Community of Practice Fire Safety Engineering

De Community of Practice Fire Safety Engineering (CoP FSE) verbindt FSE’ers afkomstig uit de veiligheidsregio’s en NIPV. De CoP wil FSE en risicogericht werken stimuleren door kennis en expertise te delen.


De Community of Practice Fire Safety Engineering (CoP FSE) verbindt FSE’ers afkomstig uit de veiligheidsregio’s en NIPV. De CoP wil FSE en risicogericht werken stimuleren door kennis en expertise te delen, zowel binnen als buiten de CoP.

Wat doet de CoP FSE?

 • Gelegenheid bieden voor het sparren met FSE-collega’s uit de regio’s, door middel van bijeenkomsten en een online omgeving.
 • Interessante onderzoeken, tools, presentaties, best practices uit de regio’s, etc. met elkaar delen.

Hulpdocument beoordeling CFD-simulaties

De CoP FSE heeft een hulpdocument opgesteld voor het beoordelen van CFD-brandsimulaties (CFD = Computational Fluid Dynamcis). Met een CFD-simulatietool is het mogelijk om turbulente luchtstromen in een ruimte te berekenen. Een CFD-brandsimulatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om rookverspreiding (de zichtlengte) inzichtelijk te maken en op specifieke plekken binnen de ruimte vast te stellen.

Het maken van CFD-simulaties is complex. Een gedegen beoordeling van het juiste gebruik van de simulaties en de kwaliteit ervan is daarom belangrijk. Dit hulpdocument is bedoeld om adviseurs van de veiligheidsregio’s te ondersteunen bij het beoordelen van CFD-simulaties. Het document geeft aandachtspunten voor het beoordelingsproces en biedt handvatten voor de inhoudelijke beoordeling. 

Dagelijkse praktijk

De aandachtspunten en tips in het document zijn verzameld door FSE-specialisten uit de regio’s tijdens de dagelijkse praktijk van het beoordelen van CFD-simulaties. Een CFD-simulatie is vaak onderdeel van een risicogerichte benadering. Vanwege dit verband zijn er in het hulpdocument ook aandachtspunten benoemd voor de risicogerichte benadering. 

Blijvend in ontwikkeling

Het document heeft de status ‘permanent bèta’. Dit betekent dat het blijvend in ontwikkeling is. Vragen, opmerkingen en aanvullingen zijn van harte welkom. Neem hiervoor contact met ons op.


Eerder gehouden bijeenkomsten

1 februari 2023: Themamiddag VVBA & CoP FSE met thema: inzet brandweer

Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van brandbestrijding? Waar wil je als brandweer het aansluitpunt voor de droge blusleiding en op welke verdieping stap je uit bij een brandweerlift?

Dit zijn enkele voorbeelden van dilemma’s die werden besproken tijdens de themamiddag van de CoP FSE en de VVBA (Vereniging van Brandveiligheid Adviseurs). Het overkoepelende thema van de middag: brandweerinzet en -procedures in relatie tot de brandveiligheidsadvisering. Om een uitspraak te kunnen doen over nut en noodzaak en uitvoering van maatregelen die de brandweerinzet ondersteunen, moet eerst duidelijk zijn op welke wijzen de inzet van de brandweer kan verlopen. Daarom namen lectoren Lieuwe de Witte en Ricardo Weewer de deelnemers mee in de (on)mogelijkheden van de brandweerinzet en het meenemen van de inzet in het brandbeveiligingsconcept. Hierna volgde een interactieve dilemmadiscussie waarin de aanwezigen met elkaar in gesprek gingen over praktijkvraagstukken rondom bereikbaarheid, het proces van advisering, voorzieningen voor de brandweer (droge blusleiding en brandweerlift) en innovaties voor brandbestrijding.

13 september 2022: brand bij transportbedrijf in Hapert

 • Deze keer zijn we te gast op de brandweerkazerne in Arnhem-Noord. De bijeenkomst begint met een hernieuwde kennismaking. In de loop der tijd zijn er namelijk nieuwe leden bij de CoP FSE gekomen.
 • Inhoudelijk staat de bijeenkomst in het teken van de zeer grote brand bij een transportbedrijf in Hapert, in 2020. Martijn Janson van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vertelt over de brand en het bijbehorende onderzoek dat is uitgevoerd. Er worden hypothesen besproken om het brandverloop van dakbrand naar een volledig ontwikkelde brand en de snelle branduitbreiding te kunnen verklaren. Verder wordt stilgestaan bij de risico’s van gesprinklerde panden met grote brandcompartimenten voor de inzet van de brandweer. Tijdens de volgende bijeenkomst in 2023 wordt verder ingegaan op het thema grote brandcompartimenten.
 • Tot slot wordt er stilgestaan bij het doel van de CoP FSE: FSE en risicogericht werken stimuleren en FSE’ers uit verschillende regio’s verbinden. Er wordt vooruitgeblikt naar de bijeenkomst in 2023, waar naast kennis vooral kunde meer centraal zal staan.

16 juni 2022: risicoanalyse gebouwvoorraad

 • Richard Holtman, Adriaan Verstoep en Hans Holtman van de VNOG presenteren het model dat ze zelf hebben gebouwd voor het in beeld brengen van de risico’s bij woningbranden voor alle gebouwen in hun veiligheidsregio. Met behulp van openbare databronnen en deels eigen informatie is het mogelijk om met één druk op de knop in beeld te brengen welke scenario’s zich op welke plek kunnen voordoen. Hierbij geldt dat de informatie uit het model van de VNOG het startpunt is van de risicoanalyse. Er moet altijd geredeneerd worden wat de waarde is van de informatie uit het model en hoe hiermee omgegaan moet worden.
 • Hierop volgt een groepsdiscussie waarin de volgende zaken worden besproken:
  • Wat er in andere regio’s gebeurt op dit gebied
  • De mogelijkheden van een dergelijk model
  • Wat wenselijk is voor een doorontwikkeling van het model.
 • Er zijn drie scenario’s uitgewerkt om het model te vullen. Hierbij is de uitdaging hoe je enigszins generieke scenario’s kunt schrijven, wanneer je weet dat de omvang van een incident van meerdere factoren afhankelijk kan zijn. De bepalende factoren voor het verloop van een incident zijn daarom in beeld gebracht. De volgende drie scenario’s zijn uitgewerkt voor een gebouw met inpandige gangen:
  • brand in een woning met de omhulling gesloten
  • brand in een woning met de buitengevel (deels) open
  • brand in de inpandige gang.

9 maart 2022: vervolg op doelgericht ontwerpen (performance based design)

 • De deelnemers hebben aan de hand van een casus van een bestaand gebouw brandveiligheidsdoelen geformuleerd, toetscriteria bepaald en maatgevende brandscenario’s uitgewerkt. Het formuleren van de doelen en het koppelen van de toetscriteria aan doelstellingen blijkt erg belangrijk en bepalend bij de analyse. Ondanks dat dit voor velen een nieuwe manier van werken was, is er enthousiasme over de eerste resultaten en de mogelijkheden die deze manier van werken biedt.
 • Presentatie van lector Brandpreventie Lieuwe de Witte (NIPV) over de eerste toekomstideeën voor zijn lectoraat. Daarbij spelen doelgerichte brandveiligheid, de ontwikkeling van kennis en kunde, maar ook de verbinding tussen wetenschap en praktijk een belangrijke rol.
 • Casus waarin is gerekend aan de slagkracht van de brandweer bij een offensieve brandweerinzet.

29 oktober 2021: studiemiddag rondom CFD-simulaties

 • Presentatie van Hulpdocument beoordeling CFD-simulaties.

30 september 2021: doelgericht ontwerpen

 • Masterclass over risicomodellen door Vincent de Winter van Veiligheidsregio Hollands-Midden.
 • Presentatie door onderzoeker Ruud van Liempd van NIPV over het maken van een doelgericht ontwerp.
 • Casus waarmee leden van CoP aan de slag gaan om zelf het doelgericht ontwerpen toe te passen.

11 maart 2021: thema CFAST 

 • NIPV-onderzoeker Ruud van Liempd gaf een toelichting op de theorie en de achtergrond van het CFAST-model: het Consolidated Model of Fire and Smoke Transport.
 • Johan Cnossen van Veiligheidsregio Fryslân lichtte toe hoe een model in CFAST wordt opgebouwd. Ook Daarnaast vertelde hij over de mogelijkheden die CFAST biedt voor een brandonderzoek. Dit deed hij met de casus van een brand in een houten gebouw.
 • Hierna werd in groepen nagedacht over de mogelijkheden om CFAST/zonemodellen toe te passen in het werk, bijvoorbeeld bij onderzoek of advisering.

14 september 2020: thema parkeergarages

 • Een presentatie van NIPV-onderzoeker Johan van der Graaf over de publicatie Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen.
 • Een casus van Brandweer Amsterdam-Amstelland over een parkeergarage.
 • Het groepsgewijs beoordelen van een ingebrachte CFD-casus. Dit was de opmaat voor het ontwikkelen van een ’toetshulp’ binnen de CoP.

19 februari 2020​: kick-off

 • Ruim twintig FSE’ers uit dertien veiligheidsregio’s en van het IFV (voorloper NIPV) namen deel aan de eerste bijeenkomst van de CoP FSE. De bijeenkomst stond in het teken van kennis maken, kennis delen en de behoeften van de deelnemers inventariseren.


Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.