Taken en ambitie

NIPV levert kwalitatief hoogwaardig onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.

Taken

Het NIPV levert kwalitatief hoogwaardig onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. Via de Wet veiligheidsregio’s zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld aan het NIPV. In opdracht van de veiligheidsregio’s voert het NIPV daarnaast gemeenschappelijke werkzaamheden voor de regio’s uit. Het NIPV verzorgt ook werkzaamheden op het gebied van publieke veiligheid in opdracht van derden.

Ambitie

Onze ambitie is om de veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners te versterken aan de hand van de vier pijlers van onze dienstverlening: onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. Daarmee dragen we bij aan het vergroten van de publieke veiligheid in Nederland.

Wij willen als NIPV samenwerkingsgericht, aanspreekbaar, daadkrachtig en leergierig zijn. Ook willen we in staat zijn ons aan te passen aan de snel veranderende context en kunnen inspelen op de behoeften die daaruit voortkomen.


Jaarplan 2024

Het NIPV richt zich op vier pijlers die integraal en in samenhang met elkaar functioneren: onderzoek, onderwijs, informatie en ondersteuning.

Voor 2024 ligt onze focus op vijf maatschappelijke thema’s: klimaatadaptatie, veilige energietransitie, informatiegestuurde veiligheid, fysiek veilige leefomgeving en maatschappelijke veerkracht. Lees meer over deze thema’s.

De ontwikkelopgaven om onze ambities rondom publieke veiligheid waar te kunnen maken, zijn:

 • Kennis ontwikkelen, delen en toepassen voor brandweerzorg en crisisbeheersing
 • Versterken vak(manschap) voor brandweerzorg en crisisbeheersing
 • Ondersteunen veiligheidsregio’s en overige partners
 • Versterken informatievoorziening en -positie.

Download hier het jaarplan 2024.


Jaarverslag 2022

2022 was een bewogen jaar. Het jaar startte wederom met een coronalockdown en niet veel later viel Rusland Oekraïne binnen. Zo volgde de Oekraïne-crisis de coronacrisis op. Beide crises hebben een sterke invloed gehad op de dienstverlening van het NIPV aan de veiligheidsregio’s, de Rijksoverheid en de crisispartners.

In het jaarverslag leest u meer over onze resultaten. Om aan te sluiten bij de Wet open overheid publiceren we het jaarverslag integraal.


Strategische onderzoeksagenda 2023-2026

De strategische onderzoeksagenda 2023-2026 van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren. Trends en ontwikkelingen in de samenleving vormen hiervoor de basis.

Acht strategische thema’s

De onderzoeksthema’s voor de komende jaren zijn:

 • Veilige en adequate incidentbestrijding en crisisbeheersing (professionele respons)
 • Datagedreven veiligheidsketen en crisismanagement
 • Verbindend en situationeel leiderschap
 • Grenzeloze en langdurige crisis
 • Weerbare en veerkrachtige samenleving
 • Brandveilige samenleving
 • Veilige energietransitie
 • Gevolgen van klimaatverandering en -adaptatie

Concretisering in jaarplannen

De strategische onderzoeksagenda wordt ieder jaar nader geconcretiseerd in de jaarplannen van de lectoraten. Binnen deze jaarplannen is ruimte voor flexibiliteit en actualiteit: incidenten, crises of andere ontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot nieuw(e) onderzoek(slijnen).

Download hier de strategische onderzoeksagenda 2023-2026.