Nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid krijgt gestalte

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, februari 2023

In september dit jaar gaat de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid van start. Het kennisprogramma, dat tot stand is gekomen met input vanuit de veiligheidsregio’s, is een onderdeel van het nieuwe Leerlandschap Risicomanagement van NIPV. Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

Op 26 januari vond een kick-off bijeenkomst plaats van de ontwikkelaars en beoogde docenten voor de leerstroom Industriële Veiligheid. Komende maanden gaat een aantal ontwikkelgroepen aan de slag om de diverse leerblokken voor de leerstroom IV concreet te vullen met les- en leerstof.

Leerstroom houdt rekening met bestaande kennisniveau

“De leerstroom IV is qua opzet en inhoud wezenlijk anders dan de oude ‘leergang’”, verduidelijkt Linda van de Ven, adviseur van het Centrum Opleiding en Vorming Brandweer bij NIPV. “In de ‘oude’ situatie ging een leergang doorgaans in september van start met een vastgesteld lesprogramma voor een groep cursisten, waarna zij de opleiding anderhalf jaar later met examens afsloten. Die aanpak sloot niet aan bij het sterk wisselende kennisniveau van cursisten binnen een lesgroep. De leergang werd gevolgd door zowel beginnende beroepsbeoefenaren die helemaal nieuw waren binnen het veiligheidsdomein als door functionarissen die al jaren werkzaam waren in een ander taakveld binnen een veiligheidsregio, zoals brandveiligheid of ruimtelijke veiligheid. Die mensen hadden dus al de nodige basiskennis. De nieuwe leerstroom IV houdt rekening met dat bestaande kennisniveau, waardoor niet iedereen alle leerblokken hoeft te volgen. Wie bijvoorbeeld al jaren als adviseur brandveiligheid heeft gewerkt, kan het leerblok brandveiligheidskunde overslaan.”

Leerblokken volgen die aansluiten bij behoeften

Het gevolg van deze opzet is volgens Linda van de Ven dat cursisten groepsgewijs onderwijs krijgen aangeboden op het NIPV, maar in wisselende groepssamenstellingen, al naar gelang de behoefte om bepaalde leerblokken te volgen. “De modulaire opbouw maakt het voor ‘zittende’ specialisten industriële veiligheid ook mogelijk om op een willekeurig moment een leerblok naar keuze te volgen als zij in hun praktijk het gevoel hebben dat ze hun kennis op dat thema moeten bijspijkeren. Ook wordt het eenvoudiger om binnen de veiligheidsregio over te stappen naar een andere specialisatie. Wie bijvoorbeeld wil switchen van industriële veiligheid naar brandveiligheid of andersom, hoeft niet een volledige leerstroom te volgen.”

Onderlinge samenwerking bevorderen

Om praktische redenen is het onderwijs in de nieuwe leerstromen, ondanks verschillen in kennisniveau, groepsgewijs georganiseerd. Wel wordt meer individuele voorbereiding van de cursisten gevraagd om een zekere basiskennis op te doen alvorens inhoudelijk aan de cursus te beginnen. Bijvoorbeeld door zich in te lezen, met e-learning of via interviews met ervaren collega’s in het vakgebied. Een pluspunt van het nieuwe leerlandschap met leerstromen, waarin inhoudelijke leerblokken deels generiek zijn, is volgens Linda van de Ven dat functionarissen in de taakvelden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid elkaars ‘taal’ leren spreken. “Dat bevordert ook de onderlinge samenwerking in dossiers waarin de functionarissen elkaar in de praktijk kunnen tegenkomen.”

Kenniscirkel

Het is volgens Linda van de Ven nog een stevige opgave voor de ontwikkelgroepen en de docenten om de leerstroom te vullen en op tijd uit de startblokken te krijgen. De eerste opzet van de leerstroom IV is voor advies aan het veld voorgelegd en aan de hand van de respons vanuit de veiligheidsregio’s wordt het curriculum in de diverse lesblokken vertaald. “De leerstroom is uiteraard ook Omgevingswetproof. Zo zal voor de specialisten Industriële Veiligheid de adviestaak in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving belangrijker worden als de Omgevingswet van kracht wordt. Tevens krijgen kennisdocumenten die het werkveld oplevert een betere plek in het onderwijs, zodat we de kenniscirkel; onderzoek, praktijk en onderwijs, kunnen sluiten. Zo krijgt bijvoorbeeld het handboek Milieuadvisering, dat nog in ontwikkeling is, een belangrijke plek binnen het leerblok Milieuadvisering. We zijn met een enthousiast ontwikkelteam bezig om de leerblokken vorm te geven, met als doel dat in september de eerste groep in de nieuwe leerstroom IV kan starten.”

Neem voor meer informatie of uitleg over het leerlandschap Risicomanagement contact op met Linda van de Ven of bekijk de opleidingsinformatie over het Leerlandschap Risicomanagement.

Lees ook

07-03-2023
MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Heeft de wijziging van de ARIE-regeling gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een kort toelichting.

30-01-2023
Nieuwe leerstroom Industiële Veiligheid krijgt gestalte

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Netwerkdag LEC IV 9 maart: Incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Deze dag staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. In de in de middag zal het thema verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.

30-01-2023
Lithiumhoudende energiedragers en blussystemen

De rol van de verzekeraar en ook de samenwerking tussen de verzekeraars en de brandweer wordt steeds belangrijker om de veiligheid rond energie-opslagsystemen (EOS) en batterij-opslagen te waarborgen.

30-01-2023
Jaarverslag LEC IV 2022: jaar van verbreding

De verbreding van Brzo-inrichtingen naar andere categorieën risicorelevante bedrijven en de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet bepaalde de agenda van het LEC in 2022 komen ruim aan bod.

30-01-2023
SIV’ers in de praktijk

Sophie Lang (Veiligheidsregio Zuid-Limburg): Passie voor industrie en veiligheid. Haar drive is bij te dragen aan een grotere industriële veiligheid; voor deze en toekomstige generaties.

16-01-2023
Oefeningen en trainingen

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS of een training volgen?

16-01-2023
Versterking gevraagd voor Expertgroep SIS

Wij zijn op zoek naar enkele personen vanuit de kolom Bevolkingszorg die plaats willen nemen in de LOCB Expertgroep SIS