Commentaarronde nieuwe PGS 37: veel feedback

Mei 2022

De vraag naar lithium-ion houdende energiedragers neemt stormachtig toe en dat leidt bij overheid en bedrijfsleven tot een intensief debat over de veiligheid. Dat merkt ook het PGS-team (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) dat werkt aan de PGS-37, de richtlijn met veiligheidsnormen voor energiedragers op basis van lithium-ion. De commentaarronde voor de PGS 37-1 (‘Lithium-ion accu’s: Energie Opslag Systemen’) leverde niet minder dan 700 reacties op, zowel tekstueel als inhoudelijk. Die worden nu door het team PGS 37-1 verwerkt. De PGS 37-2 (‘Lithium-houdende energiedragers: Opslag’) ligt momenteel ter inzage. De verwachting is dat beide PGS’en komend najaar van kracht worden.

Dat de inzagetermijn voor de PGS 37-1 zoveel feedback heeft opgeleverd is volgens Martin Meijer en Sander Lepelaar van het PGS-team 37-1 verklaarbaar. Martin Meijer: “De ontwerp-PGS is heel breed gedeeld met belanghebbenden van overheid en bedrijfsleven. Naast vertegenwoordigers van het Netwerk Industriële Veiligheid hebben ook de energiesector, fabrikanten en leveranciers van brandbeveiligingssystemen veel input geleverd. Iedereen vindt iets van de eisen die in de PGS worden gesteld aan preventieve brandveiligheid en brandbeheersing. We merken dat het leeft in alle sectoren die belang hebben bij lithium-ion energiedragers en bij partijen die bewaken dat de brandveiligheid van deze energiedragers goed wordt geborgd. Dat dat belangrijk is zien de betrokken partijen ook, nadat zich internationaal enkele branden in Energie Opslag Systemen (EOS) hebben voorgedaan. Die incidenten tonen hoe groot de effecten van een lithium-ionbrand op de omgeving en op de gezondheid kunnen zijn.”

De focus van het PGS-team is dat door belanghebbenden niet teveel wordt getornd aan de basisveiligheidseisen. Sander Lepelaar: “Iedereen vindt veiligheid belangrijk, maar niet tot elke prijs. Fabrikanten zijn van mening dat hun EOS veilig zijn en dat de in de PGS geëiste veiligheden topzwaar zijn. Ze zien de brandweer als een ‘rupsje nooitgenoeg’. Maar ieder systeem kan falen, dus moeten we scherp blijven en zorgen voor een stevige reeks basisveiligheidseisen, zoals compartimentering van batterijsystemen om onbeheersbare brandvoortplanting te voorkomen.”

“Fabrikanten zijn van mening dat hun EOS veilig zijn en dat de in de PGS geëiste veiligheden topzwaar zijn.”

Martin Meijer voegt eraan toe dat er ook discussie is over de vraag hoe ver de regelgeving moet gaan inzake het aanpassen van al bestaande systemen. Nieuwe systemen die worden gerealiseerd nadat de PGS 37-1 van kracht is onder het Activiteitenbesluit van de Omgevingswet moeten sowieso aan de richtlijn voldoen. Als ook bestaande systemen op die eisen moeten worden aangepast, gaat dat de beheerders geld kosten voor extra investeringen. “We krijgen dan ook veel vragen uit de markt van bedrijven die plannen ontwikkelen voor een EOS en willen weten waar ze aan toe zijn.”

Het grote aantal reacties op de ter inzagelegging stelt het PGS-team voor een flinke uitdaging, want over een deel van de commentaren zal nog wel het nodige debat moeten worden gevoerd. Bij de herziening van een PGS kan vaak worden volstaan met één of twee vergaderingen om de reacties te bespreken en vervolgens te verwerken, maar met de brede inbreng vanuit de geconsulteerde partijen is nu meer tijd nodig. “De grote feedback is ook wel verklaarbaar, omdat dit een volledig nieuwe PGS is, die vanaf een nulpunt is geschreven. Invoering van de PGS 37-1 eerder dan het vierde kwartaal van dit jaar is, vanwege het zorgvuldig behandelen van de commentaren dan ook niet realistisch”, verwacht Meijer. Hetzelfde geldt voor de PGS 37-2 voor opslagvoorzieningen. Die ligt nu ter inzage en zal naar verwachting ook behoorlijk wat reacties opleveren.”

Lees ook

12-02-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.

12-02-2024
Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen

De Landelijke Handhavingsstrategie Brzo is aangepast aan de Omgevingswet en heet nu Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen. Het betreft een wetstechnische en tekstuele wijziging. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

19-12-2023
SIV‘er in de praktijk: Johan Braker

Johan Braker, veiligheidsconsultant Industriële Veiligheid bij Veiligheidsregio Groningen, vertelt over zijn boeiende werk.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid neemt deel aan ‘blusschuimdebat’ tijdens Nationaal Seveso Congres

Jan Meinster van het LEC IV leidde een ‘inspiratietafel’ over de blusschuimtransitie. Duidelijk werd dat bedrijven behoefte hebben aan concrete informatie.

19-12-2023
Blusschuimtransitie: de tijd dringt

Met 2024 op de kalender wordt het voor de industrie en de brandweersector zaak haast te maken met de blusschuimtransitie. De Europese verordening die het gebruik van PFAS in blusschuim verbiedt, wordt namelijk in de loop van komend jaar van kracht.

19-12-2023
Bedrijvenochtend Omgevingswet geslaagd

De bijeenkomst was bedoeld om te informeren over de consequenties van de Omgevingswet voor de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de veranderende adviesrol van de veiligheidsregio’s.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid maakt eerste meerjarenplan

Het LEC IV werkt aan het opstellen van zijn eerste meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de periode 2024-2027.