Lichte stijging bedrijfsbrandweeraanwijzingen

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, september 2023

Het aantal bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing is in 2022 licht gestegen ten opzichte van 2021, van 96 naar 103. Ook het aantal beoordeelde bedrijven is gestegen, van 328 naar 362. Dat blijkt uit het rapport ‘Stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven’, dat het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) heeft opgesteld ten behoeve van de Staat van de Veiligheid 2022.

Het deelrapport is op 5 juli aangeboden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het overzicht geeft de veiligheidsregio’s en het ministerie een goed beeld van het aantal bedrijven dat vanwege hun risicoprofiel verplicht wordt tot het in stand houden van een bedrijfsbrandweer, op grond van artikel 31 Wet veiligheidsregio’s.

De cijfers tonen de situatie tot het laatste meetmoment in april jl. In totaal stonden op dat moment 415 bedrijven geregistreerd die vanwege hun activiteiten met gevaarlijke stoffen beoordeeld moeten worden op een bedrijfsbrandweerplicht. 87 procent van die Brzo-bedrijven is in het verslagjaar beoordeeld (tegen 80 procent in het vorige verslagjaar) en een kwart is daadwerkelijk aangewezen. Het merendeel van het aantal bedrijven dat is beoordeeld en aangewezen, betreft hogedrempel Brzo-inrichtingen. Van alle beoordeelde bedrijven is 65,5 procent een hogedrempelbedrijf. Van alle daadwerkelijk aangewezen bedrijven (103) valt maar liefst 89 procent onder het Brzo hogedrempel. Het gaat om 92 bedrijven.

Ook het aantal bedrijven dat, na het doorlopen van een beoordelingsprocedure, niet is aangewezen steeg licht, van 240 naar 260. Tot slot laat de rapportage ook dalende cijfers zien, namelijk in de categorie bedrijven waar de beoordelingsprocedure nog loopt, nog niet is gestart of waarbij de Brzo-status het afgelopen jaar is vervallen. Het gaat om 52 bedrijven, tegen 68 in 2021. Dat is goed nieuws, omdat het beeld van de verhouding tussen wel- en niet-bedrijfsbrandweerplichtige bedrijven nauwkeuriger is geworden. Overigens bestaan nergens acute risico’s of gevaren bij bedrijven die nog niet zijn beoordeeld.

Download de rapportage

Download de rapportage Stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven.

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.

21-11-2023
Landelijke harmonisatie veiligheid spoorwegemplacementen in zicht

Al tien jaar lang werken gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het harmoniseren van het beoordelingskader en veiligheidsmaatregelen rond spoorwegemplacementen.

21-11-2023
IV-Alert flensverbindingen

Tijdens inspecties blijkt dat flensverbindingen aan leidingen, installaties en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen niet altijd aan de gestelde eisen voldoen, waardoor die verbindingen kunnen falen.

21-11-2023
‘In de startblokken voor 1 januari 2024, bent u klaar voor de OW?’

Nog ruim een maand te gaan en dan is het zo ver: de langverwachte invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum 1 januari 2024 is bij Koninklijk besluit, dat is voorgelegd aan de aan de Eerste en Tweede Kamer, vastgelegd.

21-11-2023
Actualisering PGS 12: Richtlijn voor veilig opslaan en verladen ammoniak

In de industriële energievoorziening is ammoniak de komende jaren belangrijk als drager voor waterstof en mogelijk ook als brandstof. De industrie sorteert daar al op voor, met plannen voor uitbreiding van bestaande ammoniakopslagterminals en aanvragen voor zowel ombouw van cryogene tanks als nieuwe opslagtanks.

12-10-2023
De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot Hoofdofficier van Dienst.

12-10-2023
Externe noodplannen Seveso III bijna overal up to date

De externe noodplannen in het kader van de Seveso III-richtlijn, beter bekend als ‘rampbestrijdingsplannen voor Brzo-bedrijven’ zijn bijna overal up to date.