Staat van de Veiligheid 2021

December 2022

Op 5 december jl. heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid de jaarlijkse ‘Staat van de Veiligheid’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het LEC Industriële Veiligheid heeft voor de jaarlijkse kamerraportage de stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven 2021 aangeleverd.

Hoewel 2021 het tweede jaar van de Coronapandemie was, zijn de veiligheidsregio’s er in grote lijnen in geslaagd om conform hun wettelijke taken alle hogedrempel Brzo-inrichtingen minimaal één keer te inspecteren. In totaal is 98 procent van de betreffende bedrijven minimaal één keer geïnspecteerd. Ook is voldaan aan de taakstelling dat alle lagedrempel-inrichtingen minimaal een keer per drie jaar dienen te worden geïnspecteerd.

In 2021 telde Nederland 408 Brzo-bedrijven. In de monitor 2021 valt op dat het geconstateerde aantal lichte overtredingen ten opzichte van 2020 is gedaald van 580 naar 523, terwijl het aantal middelzware en zware overtredingen juist een stijgende lijn laat zien. De toename van het aantal middelzware overtredingen was het grootst (van 178 naar 220. Het aantal zware overtredingen nam toe van drie naar negen. In totaal zijn 752 overtredingen vastgesteld bij 108 bedrijven. Circa 40 procent van de bedrijven telde geen enkele overtreding.

De zware overtredingen, waarop in de meeste gevallen direct handhavend is opgetreden om het gevaar weg te nemen, hadden onder andere betrekking op explosieveiligheid, onveilige werkomstandigheden en controle op de exploitatie. Omdat het aantal lichte overtredingen is gedaald, is het cijfermatig totaalbeeld qua overtredingen van 2021 en 2020 ongeveer gelijk. De toename van het aantal middelzware en zware overtredingen is echter wel een aandachtspunt voor toekomstige inspecties en handhaving.

Op het gebied van bedrijfsbrandweeraanwijzingen zijn geen grote verschillen met het voorgaande jaar vastgesteld. De veiligheidsregio’s hebben een goed beeld van de stand van zaken van aanwijstrajecten en derhalve van de preparatie van Brzo-inrichtingen op incidentbestrijding. Tot 1 april dit jaar is voor 328 van de 408 Brzo- bedrijven een beoordeling op bedrijfsbrandweerplicht uitgevoerd. Daarvan zijn 96 bedrijven inmiddels daadwerkelijk aangewezen; voor 240 bedrijven is besloten dat voor hun situatie geen bedrijfsbrandweer nodig is.

Op het moment van de inventarisatie was voor 68 bedrijven een bedrijfsbrandweerprocedure opgestart of nog gepland. De verwachting van de veiligheidsregio’s is dat slechts in zes gevallen daadwerkelijk een bedrijfsbrandweeraanwijzing zal volgen. Deels gaat het om nieuwe Brzo-bedrijven. De kans op een aanwijzing als bedrijfsbrandweerplichtig is overigens voor Brzo-bedrijven die gelden als hogedrempelinrichting drie keer hoger dan voor bedrijven die vallen onder de lage drempel.

Vanaf dit jaar worden de documenten die door BRZO+ en het LEC IV worden aangeleverd als onderdeel van de Staat van de Veiligheid niet langer in hun geheel gebundeld en als bijlagen naar de Tweede Kamer gestuurd. In plaats daarvan wordt volstaan met een korte samenvatting van de resultaten. Het LEC IV vindt het vanuit het oogpunt van transparantie belangrijk om de veiligheidsregio’s en hun netwerkpartners inzicht te geven in de BRZO+ monitor en de stand van zaken met betrekking tot bedrijfsbrandweeraanwijzingen. De rapporten zijn derhalve als link bij dit artikel gevoegd, voor wie ze in detail wil nalezen.

Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

Download het rapport Stand van zaken bedrijfsbrandweren Brzo-bedrijven 2021

Lees ook

18-04-2023
Open training contactpersoon SIS en training in jouw regio

NIPV organiseert open trainingen voor (nieuwe) contactpersonen SIS en workshops en trainingen met SIS in jouw regio.

03-04-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 9 maart 2023 – Leren van incidenten

Incidentonderzoek was de rode draad tijdens deze dag in een volle Brauerszaal bij NIPV. Tevens presenteerde het LEC IV deze dag het kennisdocument ‘Leren van incidenten’: een kader voor de veiligheidsregio’s om incidentonderzoek procesmatig goed in te richten.

03-04-2023
Kennisdocument Incidentonderzoek Industriële Veiligheid gelanceerd

Dit kennisdocument is een kader waarmee de veiligheidsregio’s hun incidentonderzoek in het industriële domein kunnen inrichten.

03-04-2023
Krachtige brandweersamenwerking voor haven Antwerpen

Met het samenwerkingsinitiatief onderkennen de partners dat krachtenbundeling de veiligheid in de Antwerpse haven- en industriezone bevordert; zowel op het gebied van preventie als in de preparatie en respons bij incidenten.

03-04-2023
Drijvend Brzo-bedrijf in de Eemshaven: uitdagingen voor advies en toezicht

In september 2022 werd EemsEnergy Terminal B.V. in de Eemshaven in gebruik genomen: een drijvende LNG-terminal die extra aardgas in het Nederlandse gasnet brengt.

07-03-2023
MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Heeft de wijziging van de ARIE-regeling gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een kort toelichting.

30-01-2023
Nieuwe leerstroom Industiële Veiligheid krijgt gestalte

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Netwerkdag LEC IV 9 maart: Incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Deze dag staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. In de in de middag zal het thema verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.