Coronacrisis

Overzicht van de door NIPV uitgevoerde onderzoeken rondom de coronacrisis.

De veiligheidsregio als verbinder (april 2022)

Overkoepelend onderzoek naar de rol van de veiligheidsregio’s in de coronacrisis? Met welke uitdagingen zijn veiligheidsregio’s in de crisis geconfronteerd en wat heeft dit betekend voor hun optreden en de samenwerking met diverse partners? Hoe hebben veiligheidsregio’s ingespeeld op de steeds terugkerende besmettingsgolven en de maatschappelijke vraagstukken die hiermee gepaard gingen? En tot slot: wat kan deze crisis ons leren voor toekomstige (al dan niet langdurige) crises?

Reflectie op rol van het Veiligheidsberaad tijdens coronacrisis

Uit onderzoek blijkt dat Veiligheidsberaad tijdens de coronacrisis een verbindende schakel vormde tussen Rijk en lokaal bestuur.


De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie

De crisis die werd verwacht: het lectoraat Crisisbeheersing beschouwt in de notitie De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie de coronacrisis zoals die zich in Nederland vanaf het voorjaar van 2020 tot medio 2021 ontplooide.

Veiligheidsregio’s in de coronacrisis

Het lectoraat Crisisbeheersing heeft veiligheidsregio’s bevraagd over hun ervaringen met de coronacrisis. Ook hebben de 25 veiligheidsregio’s en hun partners tijdens digitale leersessies ervaringen en lessen uitgewisseld over de samenwerking in deze crisis. Daaruit zijn drie momentopnames ontstaan van actuele ontwikkelingen en thema’s in de veiligheidsregio’s:

 • april 2020: de veiligheidsregio’s in de eerste weken van de coronacrisis
 • november 2020: veiligheidsregio’s in de coronacrisis: gedeelde ervaringen en inzichten
 • mei 2021: de veiligheidsregio’s in de coronacrisis: op weg naar de zomer van 2021.

Om (ook na afloop van deze crisis) terug te kunnen blikken op uitdagingen in de verschillende fases van de coronacrisis, hebben wij de meest belangrijke bevindingen van deze drie rapporten weergegeven in een tijdlijn.

Veiligheidsregio’s in de coronacrisis: op weg naar de zomer van 2021 

Met het stijgende aantal gevaccineerden, lijkt de afschaling van de crisisorganisatie steeds dichterbij te komen. En dus zal de zomer 2021 weer anders moeten worden ingericht dan het voorafgaande jaar. 

De rol van bevolkingszorg in de coronacrisis

Wat is de rol van bevolkingszorg in de coronacrisis en in hoeverre onderscheidt deze zich van reguliere taken en organisatie van de kolom? Welke succesfactoren en leerpunten voor de bevolkingszorgkolom komen naar voren uit de coronacrisis? Onderzoekers van het lectoraat Crisisbeheersing vroegen het aan coördinatoren bevolkingszorg en gemeentelijke functionarissen werkzaam op het gebied van bevolkingszorg.

Directeuren Publieke Gezondheid en GHOR over zorgcontinuïteit

De wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus is te beschouwen als een ‘ongekende crisis’. We kunnen leren van de wijze waarop we in Nederland deze uitbraak en de gevolgen ervan proberen te beheersen. Het is een grote uitdaging voor de Nederlandse zorg om de balans te vinden in een situatie waarbij de reguliere zorg weer opgestart moet worden, terwijl het coronavirus niet op korte termijn, of misschien wel nooit, zal verdwijnen. 

Experts aan het woord: effecten van de coronacrisis

Bijna 50 experts geven hun visie op mogelijke effecten en gevolgen van de coronacrisis. De aanpak van de coronacrisis werd sterk gebaseerd op adviezen van het OMT dat zich primair richt op de bestrijding van de corona-uitbraak. De crisis gaat echter niet alleen over het managen van de pandemie, maar ook over het managen van de gevolgen en effecten van deze crisis. Daarom heeft het lectoraat Crisisbeheersing in samenwerking met TNO een uitvraag gedaan onder (wetenschappelijke) experts naar hun visie op de mogelijke effecten en gevolgen van de crisis.

De impact van de coronacrisis op gemeenten

Hoe hebben burgemeesters de coronacrisis tot nu toe ervaren en wat zijn hun grootste zorgen? Het lectoraat Crisisbeheersing voerde gesprekken met twintig burgemeesters over:

 • de crisisstructuur in de gemeente en de afstemming met de veiligheidsregio
 • de afstemming met de gemeenteraad en het college
 • de invulling van de burgervader-/burgermoederrol
 • de communicatie richting de inwoners van de gemeente
 • de rolopvatting van de gemeente in relatie tot burgerinitiatieven
 • de voorziene problematiek voor de korte en langere termijn.

De veiligheidsregio’s in de eerste weken van de coronacrisis

Welke rol hebben de veiligheidsregio’s in deze crisis? Het lectoraat Crisisbeheersing voerde ruim veertig gesprekken met direct betrokkenen van acht veiligheidsregio’s. Uit de interviews komen de volgende inzichten naar voren:

 • De veiligheidsregio’s hebben een belangrijke rol vervuld in het samenbrengen van partijen en daarmee in de coördinatie en regie.
 • Er is in korte tijd veel werk verzet, zowel ten behoeve van de witte keten, het regionaal beleidsteam (RBT) als ten behoeve van de (publieks)communicatie.
 • De flexibele GRIP-structuur heeft in deze casus opnieuw zijn waarde bewezen.
 • Het Veiligheidsberaad heeft een belangrijke functie vervuld door te zorgen voor afstemming tussen regio’s en met het Rijk.

Rapporten

Download hier alle onderzoeken.