De Covid-19 pandemie

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, SARS-CoV-2. Dit virus kan de ziekte Covid-19 veroorzaken. In Nederland is het coronavirus geclassificeerd als een ‘groep A-infectieziekte’, wat betekent dat bepaalde dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen. Vanaf maart 2023 zijn alle maatregelen opgeheven.

 

​​Deze pagina bundelt beschikbare openbare kennis en informatie over Covid-19. Het geeft informatie over de rol van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD, de veiligheidsregio’s en partners bij de bestrijding van het coronavirus.


Nationale crisisstructuur bij Corona

De situatie rondom het nieuwe coronavirus vroeg om een optimaal flexibele en wendbare crisisorganisatie van de rijksoverheid die bestuurlijk en operationeel snel en slagvaardig kon handelen. De Nationale Crisisstructuur is om die reden geactiveerd. De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister op het gebied van crisisbeheersing. De NCTV geeft invulling aan deze coördinerende verantwoordelijkheid van de minister. Overige departementen vervullen rollen binnen de structuur, of vervullen vanuit hun beleidsveld een eigen coördinerende rol, zoals het geval is met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het nieuwe coronavirus.


Landelijke advisering bij infectieziektedreigingen en -crises

De minister van VWS geeft leiding aan de bestrijding van een A-ziekte zoals Covid-19. De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een A-ziekte en kan een aantal dwingende maatregelen nemen (zoals quarantaine of isolatie). De uitvoering van de bestrijding van een A-ziekte is opgedragen aan de GGD.

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM adviseert de minister van VWS. Indien nodig organiseert en faciliteert het CIb een Outbreak Management Team of Deskundigenberaad.
Daarnaast heeft het CIb een landelijk coördinerende rol bij de bestrijding van infectieziekten (signaleren en adviseren).


Regionale verantwoordelijkheden

Curatieve en publieke gezondheidszorg

Organisaties in de curatieve en publieke gezondheidszorg hebben eigen rollen, verantwoordelijkheden en taken. Voor (de voorbereiding op) centrale opvang van patiënten met een A-ziekte is nauwe samenwerking nodig tussen de publieke en de curatieve zorg en moeten één of meerdere veiligheidsregio’s met een aangewezen ziekenhuis afspraken maken.

Directeur Publieke Gezondheid

Regionaal bekleden de directeuren publieke gezondheid (DPG) een spilfunctie. Zij zijn zowel verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding, als betrokken bij gebeurtenissen waardoor de zorgcontinuïteit bedreigd kan worden.

Crisisplan

In het crisisplan van de veiligheidsregio worden de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de voorbereiding op en de bestrijding van een uitbraak van A-infectieziekten beschreven (art 8 Wpg). Dat deel van het regionale crisisplan wordt in overeenstemming met het algemeen bestuur van de GGD vastgesteld.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.