Staat van de Veiligheid 2021

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, december 2022

Op 5 december jl. heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid de jaarlijkse ‘Staat van de Veiligheid’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het LEC Industriële Veiligheid heeft voor de jaarlijkse kamerraportage de stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven 2021 aangeleverd.

Hoewel 2021 het tweede jaar van de Coronapandemie was, zijn de veiligheidsregio’s er in grote lijnen in geslaagd om conform hun wettelijke taken alle hogedrempel Brzo-inrichtingen minimaal één keer te inspecteren. In totaal is 98 procent van de betreffende bedrijven minimaal één keer geïnspecteerd. Ook is voldaan aan de taakstelling dat alle lagedrempel-inrichtingen minimaal een keer per drie jaar dienen te worden geïnspecteerd.

In 2021 telde Nederland 408 Brzo-bedrijven. In de monitor 2021 valt op dat het geconstateerde aantal lichte overtredingen ten opzichte van 2020 is gedaald van 580 naar 523, terwijl het aantal middelzware en zware overtredingen juist een stijgende lijn laat zien. De toename van het aantal middelzware overtredingen was het grootst (van 178 naar 220. Het aantal zware overtredingen nam toe van drie naar negen. In totaal zijn 752 overtredingen vastgesteld bij 108 bedrijven. Circa 40 procent van de bedrijven telde geen enkele overtreding.

De zware overtredingen, waarop in de meeste gevallen direct handhavend is opgetreden om het gevaar weg te nemen, hadden onder andere betrekking op explosieveiligheid, onveilige werkomstandigheden en controle op de exploitatie. Omdat het aantal lichte overtredingen is gedaald, is het cijfermatig totaalbeeld qua overtredingen van 2021 en 2020 ongeveer gelijk. De toename van het aantal middelzware en zware overtredingen is echter wel een aandachtspunt voor toekomstige inspecties en handhaving.

Op het gebied van bedrijfsbrandweeraanwijzingen zijn geen grote verschillen met het voorgaande jaar vastgesteld. De veiligheidsregio’s hebben een goed beeld van de stand van zaken van aanwijstrajecten en derhalve van de preparatie van Brzo-inrichtingen op incidentbestrijding. Tot 1 april dit jaar is voor 328 van de 408 Brzo- bedrijven een beoordeling op bedrijfsbrandweerplicht uitgevoerd. Daarvan zijn 96 bedrijven inmiddels daadwerkelijk aangewezen; voor 240 bedrijven is besloten dat voor hun situatie geen bedrijfsbrandweer nodig is.

Op het moment van de inventarisatie was voor 68 bedrijven een bedrijfsbrandweerprocedure opgestart of nog gepland. De verwachting van de veiligheidsregio’s is dat slechts in zes gevallen daadwerkelijk een bedrijfsbrandweeraanwijzing zal volgen. Deels gaat het om nieuwe Brzo-bedrijven. De kans op een aanwijzing als bedrijfsbrandweerplichtig is overigens voor Brzo-bedrijven die gelden als hogedrempelinrichting drie keer hoger dan voor bedrijven die vallen onder de lage drempel.

Vanaf dit jaar worden de documenten die door BRZO+ en het LEC IV worden aangeleverd als onderdeel van de Staat van de Veiligheid niet langer in hun geheel gebundeld en als bijlagen naar de Tweede Kamer gestuurd. In plaats daarvan wordt volstaan met een korte samenvatting van de resultaten. Het LEC IV vindt het vanuit het oogpunt van transparantie belangrijk om de veiligheidsregio’s en hun netwerkpartners inzicht te geven in de BRZO+ monitor en de stand van zaken met betrekking tot bedrijfsbrandweeraanwijzingen. De rapporten zijn derhalve als link bij dit artikel gevoegd, voor wie ze in detail wil nalezen.

Lees de Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021.

Download het rapport Stand van zaken bedrijfsbrandweren Brzo-bedrijven 2021

Lees ook

09-04-2024
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 14 maart: leren van de industrie

De netwerkdag van het LEC IV op 14 maart jl. was ‘anders dan anders’. In plaats van de Brauerszaal van het NIPV was het voormalige klooster Mariënhof aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort de plaats van samenkomst voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de specialisten industriële veiligheid.

09-04-2024
Digitale PGS: interactief van risico’s en scenario’s naar doelen en maatregelen

Met de omzetting van de PGS-reeks naar PGS’en ‘Nieuwe Stijl’, die enkele jaren geleden is gestart, is voor deze serie richtlijnen ook het digitale tijdperk begonnen. De nieuwe risico- en scenariogestuurde werkwijze met ‘doorklikfuncties’ werkt immers alleen in een digitale omgeving.

08-04-2024
Eerste aanmeldingen voor Traineeship Omgevingsveiligheid

De eerste kandidaten voor het Traineeship Omgevingsveiligheid hebben zich gemeld. Op 5 maart ging de wervingscampagne online op de website van Brandweer Nederland en al binnen vier uur was de eerste reactie binnen.

08-04-2024
SIV’er in de praktijk: Mario Struik (VRU)

Risicobeheersing en repressie zijn in het brandweerdomein de twee uitersten links en rechts in de veiligheidsketen. Maar verenigd in één persoon vormen ze een sterke combinatie. Mario Struik, specialist risicobeheersing bij Veiligheidsregio Utrecht, is één van de SIV’ers die kennis en kunde van beide taakvelden combineert in zijn brandweerloopbaan.

08-04-2024
“Grote passie voor industriële veiligheid, maar nu in een andere vorm”

Joram Gielbert heeft op 1 februari zijn werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en het LEC IV beëindigd. Maar hij laat de industriële veiligheid beslist niet los, want als zelfstandig adviseur blijft hij in grote lijnen hetzelfde werk doen.

11-03-2024
Effectiviteit waterschermen beperkt en afhankelijk van veel factoren

De inzet van waterschermen of waterstralen om bij chemische incidenten gas- of dampwolken te beïnvloeden, heeft vaak maar een beperkt effect.

01-03-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.