Onderzoek alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, juni 2023

Begin juni 2023 is het rapport verschenen van de tweede fase van een onderzoek naar de veiligheidsconsequenties van het gebruik van alternatief aangedreven voertuigen in de (petro)chemische industrie. Het onderzoek moet inzicht geven in de mogelijke veiligheidsrisico’s van deze categorie voertuigen in de (petro)chemie en in maatregelen om die risico’s te beheersen en effecten van incidenten te beperken. Het LEC Industriële Veiligheid participeert in de klankbordgroep van het onderzoek en specialisten industriële veiligheid van de veiligheidsregio’s hebben deelgenomen aan diverse werkgroepen in de nu afgesloten tweede onderzoeksfase.

Het onderzoek is uitgevoerd door vertegenwoordigers van het NIPV, de veiligheidsregio’s en de industrie, in opdracht van Safety Delta Nederland, een samenwerkingsverband van de (petro)chemische industrie, kennisinstituten en de overheid. Achtergrond van het onderzoek is de trend dat de industrie in haar streven naar meer duurzaamheid en vermindering van CO2-footprint op steeds meer plaatsen traditionele brandstofvoertuigen op diesel en benzine vervangt door elektrische voertuigen en aandrijving met alternatieve brandstoffen, zoals LNG, CNG en waterstof. De veiligheid op terreinen van chemische bedrijven mag niet in gevaar komen door toepassing van deze alternatief aangedreven vervoermiddelen.

In de eerste onderzoeksfase is een literatuurstudie uitgevoerd, om na te gaan wat de wet- en regelgeving zegt over gebruik van alternatief aangedreven transportvoertuigen op terreinen van risicovolle industrieën. Uit die studie bleek dat er, zowel in Nederland als internationaal, nog geen specifieke regelgeving is die iets zegt over veilige toepassing van alternatief aangedreven voertuigen in die specifieke industriesector. Wel zijn er inmiddels de nodige handreikingen opgesteld als basis voor risico- en effectbeheersingsmaatregelen.

Tweede fase

In de tweede fase is onderzoek gedaan naar de mogelijke incidentscenario’s met alternatief aangedreven voertuigen, de te verwachten reële effecten en mogelijkheden om die risico’s en effecten te beheersen. Onderzocht werden onder andere de potentiële gevolgen van accubrand als gevolg van beschadiging en thermal runaway (brand, uitstoot giftige stoffen) en lekkage en brand in voertuigen aangedreven door LNG, CNG en waterstof (fakkel- en plasbrand, explosie). Scenario’s die op terreinen van chemische en petrochemische bedrijven met grootschalige opslag en productie van gevaarlijke stoffen kritisch gewogen moeten worden. De scenario’s zijn beschreven in termen van effecten en effectafstanden en ook is een eerste beschouwing gegeven van risicobeperkende maatregelen, zoals het stellen van eisen aan de kwaliteit van lithium-ion accu’s, beperken van aanrijdgevaar en toepassing van sensoren voor het vroegtijdig signaleren van lekkage en thermal runaway.

Op basis van de opgestelde scenario’s wordt een pilot/praktijktest voorbereid, die in fase drie van het onderzoek bij enkele bedrijven zal worden uitgevoerd.

Lees het rapport

Het rapport kunt u lezen en downloaden op de website van Safety Delta Nederland of download het rapport hieronder.

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.

21-11-2023
Landelijke harmonisatie veiligheid spoorwegemplacementen in zicht

Al tien jaar lang werken gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het harmoniseren van het beoordelingskader en veiligheidsmaatregelen rond spoorwegemplacementen.

21-11-2023
IV-Alert flensverbindingen

Tijdens inspecties blijkt dat flensverbindingen aan leidingen, installaties en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen niet altijd aan de gestelde eisen voldoen, waardoor die verbindingen kunnen falen.

21-11-2023
‘In de startblokken voor 1 januari 2024, bent u klaar voor de OW?’

Nog ruim een maand te gaan en dan is het zo ver: de langverwachte invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum 1 januari 2024 is bij Koninklijk besluit, dat is voorgelegd aan de aan de Eerste en Tweede Kamer, vastgelegd.

21-11-2023
Actualisering PGS 12: Richtlijn voor veilig opslaan en verladen ammoniak

In de industriële energievoorziening is ammoniak de komende jaren belangrijk als drager voor waterstof en mogelijk ook als brandstof. De industrie sorteert daar al op voor, met plannen voor uitbreiding van bestaande ammoniakopslagterminals en aanvragen voor zowel ombouw van cryogene tanks als nieuwe opslagtanks.

12-10-2023
De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot Hoofdofficier van Dienst.

12-10-2023
Externe noodplannen Seveso III bijna overal up to date

De externe noodplannen in het kader van de Seveso III-richtlijn, beter bekend als ‘rampbestrijdingsplannen voor Brzo-bedrijven’ zijn bijna overal up to date.