Basis voor brandveiligheid

Het handboek Basis voor brandveiligheid behandelt integrale brandveiligheid op gebouwniveau.

Basis voor brandveiligheid

Het handboek Basis voor brandveiligheid is een kennisdocument met onderbouwing, argumentatie en achtergrondinformatie over brandpreventie. Het is een monodisciplinair document van de brandweer dat samenhang biedt in de onderdelen van de brandpreventie.

Integrale brandveiligheid op gebouwniveau

Het handboek behandelt integrale brandveiligheid op gebouwniveau. Het is geen overzicht van de wijze waarop brandpreventie in de praktijk wordt uitgevoerd. Daarom wordt aan belangrijke aspecten daarvan, zoals brandveilig leven en toezicht en handhaving, geen aandacht besteed.


Cascademodel 3.0

Het Cascademodel geeft inzicht in de impact van een brand, waar verantwoordelijkheden bij brand liggen en hoe brandweerzorg kan worden georganiseerd. In deze herziene versie is onder meer de impact van een brand verder gespecificeerd. Met behulp van dit model kunnen o.a. gebouwbeheerders, vergunningverleners, toezichthouders en brandbestrijders risicogericht adviseren.

Download hier het document.