MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, maart 2023

Het aankomende verbod op PFAS-houdende stoffen in blusmiddelen, noopt overheids- en bedrijfsbrandweerkorpsen en industriebedrijven tot overschakeling naar PFAS-vrije alternatieven. Die blusschuimtransitie moet zorgvuldig gebeuren, om te waarborgen dat het fluorvrije alternatief qua blussend effect even effectief is als het te vervangen fluorschuim. Om bedrijven en brandweerorganisaties bij dit proces te ondersteunen, heeft het LEC Industriële Veiligheid samen met H2K en met inbreng vanuit brancheorganisaties en overheden een ‘Management of Change-handreiking blusschuimtransitie’ opgesteld. De MOC-handreiking biedt houvast bij het zorgvuldig doorlopen van alle stappen in dit ingrijpende veranderingsproces.

Schuimlaag na blussen
Schuimlaag na blussen.

Zorgvuldigheid bij de blusschuimtransitie is vereist, omdat fluorvrije blusschuimsoorten, kortweg samengevat als ‘F3-schuim’ geen ‘drop-in’ vervanging zijn van decennialang beproefde breed inzetbare PFAS-schuimmiddelen. Ieder schuimtype heeft andere eigenschappen en gedragingen, zodat bij vervanging zorgvuldig dient te worden onderzocht of een 3F-schuimtype geschikt is voor het te bestrijden brandscenario en welke technische en organisatorische consequenties de omschakeling heeft.

Blussen scenario
Blussen scenario.

Consequenties

De consequenties van de keuze voor een fluorvrij alternatief kunnen verstrekkend zijn en moeten daarom goed worden doordacht. Zijn pompen, schuimmengers, monitoren en straalpijpen in blusvoertuigen en stationaire blusinstallaties geschikt voor het PFAS-vrije schuimconcentraat? Verandert het schuimbijmengpercentage en/of de benodigde hoeveelheid schuimconcentraat en bluswater? En zo ja, is de opvangcapaciteit van tankputten dan berekend op die grotere hoeveelheden in geval van een tank- of tankputbrand? Omdat fluorvrij schuim ‘geaspireerd’ moet worden, verandert ook de blustactiek, waarop brandweerlieden gericht moeten worden opgeleid en geoefend. Belangrijke aandachtspunten zijn ook de logistiek (opslag, voorraadbeheer, houdbaarheid), het verantwoord afvoeren van PFAS-houdend schuimconcentraat en het grondig reinigen van voertuigen en materialen waarin PFAS-houdend schuim is gebruikt.

Schuim

De handreiking

Al deze stappen, van scenariokeuze, normen en standaarden tot schuimselectie, berekeningen, technische aspecten, terreininrichting en gevolgen voor het vergunningtraject, worden in de MOC-handreiking overzichtelijk besproken in negen inhoudelijke hoofdstukken. Het doel van de handreiking is nadrukkelijk niet om vast te stellen of een bepaald type F3-schuimconcentraat geschikt is voor een vastgesteld brandscenario, maar om het totale transitieproces stap voor stap grondig te doorlopen. Toepassing van de handreiking leidt tot een grotere landelijke eenduidigheid bij het beoordelen van fluorvrije oplossingen in het kader van de toezichthoudende en adviserende rol van de veiligheidsregio’s (Brzo-inspectie/toezicht op bedrijfsbrandweer/advisering bevoegd gezag Wabo).

Download de handreiking

Meer informatie

Lees ook

03-10-2023
Dienstverlening COVB volop in ontwikkeling

In 2022 is de voormalige Brandweeracademie deels overgegaan in het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs en examinering? En wat zijn de plannen voor het komende onderwijsjaar?

03-10-2023
Samen werken aan structurele invulling van het Ontwikkelfonds

“Door het Ontwikkelfonds structureel in te zetten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, kan er beter en sneller worden ingespeeld op de vakbekwaamheidsbehoeften in het werkveld”, vertelt Jan Pieter Duhen, voorzitter van de stuurgroep namens de WVA.

03-10-2023
Nieuwe, flexibele leerstroom Industriële Veiligheid van start

“Met de leerblokken wordt ingespeeld op de individuele, uiteenlopende leerbehoefte van de deelnemers. Ook de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid houdt rekening met een doelgroep die steeds meer diversiteit kent en een werkomgeving die aan verandering onderhevig is”, legt onderwijskundige Marieke Geelen uit.

02-10-2023
Officiersopleiding biedt ook kansen bij Defensie

Aan de 53e Voltijds Officiersopleiding nemen twee studenten van vanuit de Koninklijke Luchtmacht deel, vanuit de wens om een functie als officier bij de luchtmacht brandweer te vervullen. Student Martin vertelt over zijn ervaringen.   

02-10-2023
Start van nieuwe nieuwsbrief en start van nieuw onderwijsjaar

“Er gebeurt veel binnen het brandweeronderwijs. Via deze eerste, periodieke nieuwsbrief informeren we daarom graag collega’s in het land over de laatste ontwikkelingen”, vertelt Albert Gieling, manager bij het NIPV.

04-09-2023
Tankopslagbedrijven Zuid-Holland krijgen drie jaar voor vervanging foamdammen

Tankopslagbedrijven in Zuid-Holland die foamdammen van aluminium toepassen op drijvende tankdaken, moeten deze uiterlijk eind 2025 hebben vervangen door foamdammen van staal of een aantoonbaar gelijkwaardig ander materiaal.

04-09-2023
Traineeship Omgevingsveiligheid bij veiligheidsregio’s

Doel van dit project is om recent afgestudeerde studenten aan het hoger beroepsonderwijs en universiteiten te interesseren voor een job met industriële specialisatie bij de veiligheidsregio’s.

04-09-2023
Scenariokaarten Industriële Veiligheid online

Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.