Staat van de Veiligheid 2021

December 2022

Op 5 december jl. heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid de jaarlijkse ‘Staat van de Veiligheid’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het LEC Industriële Veiligheid heeft voor de jaarlijkse kamerraportage de stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven 2021 aangeleverd.

Hoewel 2021 het tweede jaar van de Coronapandemie was, zijn de veiligheidsregio’s er in grote lijnen in geslaagd om conform hun wettelijke taken alle hogedrempel Brzo-inrichtingen minimaal één keer te inspecteren. In totaal is 98 procent van de betreffende bedrijven minimaal één keer geïnspecteerd. Ook is voldaan aan de taakstelling dat alle lagedrempel-inrichtingen minimaal een keer per drie jaar dienen te worden geïnspecteerd.

In 2021 telde Nederland 408 Brzo-bedrijven. In de monitor 2021 valt op dat het geconstateerde aantal lichte overtredingen ten opzichte van 2020 is gedaald van 580 naar 523, terwijl het aantal middelzware en zware overtredingen juist een stijgende lijn laat zien. De toename van het aantal middelzware overtredingen was het grootst (van 178 naar 220. Het aantal zware overtredingen nam toe van drie naar negen. In totaal zijn 752 overtredingen vastgesteld bij 108 bedrijven. Circa 40 procent van de bedrijven telde geen enkele overtreding.

De zware overtredingen, waarop in de meeste gevallen direct handhavend is opgetreden om het gevaar weg te nemen, hadden onder andere betrekking op explosieveiligheid, onveilige werkomstandigheden en controle op de exploitatie. Omdat het aantal lichte overtredingen is gedaald, is het cijfermatig totaalbeeld qua overtredingen van 2021 en 2020 ongeveer gelijk. De toename van het aantal middelzware en zware overtredingen is echter wel een aandachtspunt voor toekomstige inspecties en handhaving.

Op het gebied van bedrijfsbrandweeraanwijzingen zijn geen grote verschillen met het voorgaande jaar vastgesteld. De veiligheidsregio’s hebben een goed beeld van de stand van zaken van aanwijstrajecten en derhalve van de preparatie van Brzo-inrichtingen op incidentbestrijding. Tot 1 april dit jaar is voor 328 van de 408 Brzo- bedrijven een beoordeling op bedrijfsbrandweerplicht uitgevoerd. Daarvan zijn 96 bedrijven inmiddels daadwerkelijk aangewezen; voor 240 bedrijven is besloten dat voor hun situatie geen bedrijfsbrandweer nodig is.

Op het moment van de inventarisatie was voor 68 bedrijven een bedrijfsbrandweerprocedure opgestart of nog gepland. De verwachting van de veiligheidsregio’s is dat slechts in zes gevallen daadwerkelijk een bedrijfsbrandweeraanwijzing zal volgen. Deels gaat het om nieuwe Brzo-bedrijven. De kans op een aanwijzing als bedrijfsbrandweerplichtig is overigens voor Brzo-bedrijven die gelden als hogedrempelinrichting drie keer hoger dan voor bedrijven die vallen onder de lage drempel.

Vanaf dit jaar worden de documenten die door BRZO+ en het LEC IV worden aangeleverd als onderdeel van de Staat van de Veiligheid niet langer in hun geheel gebundeld en als bijlagen naar de Tweede Kamer gestuurd. In plaats daarvan wordt volstaan met een korte samenvatting van de resultaten. Het LEC IV vindt het vanuit het oogpunt van transparantie belangrijk om de veiligheidsregio’s en hun netwerkpartners inzicht te geven in de BRZO+ monitor en de stand van zaken met betrekking tot bedrijfsbrandweeraanwijzingen. De rapporten zijn derhalve als link bij dit artikel gevoegd, voor wie ze in detail wil nalezen.

Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

Download het rapport Stand van zaken bedrijfsbrandweren Brzo-bedrijven 2021

Lees ook

16-01-2023
Oefeningen en trainingen

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS of een training volgen?

16-01-2023
Versterking gevraagd voor Expertgroep SIS

Wij zijn op zoek naar enkele personen vanuit de kolom Bevolkingszorg die plaats willen nemen in de LOCB Expertgroep SIS

16-01-2023
Teamleiders SIS gezocht

Kom jij de landelijke piketpool van teamleiders SIS versterken?

13-12-2022
Programma IV – jaarplan 2023

Op dit moment schrijven we volop aan het jaarplan 2023 voor het Programma Informatievoorziening waarin de vele facetten van IV aan bod komen.

13-12-2022
Risicovolle situaties op de kaart

De provinciale risicokaart toont risicovolle situaties en is een bron voor veel basisgegevens, zoals kwetsbare gebouwen en locaties en risicovolle objecten

13-12-2022
Toegangsservice Gezamenlijke Voorzieningen

Doel van de TGV is om eenvoudig en met Single Sign On in te kunnen loggen op álle gezamenlijke voorzieningen die NIPV beheert

13-12-2022
Voertuig Positie Service (VPS)

De VPS brengt alle voertuigposities van inzetbare eenheden van de veiligheidsregio’s bij elkaar op één plaats.

13-12-2022
Onderzoek Branden bij afvalbedrijven: vergunningen sluiten onvoldoende aan bij praktijk

Het scenario ‘brand in afvalstapel’ wordt in vergunningen niet als relevant scenario beschouwd, terwijl juist dit type branden met een grote omgevingsimpact het meest voorkomt in de branche.

13-12-2022
Webinar Scenarioboek IV

Op 1 december verzorgde het LEC IV een webinar om IV-specialisten in de veiligheidsregio’s wegwijs te maken in het nieuwe Scenarioboek Industriële Veiligheid.