Alternatief aangedreven voertuigen

Een overzicht van onderzoeken en publicaties over de risicobeheersing en incidentbestrijding bij alternatief aangedreven voertuigen (AAV).

Elektrische voertuigen

Incidentbestrijding elektrische voertuigen op schepen (2023)

Wat is de stand van zaken van ‘Battery Electric Vehicles’ (BEV) op ferry’s wat betreft veiligheid en dan met name incidentbestrijding? Een reflectie van het NIPV op de kennis die op dit onderwerp is ontsloten in een groot onderzoek in Denemarken.

Analyse van mediaberichten van branden met Electric Light Vehicles 2020-2022 (2023)

Uit mediaberichten heeft het NIPV achterhaald dat bij 65 procent van de branden een elektrische scooter betrokken is geweest, en bij 24 procent een elektrische fiets. Het grootste deel van de branden wordt veroorzaakt door brandstichting, grotendeels gerelateerd aan deelmobiliteit.

Opladen van li-ion batterijen bij lage temperaturen (2023)

Veel consumenten zijn er niet van op de hoogte dat het opladen van li-ion batterijen bij temperaturen onder het vriespunt schade kan toebrengen aan de batterijcellen. In handleidingen van voertuigen en op websites worden wel adviestemperaturen genoemd, maar de onderbouwing daarvoor ontbreekt. Het NIPV heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de factoren die een rol spelen.

Dompelcontainer en alternatieven bij incidenten met elektrische personenauto’s (2023)

Dompelcontainers kunnen door bergers effectief worden ingezet om de gevolgen van een batterijbrand te beperken, maar zijn niet in elke situatie even goed toepasbaar. In 2021 heeft de werkgroep Veiligheid elektrisch vervoer van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur het IFV daarom gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor dompelcontainers. Omdat er de laatste jaren steeds meer nieuwe blustechnieken op de markt zijn gekomen, hebben wij het onderzoek geactualiseerd met de nieuwste technieken en inzichten.

Koppeling van veiligheidsdata uit laadinfrastructuur met de meldkamer brandweer (2022)

Het doel van dit onderzoek was om de mogelijkheden van datakoppeling van de laadinfrastructuur naar de meldkamer 1) concreet uit te werken in een kader met specificaties voor de
beoogde data-uitwisseling, en 2) de data-uitwisseling in de praktijk te toetsen.

Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen (2021)

Het parkeren en opladen van elektrische voertuigen brengt een aantal specifieke risico’s met zich mee. Deze uitgave geeft de brandweer preventieve en repressieve handvatten voor het beperken van en omgaan met de brandveiligheidsrisico’s in parkeergarages.

Onderzoeksrapport Singelgarage Alkmaar (2020)

Onderzoek van NIPV en Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord naar de brand in een parkeergarage in Alkmaar en het brandweeroptreden hierbij. Bij deze brand was een elektrisch voertuig betrokken, maar het voertuig was niet de oorzaak van de brand.

Richtlijn voor brandweeroptreden bij elektrische voertuigen (2020)

Hoe kan de brandweer veilig en effectief optreden bij incidenten met elektrische en hybride voertuigen? Samen met experts uit het veld hebben we een zakkaart met handelingsperspectief en een aandachtskaart met meer achtergrondinformatie ontwikkeld.

Brandweeroptreden bij incidenten met moderne voertuigen (2016)

Deze uitgave biedt hulpverleners niet alleen achtergrondinformatie, maar ook handreikingen voor een gestructureerde manier van optreden bij verkeersongevallen met moderne voertuigen.

Brandveiligheid van elektrische bussen (2016)

In opdracht van Amsterdam Airport Schiphol en Stadsregio Amsterdam heeft het IFV de condities voor de brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels opgesteld. Ook is een vergelijking gemaakt tussen elektrische bussen en dieselbussen.


LNG

Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations (2020)

Hoe zit de regelgeving op het gebied van LNG-tankstations in elkaar en hoe ziet het vergunningsverleningstraject eruit? De uitgave zoomt in op het bestuurlijke afwegingskader en de bestuurlijke aandachtspunten. 

Handreiking brandweeradvisering omgevingsveiligheid LNG-tankstations (2020)

Met tips voor risicobeheersing en incidentbestrijding die gebruikt kunnen worden in het gehele traject van ontwerp, vergunningverlening en beheer van LNG-tankstations.

LNG-hulpregeling. Incidentbestrijding bij LNG-transportongevallen (2019)

Het IFV heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de LNG-hulpregeling. Deze regeling beschrijft de organisatie en bijstand vanuit het bedrijfsleven bij het bestrijden van LNG-transportgevallen door de brandweer.  

Brandweeroptreden bij incidenten met LNG (2015) 

Op het gebied van veiligheid rondom LNG zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest en is onderzoek gedaan. In deze publicatie is de kennis over LNG aangevuld met handelingsperspectieven voor de brandweer.


Waterstof

Waterstof in besloten ruimtes (2023)

Literatuuronderzoek naar de effecten die kunnen optreden als waterstof vrijkomt in een parkeergarage. Dit is vergeleken met de effecten van het vrijkomen van lpg.

Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations (2019)

Door de energietransitie zal het gebruik van waterstof als brandstof voor voertuigen de komende jaren flink toenemen, en daarmee het aantal waterstoftankstations. Steeds meer gemeenten krijgen hierdoor te maken met een vergunningaanvraag voor een waterstoftankstation. Deze handreiking geeft bestuurders en hun adviseurs handvatten voor de vergunningverlening.

Waterstof als brandstof voor voertuigen: aandachtspunten voor incidentbestrijding (2018)

Waterstof wordt steeds vaker als brandstof gebruikt voor voertuigen. Hierdoor neemt de kans op incidenten met waterstof toe. Met het oog hierop heeft het NIPV een verkennend onderzoek gedaan naar de veiligheidsaspecten rondom waterstof en de inzetmogelijkheden bij incidenten met waterstof. 

Waterstofauto’s in parkeergarages (2018)

Aan de hand van drie ‘gebeurtenissenbomen’ (voor brand, botsing en lekkage) wordt de ontwikkeling van incidentscenario’s met een waterstofauto uitgewerkt.


Veiligheidsaspecten van multifuel tankstations (2021)

Onderzoek naar de technische en organisatorische veiligheidsaspecten van multifuel tankstations. Voor de afzonderlijke brandstoffen zijn er ontwerprichtlijnen, maar voor de combinatie van verschillende alternatieve brandstoffen is dit nog niet zo.


Database met incidenten met alternatief aangedreven voertuigen

Het aantal alternatief aangedreven voertuigen (AAV) neemt flink toe. Hierdoor gebeuren er ook meer incidenten met deze voertuigen. Om van de incidenten en de bestrijding te leren, en deze kennis toe te passen, bouwen NIPV en Brandweer Nederland een landelijke database op. Bekijk meer informatie op de pagina Database Incidenten met alternatief aangedreven voertuigen.


Veiligheid alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites (2022 en 2023)

Het aantal voertuigen dat rijdt op een alternatieve brandstof, zoals een elektrische batterij, aardgas of waterstof, neemt flink toe. Dat geldt ook voor voertuigen die worden gebruikt voor het transport over bedrijfsterreinen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Welke veiligheidsrisico’s brengt dit met zich mee? Dit onderzoekt het NIPV in opdracht van de chemische industrie en Safety Delta Nederland.
Fase 1 van dit onderzoek is een literatuurverkenning naar bestaande wet- en regelgeving en (bedrijfs)procedures.
Fase 2 beschrijft geloofwaardige incidentscenario’s die zich kunnen voordoen met alternatief aangedreven voertuigen en die mogelijk een significante impact kunnen hebben op de veiligheid op en om petrochemische bedrijfslocaties.