Nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid krijgt gestalte

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, februari 2023

In september dit jaar gaat de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid van start. Het kennisprogramma, dat tot stand is gekomen met input vanuit de veiligheidsregio’s, is een onderdeel van het nieuwe Leerlandschap Risicomanagement van NIPV. Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

Op 26 januari vond een kick-off bijeenkomst plaats van de ontwikkelaars en beoogde docenten voor de leerstroom Industriële Veiligheid. Komende maanden gaat een aantal ontwikkelgroepen aan de slag om de diverse leerblokken voor de leerstroom IV concreet te vullen met les- en leerstof.

Leerstroom houdt rekening met bestaande kennisniveau

“De leerstroom IV is qua opzet en inhoud wezenlijk anders dan de oude ‘leergang’”, verduidelijkt Linda van de Ven, adviseur van het Centrum Opleiding en Vorming Brandweer bij NIPV. “In de ‘oude’ situatie ging een leergang doorgaans in september van start met een vastgesteld lesprogramma voor een groep cursisten, waarna zij de opleiding anderhalf jaar later met examens afsloten. Die aanpak sloot niet aan bij het sterk wisselende kennisniveau van cursisten binnen een lesgroep. De leergang werd gevolgd door zowel beginnende beroepsbeoefenaren die helemaal nieuw waren binnen het veiligheidsdomein als door functionarissen die al jaren werkzaam waren in een ander taakveld binnen een veiligheidsregio, zoals brandveiligheid of ruimtelijke veiligheid. Die mensen hadden dus al de nodige basiskennis. De nieuwe leerstroom IV houdt rekening met dat bestaande kennisniveau, waardoor niet iedereen alle leerblokken hoeft te volgen. Wie bijvoorbeeld al jaren als adviseur brandveiligheid heeft gewerkt, kan het leerblok brandveiligheidskunde overslaan.”

Leerblokken volgen die aansluiten bij behoeften

Het gevolg van deze opzet is volgens Linda van de Ven dat cursisten groepsgewijs onderwijs krijgen aangeboden op het NIPV, maar in wisselende groepssamenstellingen, al naar gelang de behoefte om bepaalde leerblokken te volgen. “De modulaire opbouw maakt het voor ‘zittende’ specialisten industriële veiligheid ook mogelijk om op een willekeurig moment een leerblok naar keuze te volgen als zij in hun praktijk het gevoel hebben dat ze hun kennis op dat thema moeten bijspijkeren. Ook wordt het eenvoudiger om binnen de veiligheidsregio over te stappen naar een andere specialisatie. Wie bijvoorbeeld wil switchen van industriële veiligheid naar brandveiligheid of andersom, hoeft niet een volledige leerstroom te volgen.”

Onderlinge samenwerking bevorderen

Om praktische redenen is het onderwijs in de nieuwe leerstromen, ondanks verschillen in kennisniveau, groepsgewijs georganiseerd. Wel wordt meer individuele voorbereiding van de cursisten gevraagd om een zekere basiskennis op te doen alvorens inhoudelijk aan de cursus te beginnen. Bijvoorbeeld door zich in te lezen, met e-learning of via interviews met ervaren collega’s in het vakgebied. Een pluspunt van het nieuwe leerlandschap met leerstromen, waarin inhoudelijke leerblokken deels generiek zijn, is volgens Linda van de Ven dat functionarissen in de taakvelden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid elkaars ‘taal’ leren spreken. “Dat bevordert ook de onderlinge samenwerking in dossiers waarin de functionarissen elkaar in de praktijk kunnen tegenkomen.”

Kenniscirkel

Het is volgens Linda van de Ven nog een stevige opgave voor de ontwikkelgroepen en de docenten om de leerstroom te vullen en op tijd uit de startblokken te krijgen. De eerste opzet van de leerstroom IV is voor advies aan het veld voorgelegd en aan de hand van de respons vanuit de veiligheidsregio’s wordt het curriculum in de diverse lesblokken vertaald. “De leerstroom is uiteraard ook Omgevingswetproof. Zo zal voor de specialisten Industriële Veiligheid de adviestaak in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving belangrijker worden als de Omgevingswet van kracht wordt. Tevens krijgen kennisdocumenten die het werkveld oplevert een betere plek in het onderwijs, zodat we de kenniscirkel; onderzoek, praktijk en onderwijs, kunnen sluiten. Zo krijgt bijvoorbeeld het handboek Milieuadvisering, dat nog in ontwikkeling is, een belangrijke plek binnen het leerblok Milieuadvisering. We zijn met een enthousiast ontwikkelteam bezig om de leerblokken vorm te geven, met als doel dat in september de eerste groep in de nieuwe leerstroom IV kan starten.”

Neem voor meer informatie of uitleg over het leerlandschap Risicomanagement contact op met Linda van de Ven of bekijk de opleidingsinformatie over het Leerlandschap Risicomanagement.

Lees ook

03-10-2023
Dienstverlening COVB volop in ontwikkeling

In 2022 is de voormalige Brandweeracademie deels overgegaan in het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs en examinering? En wat zijn de plannen voor het komende onderwijsjaar?

03-10-2023
Samen werken aan structurele invulling van het Ontwikkelfonds

“Door het Ontwikkelfonds structureel in te zetten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, kan er beter en sneller worden ingespeeld op de vakbekwaamheidsbehoeften in het werkveld”, vertelt Jan Pieter Duhen, voorzitter van de stuurgroep namens de WVA.

03-10-2023
Nieuwe, flexibele leerstroom Industriële Veiligheid van start

“Met de leerblokken wordt ingespeeld op de individuele, uiteenlopende leerbehoefte van de deelnemers. Ook de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid houdt rekening met een doelgroep die steeds meer diversiteit kent en een werkomgeving die aan verandering onderhevig is”, legt onderwijskundige Marieke Geelen uit.

02-10-2023
Officiersopleiding biedt ook kansen bij Defensie

Aan de 53e Voltijds Officiersopleiding nemen twee studenten van vanuit de Koninklijke Luchtmacht deel, vanuit de wens om een functie als officier bij de luchtmacht brandweer te vervullen. Student Martin vertelt over zijn ervaringen.   

02-10-2023
Start van nieuwe nieuwsbrief en start van nieuw onderwijsjaar

“Er gebeurt veel binnen het brandweeronderwijs. Via deze eerste, periodieke nieuwsbrief informeren we daarom graag collega’s in het land over de laatste ontwikkelingen”, vertelt Albert Gieling, manager bij het NIPV.

04-09-2023
Tankopslagbedrijven Zuid-Holland krijgen drie jaar voor vervanging foamdammen

Tankopslagbedrijven in Zuid-Holland die foamdammen van aluminium toepassen op drijvende tankdaken, moeten deze uiterlijk eind 2025 hebben vervangen door foamdammen van staal of een aantoonbaar gelijkwaardig ander materiaal.

04-09-2023
Traineeship Omgevingsveiligheid bij veiligheidsregio’s

Doel van dit project is om recent afgestudeerde studenten aan het hoger beroepsonderwijs en universiteiten te interesseren voor een job met industriële specialisatie bij de veiligheidsregio’s.

04-09-2023
Scenariokaarten Industriële Veiligheid online

Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.