Hoogbouw

Overzicht van onze onderzoeken rondom hoogbouw.

Brandveiligheid in hoogbouw (2023)

Wat zijn de (on)mogelijkheden van incidentbestrijding bij hoge gebouwen? Het NIPV voerde hiernaar een verkennend onderzoek uit. Opdrachtgever van de verkenning: de Taskforce Veilige Hoogbouw van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV).


Onderzoek naar droge blusleidingen (2022)

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV onderzoek gedaan naar de (locatie van) brandslangaansluitingen voor droge blusleidingen. Daarbij is ook gekeken naar de huidige wijze van brandweeroptreden en het voorkomen van onnodige rookverspreiding door het gebruik van een droge blusleiding.

Flexibel systeem gewenst

Om rookverspreiding te voorkomen of te beperken is een flexibel systeem gewenst. Meerdere aansluitpunten per verdieping maken het systeem flexibeler. De aansluitpunten kunnen zich bevinden in een sluis of, als deze niet aanwezig is, in een trappenhuis, en in de ruimte direct achter de sluis of het trappenhuis. Afhankelijk van de brand(condities) en rookverspreiding kan ervoor worden gekozen om zo dicht mogelijk aan te sluiten op de droge blusleiding om verdere rookverspreiding te voorkomen. Het blijft zo ook mogelijk om op de verdieping onder de brandverdieping aan te sluiten.