Nieuwe aansturing PGS-organisatie

September 2022

De PGS-organisatie is in transitie. De programmaraad is omgedoopt tot stuurgroep en na ruim 11 jaar draagt Geerlof Bijsterbosch als vertegenwoordiger van de brandweersector het stokje over aan opvolger Jamie Mutsaerts (Veiligheidsregio Gelderland-Zuid). De PGS-organisatie zal zich de komende tijd onder andere gaan richten op het nog beter toepasbaar maken van de PGS-documenten op de praktijk van de industriële veiligheidstaken van de veiligheidsregio en op een mogelijke verbreding naar PGS-documenten voor risicorelevante bedrijven buiten het Brzo-domein.

Geerlof Bijsterbosch (Veiligheidsregio Utrecht) heeft meer dan elf jaar de brandweer vertegenwoordigd in de programmaraad PGS. Hij is tevens voorzitter van de Sector Milieu & Industrie, die onderdeel is van het Netwerk Industriële Veiligheid van Brandweer Nederland. Die functie zet Geerlof nog voort en hij blijft ook deelnemen in enkele PGS-commissies die nog werken aan de afronding van PGS-documenten nieuwe stijl.

Die omzetting van de bestaande documenten in de PGS-reeks naar de nieuwe stijl, geënt op concrete scenario’s, was de afgelopen jaren een van de grootste klussen voor de PGS-Programmaraad. Dat verreweg de meeste PGS’en inmiddels zijn aangepast naar nieuwe stijl, wil volgens Geerlof Bijsterbosch niet zeggen dat die missie is volbracht, want na evaluatie blijkt een bijstelling dringend gewenst.

Praktischer en compacter

“De bedoeling was dat de PGS’en voor de veiligheidsregio’s beter bruikbaar zouden zijn in hun adviespraktijk voor industriële veiligheid, maar die opzet is nog niet geslaagd. Reden is dat de documenten te omvangrijk en te gedetailleerd zijn geworden. Er is een poging gedaan om iedere denkbare situatie in de Nederlandse industrie tot in detail te beschrijven. Dat is niet werkbaar, want daarvoor is de variatie binnen de industrie veel te groot. Een PGS-document moet vooral een algemeen bruikbaar raamwerk zijn met een overzicht van de best beschikbare technieken om de veiligheid van de verschillende bedrijvencategorieën te waarborgen. Er moet dus nog een verdere inhoudelijke slag gemaakt worden om de documenten voor de veiligheidsregio’s nog gebruiksvriendelijker, praktischer en vooral compacter te maken.”

“De PGS-reeks heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de eenheid van advisering door de Nederlandse brandweer”

Over het belang van de PGS-reeks voor de veiligheid van de industrie is geen enkele discussie. Daarin hebben de richtlijnen zich volgens Bijsterbosch meer dan bewezen. “De PGS-reeks heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de eenheid van advisering door de Nederlandse brandweer en de documenten hebben de afgelopen jaren een sterkere positie gekregen als wettelijke veiligheidsvoorschriften. Nederland heeft hiermee internationaal een voortrekkersrol. Enkele PGS’en zijn de afgelopen jaren zelfs vertaald in andere Europese landen, die meer houvast zochten in het waarborgen van de veiligheid bij hoogrisicobedrijven.”

Het was vooral de werkwijze in de vroegere PGS-programmaraad die in de totstandkoming van de PGS’en een keerzijde had. Het proces was volgens Bijsterbosch te omslachtig en te tijdrovend, doordat te veel mensen iets van een PGS moesten vinden, voordat een concept voldoende was uitgewerkt om vast te stellen. “Daardoor duurt het gemiddeld twee jaar vóórdat een PGS wordt opgeleverd. In die tijd zijn beschikbare technieken en inzichten soms al door de praktijk achterhaald. Een belangrijke opgave voor de nieuwe PGS-organisatie is dan ook om met een compacter team de doorlooptijd van een PGS-project aanmerkelijk te versnellen.”

Een speerpunt voor Jamie Mutsaerts in zijn nieuwe rol als vertegenwoordiger van het brandweerveld in de Stuurgroep. Hij volgde de opleiding chemische technologie en de 48e voltijd brandweerofficiersopleiding en werkt sinds 2009 bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Sinds 2011 participeert hij ook in de Sector Milieu & Industrie en hij heeft meegewerkt aan PGS 12, 13 en 38.

Kortere doorlooptijd

Jamie Mutsaerts: “Belangrijk voor de Stuurgroep is dat we meer gaan sturen op resultaat en op een kortere doorlooptijd voor de totstandkoming van een PGS. Dan kunnen bestaande PGS’en sneller worden aangepast aan veranderende inzichten en technieken en kunnen PGS’en voor nieuwe risico’s sneller worden voltooid. De industrie en ontwikkelingen in de markt veranderen voortdurend. Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van de PGS-documenten voor gebruik van elektrische energiedragers in relatie tot de energietransitie. Naast de PGS 37-1 voor energie opslag systemen en de 37-2 voor batterij-opslagloodsen, zal er waarschijnlijk ook een deel voor laadvoorzieningen en een deel voor verwerking van oude lithium-ion batterijen komen.”

“Belangrijk voor de Stuurgroep is dat we meer gaan sturen op resultaat en op een kortere doorlooptijd”

De stuurgroep inventariseert welke onderwerpen geschikt zijn voor het opstellen van een nieuwe PGS. Vanuit Brandweer Nederland wordt momenteel geïnventariseerd welke onderwerpen binnen de scope van een PGS passen of waarvoor een bestaande PGS op moet worden aangevuld.

Capaciteitsvraagstuk

Mutsaerts stelt vast dat de PGS-organisatie met de verschillende deelnemers in de teams een klein wereldje is. Dat heeft voor- en nadelen. “Voordeel is dat de lijnen kort zijn en dat je binnen het netwerk snel de juiste mensen met bepaalde expertise kan vinden die binnen een PGS-team nodig is. De keerzijde is dat we een ‘niche-club’ zijn, met schaarse personele capaciteit. Het vinden en binden van voldoende specialisten in het netwerk IV om zitting te nemen in PGS-teams is een blijvende uitdaging. Het borgen van voldoende capaciteit en kennis is een voornaam aandachtspunt voor de Stuurgroep en Brandweer Nederland voor de komende jaren. We moeten met elkaar nadenken over hoe we voor de toekomst slimmer kunnen investeren in menskracht, bijvoorbeeld door collectief mensen te werven en op te leiden op dit belangrijke specialisme.”

Lees ook

22-09-2022
Terugblik Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Na afloop van dit evenement vind je op deze pagina een terugblik met relevante informatie over de onderwerpen en de sprekers die deze dag aan bod zijn gekomen.

13-09-2022
Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

13-09-2022
Nieuwe teamleider gezocht

Wegens het vertrek van een van de huidige teamleiders komt er vanaf januari 2023 een plek vrij in de piketpool van teamleiders SIS.

13-09-2022
Verkenning toezicht bedrijfsbrandweerorganisaties

Het LEC Industriële Veiligheid heeft zijn rapportage ‘Verkenning toezicht op de bedrijfsbrandweerorganisatie’ besproken met het kernteam van het netwerk IV. De resultaten van de verkenning laten zien dat er verschillen in aanpak zijn tussen de veiligheidsregio’s en ook dat de regio’s als toezichthouder meer houvast zoeken om het toezicht op aangewezen bedrijven goed uit te voeren.

13-09-2022
Tijdpad PFAS-restricties in blusschuim

Deze maand eindigt de consultatieronde van het Europese chemie-agentschap ECHA, waarin overheden en bedrijven kunnen reageren op de voorgestelde EU PFAS-restrictie in blusschuim.

13-09-2022
Save the date(s) Netwerkdagen LEC IV 2022 en 2023

Op donderdag 10 november as. vindt bij NIPV in Arnhem de halfjaarlijkse netwerkdag van het LEC IV plaats. Na een ontvangst met koffie en lekkers start het programma om half 10 met een eerste kennismaking met de nieuwe programmamanager van het LEC, Ron Bouwman.

13-09-2022
Zelf oefenen met SIS?

Zelf oefenen met SIS?

13-09-2022
Collectieve Brandbestrijdingspool voor Rotterdams haven- en industriegebied

Met het nieuwe materieel- en inzetconcept van de CBP is de publiek-private brandweerorganisatie voor het Rotterdamse haven- en industriegebied in staat om full surface tankbranden en tankputbranden effectiever, sneller en veiliger te bestrijden.

13-09-2022
Nieuwe aansturing PGS-organisatie

Nieuwe aansturing PGS-organisatie