Brandveiligheid woonomgeving

Een overzicht van de door het NIPV uitgevoerde onderzoeken.

Bestrijding van brand in een bouwwerk met sprinklerinstallatie (2023)

Steeds meer gebouwen zijn voorzien van een sprinklerinstallatie. Hierdoor komen branden in gesprinklerde gebouwen vaker voor. Een standaard procedure voor het brandweeroptreden bij incidenten met een sprinklerinstallatie was er tot nu toe niet. Dit terwijl een inzet in een gesprinklerd gebouw tamelijk complex kan zijn. Dat was voor het NIPV de aanleiding om een handelingsperspectief te ontwikkelen.Onderzoek sprinklerinstallatie parkeergarage (2021)

Bij parkeergarages onder hoge (woon)gebouwen wordt bij nieuwbouw een automatische blusinstallatie verplicht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de verplichting vanaf 2024 opnemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het NIPV is gevraagd om hiervoor een inhoudelijke onderbouwing op te stellen. 


Brandveiligheid zelfdovende sigaretten (2017)

Zelfdovende sigaretten spelen een beperkte rol bij het terugdringen van het aantal doden bij brand door roken. Hiervoor zijn meerdere maatregelen nodig en deze moeten zich richten op zowel de sigaret als het voorwerp dat ontbrandt. Dit blijkt uit het literatuuronderzoek dat de Brandweeracademie heeft uitgevoerd.


Sprinklers in de woonomgeving (2016)

Sprinklers kunnen het aantal doden en gewonden bij branden in woningen terugdringen en brandschade aanzienlijk beperken. Deze publicatie beschrijft de laatste stand van zaken van sprinklers in de woonomgeving. De uitgave besteedt aandacht aan de verschillende soorten sprinklers en de meerwaarde van sprinklers. Ook wordt ingegaan op de werking en effectiviteit van sprinklers en de voordelen van sprinklers voor diverse partijen. 


Onderzoek naar geadviseerde locatie voor CO-melders (2016)

Onderzoek in opdracht van Brandweer Nederland naar de beste locatie voor het ophangen van een CO-melder (en een gecombineerde rook/CO-melder) in de woonomgeving.


Casuïstiek ondergeventileerde branden (2016)

In 2014 werden in Zutphen door de Brandweeracademie van het IFV in samenwerking met Brandweer Nederland praktijkexperimenten uitgevoerd. De zes scenario’s die tijdens de experimenten zijn onderzocht, bleken niet tot een volledig ontwikkelde brand te leiden. Naar aanleiding hiervan heeft de Brandweeracademie een aantal casussen van ondergeventileerde branden verzameld, met het doel deze te delen met het land.


Brandproeven in (sloop)woningen in Zutphen (2015)

Uit het onderzoek blijkt dat rook het grootste gevaar is bij branden in woningen. Het gesloten houden van deuren belemmert de rookverspreiding. Snel ontwikkelende branden in woningen hebben ook snel zuurstofgebrek en gaan in korte tijd over in een smeulende brand. Het brandverloop in een woning hangt van veel factoren af: hoe een brand zich in een woning uitbreidt, is daarom onvoorspelbaar. 


Rookmelders (2015)

Steeds meer mensen hebben een rookmelder in huis, toch zijn er voorbeelden bekend waarbij bij brand ondanks een werkende rookmelder slachtoffers zijn gevallen. Reden voor de Brandweeracademie om onderzoek te doen naar de effectiviteit van rookmelders. Dit is gedaan aan de hand van literatuuronderzoek, databaseonderzoek, incidentonderzoek en een serie praktijkexperimenten. ​