Informatievoorziening als kritische factor voor het redden en evacueren tijdens overstromingen

Nieuwsbrief Netcentrisch werken, december 2022

De Nationale Reddingsvloot (NRV) levert hulpverleners en middelen om te redden en evacueren bij overstromingen. Met vijf pelotons van in totaal 88 eenheden die meerdere dagen inzetbaar zijn vormt de vloot een bovenregionale voorziening voor veiligheidsregio’s.   

“De waternood in Limburg (2021) was voor de NRV de eerste grootschalige inzet sinds de overstromingen van 1993 en 1995.  Het heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat overstromingen een langdurig en grensoverschrijdend karakter kunnen hebben. Gedurende meerdere dagen leverden ruim 700 hulpverleners van de NRV vanuit het hele land bijstand in de veiligheidsregio’s Zuid-Limburg, Limburg-Noord en in België in de omgeving van Luik,” vertelt Mark Jansen, Landelijke Coördinator Nationale Reddingvloot.

Het vormen van een actueel beeld was een uitdaging

“Het aansturen van een dergelijke inzet vraagt nogal wat van de leidinggevenden. Het landelijk actiecentrum ondersteunde tijdens de inzet de pelotons, maar bleek een uitdaging te hebben om snel tot een actueel beeld van de situatie te komen. In korte tijd moest er flink wat informatie worden verwerkt en zaken worden geregeld. Dit heeft veel tijd gekost doordat gewerkt werd volgens een klassieke, hiërarchische manier van informatie verzamelen. Onze leidinggevenden hebben na de inzet aangegeven dat zij behoefte hadden aan meer (sturings-)informatie om noodzakelijk overzicht te houden. Omdat daarnaast veel eenheden niet over C2000 apparatuur beschikten was het actiecentrum genoodzaakt om de communicatie voornamelijk te laten verlopen via WhatsApp-groepen. WhatsApp heeft tijdens de inzet gefungeerd als een mini-LCMS, waarmee de prioriteiten van de operationele inzet in kaart werden gebracht.”

Multidisciplinair aansturen vraagt om een gezamenlijk beeld

In de chaotische fase van de crisis moest er met veel verschillende partijen worden samengewerkt. Hierdoor moest er multidisciplinair worden aangestuurd en werd er geïmproviseerd op basis van persoonlijke contacten. “Ook kwamen we erachter dat we niet altijd dezelfde taal spreken als onze partners, wat soms zorgde voor onrust en onbegrip. Gelukkig werd ons tijdens de inzet al snel hulp aangeboden vanuit verschillende veiligheidsregio’s, waardoor we werden voorzien van informatiemanagers en een aansluiting op LCMS. Dit stelde ons in staat om een beter beeld te vormen doordat tijdens de inzet informatie van de bronregio uit LCMS kon worden gehaald. Ook werd er een tabblad aangemaakt om het beeld van de NRV te kunnen delen. Zo kreeg het actiecentrum zicht op de situatie ter plaatse, welke eenheden waar naartoe waren gestuurd, kon er nagedacht worden over een planning voor de aflossing van eenheden en hadden onze partners beeld over onze werkzaamheden. De belangrijkste les die wij na de inzet hebben getrokken is hoe belangrijk het is om met verschillende organisaties informatiegestuurd samen te werken. Informatie delen en snel een actueel en gezamenlijk beeld hebben is van cruciaal belang voor de effectiviteit van het operationele optreden.”

Aansluiten op de netcentrische werkwijze

Na de inzet heeft de NRV-stuurgroep het lectoraat Crisisbeheersing gevraagd om een evaluatie uit te voeren ten behoeve van de doorontwikkeling. Geconcludeerd werd dat het wenselijk is om voorbereidingen te treffen en afspraken te maken over de aansluiting van de NRV op de regionale crisisstructuur. “Voor de NRV was dit aanleiding om nog eens kritisch naar de randvoorwaardelijke processen van de eigen organisatie te kijken en na te denken over hoe aan te sluiten op de werkwijze van de veiligheidsregio’s. Wij hebben de ambitie uitgesproken om aan te willen sluiten bij de netcentrische werkwijze, zodat wij net als onze partners het proces van leiding en coördinatie meer snelheid, daadkracht en doelgerichtheid kunnen geven door informatiegestuurd te werken op basis van een actueel en gedeeld beeld.  Hierop zijn we met een implementatietraject gestart dat in oktober 2023 wordt afgerond.”

Lees ook

12-02-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.

12-02-2024
Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen

De Landelijke Handhavingsstrategie Brzo is aangepast aan de Omgevingswet en heet nu Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen. Het betreft een wetstechnische en tekstuele wijziging. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

19-12-2023
SIV‘er in de praktijk: Johan Braker

Johan Braker, veiligheidsconsultant Industriële Veiligheid bij Veiligheidsregio Groningen, vertelt over zijn boeiende werk.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid neemt deel aan ‘blusschuimdebat’ tijdens Nationaal Seveso Congres

Jan Meinster van het LEC IV leidde een ‘inspiratietafel’ over de blusschuimtransitie. Duidelijk werd dat bedrijven behoefte hebben aan concrete informatie.

19-12-2023
Blusschuimtransitie: de tijd dringt

Met 2024 op de kalender wordt het voor de industrie en de brandweersector zaak haast te maken met de blusschuimtransitie. De Europese verordening die het gebruik van PFAS in blusschuim verbiedt, wordt namelijk in de loop van komend jaar van kracht.

19-12-2023
Bedrijvenochtend Omgevingswet geslaagd

De bijeenkomst was bedoeld om te informeren over de consequenties van de Omgevingswet voor de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de veranderende adviesrol van de veiligheidsregio’s.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid maakt eerste meerjarenplan

Het LEC IV werkt aan het opstellen van zijn eerste meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de periode 2024-2027.