Alternatief aangedreven hulpverleningsvoertuigen

Juli 2022

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen heeft een verkennend onderzoek gedaan naar het overschakelen naar alternatief aangedreven (emissieloze) hulpverleningsvoertuigen.

Laadpunt elektrisch voertuig.

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is de ambitie van de Nederlandse overheid dat vanaf 2035 alleen nog auto’s verkocht mogen worden die emissieloos kunnen rijden. Dit in aanloop naar 2050, wanneer het gehele Nederlandse wagenpark emissieloos moet kunnen rijden. Deze doelstelling raakt niet alleen de gewone burger, maar ook de hulpdiensten en de hulpverleningsvoertuigen waarin zij rijden.

Marieke Meile, stagiaire van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van NIPV, voerde een verkennend onderzoek uit naar het overschakelen van op fossiele brandstof (benzine en diesel) aangedreven hulpverleningsvoertuigen naar alternatief aangedreven voertuigen binnen alle hulpdiensten in Nederland die mogen rijden met optische en geluidssignalen.

Uitkomsten

Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen een aantal veiligheidsregio’s en politie-eenheden al druk gewerkt wordt aan de overschakeling naar alternatief aangedreven voertuigen. Dit varieert van verkennend bezig zijn, tot het rijden van een pilot/proef met alternatief aangedreven voertuigen, tot het al beschikken over alternatief aangedreven voertuigen.

De voorkeur qua aandrijving gaat uit naar elektrische voertuigen, waterstof wordt als tweede optie genoemd. De respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek, hebben aangegeven dat ze in het proces van overschakelen naar alternatief aangedreven voertuigen tegen diverse problemen aanlopen, zoals storingen van voertuigen, laadinfrastructuur en financiële zaken.

Voor- en nadelen

Er zitten voor- en nadelen aan (het rijden met) alternatief aangedreven hulpverleningsvoertuigen.

Voordelen:

  • De ergonomische inrichting en het comfort van de voertuigen.
  • Het rijden met one pedal drive, dus alleen het gaspedaal.
  • Direct koppel, het voertuig hoeft niet op te warmen voordat het kracht en snelheid kan generen.
  • Het voertuig rijdt stil.

Nadelen:

  • Door het stille rijden bestaat de kans dat een hulpverleningsvoertuig niet tijdig opgemerkt wordt door andere weggebruikers. Dit zorgt ervoor dat de chauffeur alerter moet zijn op zijn omgeving.
  • De topsnelheid is te laag voor sommige hulpdiensten.
  • De actieradius is niet altijd toereikend
  • Geen adequate laadinfrastructuur.

Energietransitie op de agenda tijdens congres

Tijdens het congres Voorrangsvoertuigen op 6 oktober wordt in het middagprogramma aandacht besteed aan de energietransitie binnen de hulpdiensten.

Lees ook

25-10-2022
Onderzoek Cyberveiligheid Oost krijgt vervolg

Het onderzoek werd afgelopen voorjaar uitgevoerd en inmiddels zijn de resultaten geanalyseerd. De eindconclusie van het onderzoek is dat het risicobewustzijn bij bedrijven beter kan.

25-10-2022
Nieuw convenant voor Platform Industriële Incidentbestrijding

Het Platform Industriële Incidentbestrijding (PII) is in een nieuwe fase gekomen, met de ondertekening van een convenant op 21 september 2022.

25-10-2022
Netwerkdag Industriële Veiligheid: Risicogericht adviseren

De aanstaande Netwerkdag Industriële Veiligheid op 10 november staat in het teken van ‘risicogericht adviseren’.

25-10-2022
Focus op impact natuurrampen op industriële veiligheid

Onder de noemer ’Formatex23’ wordt in september volgend jaar in Oostenrijk een internationale samenwerkingsoefening georganiseerd rond het thema ‘impact van natuurrampen op de industrie’.

29-09-2022
Position paper IV

Welke speerpunten gaf het POI aan de RCDV mee over informatievoorziening in het kader van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s?

29-09-2022
Dynamisch risicoprofiel

De Operationele Risicometer beoogt meer inzicht te geven in de stapeling van risico’s (dreigingen, gevaren) in de ‘lauwe’ fase. In Q1 2023 wordt de eerste versie verwacht.

29-09-2022
Versnellingsplan Informatieveiligheid

De versnelling is in volle gang; alle veiligheidsregio’s zijn goed op weg naar volledige implementatie van de BIO. Eind 2022 ronden we dan ook de eerste fase van het plan (‘Basis op orde’) af. Ondertussen wordt nagedacht over de invulling van fase 2: ‘Cyberweerbaarheid’. 

29-09-2022
Pandora Intelligence wint aanbesteding Virtuele Assistent

In de eerste projectfase stond het ontwerp van de Virtuele Assistent en de leveranciersselectie centraal. Pandora Intelligence ontwikkelde een demo, een algoritme en stelde een plan van aanpak voor de vervolgfases op.

29-09-2022
Voortgang operationele risicometer

De Operationele Risicometer beoogt meer inzicht te geven in de stapeling van risico’s (dreigingen, gevaren) in de ‘lauwe’ fase. In Q1 2023 wordt de eerste versie verwacht.