Veiligheid tunnels

Een overzicht van onze onderzoeken en kennisdocumenten over tunnelveiligheid.


Waarom dit onderzoek?

Bij tunnelveiligheid gaat het om de kansen op en de gevolgen van ongevallen, branden of andere calamiteiten in tunnels. Tunnelveiligheid betreft alle transportvormen: zowel het weg- en spoorvervoer, als het vervoer per tram, metro en lightrail.

Handreiking voor multidisciplinaire afstemming bij incidentbestrijding in wegtunnels (2022)

Deze handreiking geeft de hulpverleningsdiensten en tunnelorganisaties een organisatorisch en praktisch kader dat hun samenwerking ondersteunt. De uitgave is te gebruiken bij het opstellen en afstemmen van regionale afspraken en bij het opzetten van multidisciplinaire opleidingen en oefeningen.

Handvatten voor de bevelvoerder bij brandbestrijding in wegtunnels direct na melding (2020)

Deze publicatie geeft eerste, generieke handelingsperspectieven (beslisschema en slagkrachttabel(len)) voor bevelvoerders van de brandweer die ter plaatse komen in wegtunnels in ons land.

Bestuurlijke handreiking openstellingsvergunning wegtunnels (2019)

Handvatten voor bestuurders en hun adviseurs bij het verlenen van (hernieuwde) openstellingsvergunningen voor wegtunnels.

Een literatuurstudie naar brandbestrijding in wegtunnels (2019)

De Nederlandse brandweer heeft nog geen wetenschappelijk onderbouwde landelijke richtlijnen voor het veilig en effectief bestrijden van branden in wegtunnels. Ter voorbereiding op het opstellen van een landelijk handelingsperspectief voerde het IFV (voorloper NIPV) een literatuurstudie uit. 

Handreiking Voorbereiding tunnelincidentbestrijding (2016)

Het doel van dit inventariserende onderzoek was om duidelijk te krijgen of en zo ja in in welke mate er behoefte is aan een handreiking tunnelincidentbestrijding.

Brandveiligheid van elektrische bussen (2016)

In opdracht van Amsterdam Airport Schiphol en Stadsregio Amsterdam stelde het IFV de condities voor de brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels op. Ook is een vergelijking gemaakt tussen elektrische bussen en dieselbussen.