Commentaarronde nieuwe PGS 37: veel feedback

Mei 2022

De vraag naar lithium-ion houdende energiedragers neemt stormachtig toe en dat leidt bij overheid en bedrijfsleven tot een intensief debat over de veiligheid. Dat merkt ook het PGS-team (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) dat werkt aan de PGS-37, de richtlijn met veiligheidsnormen voor energiedragers op basis van lithium-ion. De commentaarronde voor de PGS 37-1 (‘Lithium-ion accu’s: Energie Opslag Systemen’) leverde niet minder dan 700 reacties op, zowel tekstueel als inhoudelijk. Die worden nu door het team PGS 37-1 verwerkt. De PGS 37-2 (‘Lithium-houdende energiedragers: Opslag’) ligt momenteel ter inzage. De verwachting is dat beide PGS’en komend najaar van kracht worden.

Dat de inzagetermijn voor de PGS 37-1 zoveel feedback heeft opgeleverd is volgens Martin Meijer en Sander Lepelaar van het PGS-team 37-1 verklaarbaar. Martin Meijer: “De ontwerp-PGS is heel breed gedeeld met belanghebbenden van overheid en bedrijfsleven. Naast vertegenwoordigers van het Netwerk Industriële Veiligheid hebben ook de energiesector, fabrikanten en leveranciers van brandbeveiligingssystemen veel input geleverd. Iedereen vindt iets van de eisen die in de PGS worden gesteld aan preventieve brandveiligheid en brandbeheersing. We merken dat het leeft in alle sectoren die belang hebben bij lithium-ion energiedragers en bij partijen die bewaken dat de brandveiligheid van deze energiedragers goed wordt geborgd. Dat dat belangrijk is zien de betrokken partijen ook, nadat zich internationaal enkele branden in Energie Opslag Systemen (EOS) hebben voorgedaan. Die incidenten tonen hoe groot de effecten van een lithium-ionbrand op de omgeving en op de gezondheid kunnen zijn.”

De focus van het PGS-team is dat door belanghebbenden niet teveel wordt getornd aan de basisveiligheidseisen. Sander Lepelaar: “Iedereen vindt veiligheid belangrijk, maar niet tot elke prijs. Fabrikanten zijn van mening dat hun EOS veilig zijn en dat de in de PGS geëiste veiligheden topzwaar zijn. Ze zien de brandweer als een ‘rupsje nooitgenoeg’. Maar ieder systeem kan falen, dus moeten we scherp blijven en zorgen voor een stevige reeks basisveiligheidseisen, zoals compartimentering van batterijsystemen om onbeheersbare brandvoortplanting te voorkomen.”

“Fabrikanten zijn van mening dat hun EOS veilig zijn en dat de in de PGS geëiste veiligheden topzwaar zijn.”

Martin Meijer voegt eraan toe dat er ook discussie is over de vraag hoe ver de regelgeving moet gaan inzake het aanpassen van al bestaande systemen. Nieuwe systemen die worden gerealiseerd nadat de PGS 37-1 van kracht is onder het Activiteitenbesluit van de Omgevingswet moeten sowieso aan de richtlijn voldoen. Als ook bestaande systemen op die eisen moeten worden aangepast, gaat dat de beheerders geld kosten voor extra investeringen. “We krijgen dan ook veel vragen uit de markt van bedrijven die plannen ontwikkelen voor een EOS en willen weten waar ze aan toe zijn.”

Het grote aantal reacties op de ter inzagelegging stelt het PGS-team voor een flinke uitdaging, want over een deel van de commentaren zal nog wel het nodige debat moeten worden gevoerd. Bij de herziening van een PGS kan vaak worden volstaan met één of twee vergaderingen om de reacties te bespreken en vervolgens te verwerken, maar met de brede inbreng vanuit de geconsulteerde partijen is nu meer tijd nodig. “De grote feedback is ook wel verklaarbaar, omdat dit een volledig nieuwe PGS is, die vanaf een nulpunt is geschreven. Invoering van de PGS 37-1 eerder dan het vierde kwartaal van dit jaar is, vanwege het zorgvuldig behandelen van de commentaren dan ook niet realistisch”, verwacht Meijer. Hetzelfde geldt voor de PGS 37-2 voor opslagvoorzieningen. Die ligt nu ter inzage en zal naar verwachting ook behoorlijk wat reacties opleveren.”

Lees ook

04-09-2023
Lichte stijging bedrijfsbrandweeraanwijzingen

Het aantal bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing is in 2022 licht gestegen ten opzichte van 2021, van 96 naar 103. Ook het aantal beoordeelde bedrijven is gestegen, van 328 naar 362. Dat blijkt uit het rapport ‘Stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven’, dat het LEC IV heeft opgesteld ten behoeve van de Staat van de Veiligheid 2022.

04-09-2023
Informatiebijeenkomst Omgevingswet voor bedrijven

Op 7 december a.s. organiseert het LEC IV een informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven en adviesbureaus over de aanstaande Omgevingswet.

04-09-2023
Ed Oomes spreker op netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 9 november

Noteer de datum alvast in uw agenda: 9 november. Dan vindt op het NIPV weer de halfjaarlijkse Netwerkdag van het LEC IV plaats. Het centrale thema is: ‘risicobeheersing in een veranderende wereld als gevolg van transities en nieuwe wetgeving’.

20-06-2023
Onderzoek alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites

Het onderzoek moet inzicht geven in de mogelijke veiligheidsrisico’s van deze categorie voertuigen in de (petro)chemie en in maatregelen om die risico’s te beheersen en effecten van incidenten te beperken.

20-06-2023
Ron Bouwman één jaar aan het roer van het LEC IV

Die bundeling van passie en kennis is volgens Ron cruciaal om een van de ambities van het LEC IV waar te maken: investeren in de professionaliteit van uitvoering.

19-06-2023
Decaan Risicomanagement Maarten de Groot: “Industriële Veiligheid is uitdaging voor het nieuwe leerlandschap”

Maarten de Groot is sinds dit jaar decaan Risicomanagement bij het NIPV. In zijn nieuwe functie heeft hij heel wat opgaven op zijn bordje liggen.

14-06-2023
“De ene accu is de andere niet”

Om de kennis omtrent batterijrisico’s in de veiligheidsregio’s te bevorderen, werd in april op initiatief van de Sector Milieu & Industrie onder de vlag van het LEC IV een ‘train-de-trainercursus’ voor toepassing van de recent vastgestelde PGS 37-1 en PGS 37-2 georganiseerd.

14-06-2023
SIV’ers in de praktijk: Rick Woldring (Veiligheidsregio Groningen)

“In mijn werk als adviseur en inspecteur industriële veiligheid redeneer ik vooral vanuit het veiligheidsbelang van de repressieve collega’s, als zij bij industriële incidenten moeten optreden.”

14-06-2023
‘Foam School’ voor Brzo-inspecteurs Oost-5

Brzo-inspecteurs van de vijf Oostelijke veiligheidsregio’s (Oost-5) van 13 tot 17 maart 2023 een internationale geaccrediteerde schuimtraining in het Franse Vernon.