwbaar zijn voor het bestrijden van de brandscenario’s waarvoor ze zijn bedoeld.

09-04-2024
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 14 maart: leren van de industrie

De netwerkdag van het LEC IV op 14 maart jl. was ‘anders dan anders’. In plaats van de Brauerszaal van het NIPV was het voormalige klooster Mariënhof aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort de plaats van samenkomst voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de specialisten industriële veiligheid.

09-04-2024
Digitale PGS: interactief van risico’s en scenario’s naar doelen en maatregelen

Met de omzetting van de PGS-reeks naar PGS’en ‘Nieuwe Stijl’, die enkele jaren geleden is gestart, is voor deze serie richtlijnen ook het digitale tijdperk begonnen. De nieuwe risico- en scenariogestuurde werkwijze met ‘doorklikfuncties’ werkt immers alleen in een digitale omgeving.