Crisiscommunicatie

Een overzicht van onze onderzoeken rondom crisiscommunicatie.

Tweede inventarisatie inzet NL-Alert 2018-2022 (2023)

Dit inventariserende onderzoek had tot doel om een beeld te krijgen van de inzet van NL-Alert in de jaren 2018-2022. Bij welke incidenttypen is NL-Alert ingezet, wie heeft NL-Alert ingezet en wat was de kwaliteit van de berichtgeving?

De ervaringen van veiligheidsregio’s met NL-Alert (2023)

Hoe ervaren veiligheidsregio’s de inzet van NL-Alert? Om deze vraag te beantwoorden heeft het NIPV interviews afgenomen met communicatieprofessionals van de 25 veiligheidsregio’s.

Een toekomst voor het WAS? (2023)

Het NIPV voerde in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van het WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem) in het geheel van crisiscommunicatiemiddelen. Het doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de voor- en nadelen van het WAS en uit te zoeken wat de toekomstige mogelijkheden van het systeem zijn.

De evaluatie van de storm Eunice op 18 februari 2022 (2022)

Het NIPV voerde in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een evaluatie uit naar de overbelasting van 112 tijdens de storm Eunice op 18 februari 2022. De evaluatie gaat over de inzet van de betrokken organisaties bij de voorbereiding op en de gebeurtenissen tijdens de storm Eunice.

Burgerbeleving van NL-Alert (2022)

Uit het onderzoek ‘Inventarisatie inzet NL-Alert 2013-2017’ blijkt dat veiligheidsregio’s NL-Alert steeds vaker inzetten om burgers te waarschuwen over incidenten en noodsituaties in hun omgeving. Er is echter niet onderzocht hoe burgers de inzet van NL-Alert hebben ervaren en of zij op basis van een NL-Alert ook daadwerkelijk de gewenste acties hebben ondernomen. Dat is gedaan in dit onderzoek: het gaat over de ervaringen van burgers in de periode 1 juli tot en met 31 december 2019.

Inventarisatie inzet NL-Alert 2013-2017 (2018)

In dit inventariserende onderzoek wordt op basis van een analyse van de inzet van NL-Alert in de jaren 2013-2017 in kaart gebracht hoe vaak NL-Alert per jaar is ingezet, bij welk type incidenten en welke instantie de inzet heeft geïnitieerd (veiligheidsregio of politie). Tevens wordt nagegaan in hoeverre NL-Alerts voldoen aan de vijf componenten die in het Beleidskader NL-Alert uit 2015 worden omschreven. Volgens dit beleidskader dient een NL-Alert minimaal te bestaan uit een afzender, een datum en tijdstip, een
omschrijving van het risico, de locatie en een handelingsperspectief.