Slachtofferinformatiesystematiek (SIS)

SIS is een systematiek om verwanten na grootschalige incidenten adequaat te informeren. SIS richt zich op het informeren van verwanten van niet-zelfredzame en verminderd zelfredzame slachtoffers.

Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) is een landelijke werkwijze die bij een incident zorgt voor snelle en zorgvuldige informatie voor ongeruste verwanten. Gemeenten, veiligheidsregio’s, geneeskundige zorg en politie werken samen binnen SIS. Op verzoek van een gemeente of veiligheidsregio kan bij een incident met meerdere slachtoffers, gewonden en/of vermisten SIS worden geactiveerd.

Verwanten

Voor verwanten telt elke minuut. Denkt iemand dat een naaste, familielid of partner betrokken is bij een incident? Kan diegene geen contact krijgen met deze persoon? Dan kan de verwant bellen naar het landelijk telefoonnummer 088 0908 000 van ‘ikzoekmijnnaaste’ en een zoekvraag indienen. SIS richt zich op het informeren van verwanten van niet-zelfredzame en verminderd zelfredzame slachtoffers.  SIS informeert verwanten snel en zorgvuldig. 


Kerndocumenten

Er zijn verschillende factsheets, taakkaarten, een infographic, een toolkit en andere documenten beschikbaar over SIS. Zo is de werkwijze van SIS beschreven in de Handreiking SIS. De afspraken met ziekenhuizen over het uitwisselen van slachtoffergegevens zijn vastgelegd in een andere handreiking, van GGD GHOR Nederland. Alle basisinformatie over SIS is te vinden in de e-module SIS. Ook is een routekaart gemaakt om te komen tot een toekomstbestendig, slimmer en effectiever SIS. En is de samenwerking in de koude fase tussen het NIPV en de 25 veiligheidsregio’s beschreven. 

Trainingen en oefeningen

Het NIPV verzorgt periodiek workshops en presentaties over SIS. Ook oefent het NIPV doorlopend samen met veiligheidsregio’s met een SIS-inzet. Heeft u interesse in een workshop, presentatie of oefening? Neem contact met ons op.   

Veelgestelde vragen over SIS

Mag de voorziening SIS de persoonsgegevens van slachtoffers en verwanten aan de veiligheidsregio en/of gemeente doorgeven zonder dat deze personen daar toestemming voor hebben gegeven?

Ja, bij slachtoffers mag dat. In dat geval is er sprake van een vitaal belang volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bij verwanten ligt het anders. Met verwanten wordt bedoeld een familielid, partner, vriend of vriendin. Zij moeten de voorziening SIS toestemming geven dat hun persoonsgegevens worden doorgegeven aan de veiligheidsregio en/of incidentgemeente. Een Europese richtlijn bepaalt dat bij terroristische aanslagen de gegevens van verwanten wél zonder toestemming mogen worden doorgegeven.

Hoe lang mogen de veiligheidsregio en/of gemeente de persoonsgegevens van slachtoffers en verwanten bewaren na een SIS-inzet? En wie let erop dat de gegevens na de toegestane bewaartermijn worden vernietigd?

De bewaartermijn van persoonsgegevens van slachtoffers en verwanten is 6 weken. Voor het doel verwanteninformatie moeten deze gegevens dan vernietigd worden. Voor het doel nazorg kunnen de persoonsgegevens maximaal 1 jaar langer worden bewaard. Dit mag alleen als de nazorg op dat moment nog niet is afgerond. De bewaartermijn kan per slachtoffer verschillen. Zodra ook het doel nazorg is bereikt, moeten de gegevens vernietigd worden. Dit bepaalt de gemeente die de nazorg verleent.

De ‘verwerkingsverantwoordelijke’ let erop dat de persoonsgegevens op tijd worden vernietigd. Dit is de gemeente.

Mag na een groot incident de bewaartermijn van 6 weken voor de gegevens in het SIS-informatiesysteem verlengd worden voor het doen van onderzoek?

Ja, dat mag als de gemeente of de veiligheidsregio kan onderbouwen dat het langer bewaren van de gegevens echt nodig is.

Voldoet de SIS-werkwijze bij een incident met buitenlandse slachtoffers aan de Europese en internationale wet- en regelgeving?

Ja. SIS wordt alleen ingezet bij incidenten met slachtoffers. Bij een incident mogen persoonsgegevens van buitenlandse slachtoffers en verwanten zonder toestemming doorgegeven worden aan ambassades of consulaten. Het doel is immers om verwanten te traceren en om bijstand te verlenen aan personen die niet thuis of bekend zijn in Nederland.

De werkwijze van SIS bij buitenlandse slachtoffers is beschreven in de factsheet SIS bij een incident in Nederland met veel buitenlandse slachtoffers.

Mag de veiligheidsregio slachtoffergegevens opvragen bij ziekenhuizen en mortuaria net over de grens?

Ja, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt in alle EU-lidstaten. Het kan wel zijn dat buurlanden andere afspraken met ziekenhuizen hebben gemaakt over het uitwisselen van slachtofferinformatie. In Nederland zijn met alle ziekenhuizen in convenanten de afspraken vastgelegd over het delen van slachtoffergegevens bij een inzet van SIS.

Mag de politie de identiteit van een slachtoffer en/of verwant controleren wanneer diens persoonsgegevens niet juist lijken te zijn in het SIS-informatiesysteem?

Ja, de politie moet de vermisten die verwanten opgeven, proberen te matchen met de gewonde en overleden slachtoffers in ziekenhuizen. Zo kan aan de verwant verteld worden waar degene is die hij zoekt. Als de gegevens niet lijken te kloppen, mag de politie kijken in de Basisregistratie Personen. Het gaat erom dat de politie de verwant informeert over zijn naaste.

Meer informatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over de veelgestelde vragen en antwoorden? Vul dan het contactformulier in.

Aanmelden nieuwsbrief SIS (4x per jaar)

Contact met SIS Slachtofferinformatiesystematiek

Neem contact op met ons via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.