Lichte stijging bedrijfsbrandweeraanwijzingen

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, september 2023

Het aantal bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing is in 2022 licht gestegen ten opzichte van 2021, van 96 naar 103. Ook het aantal beoordeelde bedrijven is gestegen, van 328 naar 362. Dat blijkt uit het rapport ‘Stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven’, dat het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) heeft opgesteld ten behoeve van de Staat van de Veiligheid 2022.

Het deelrapport is op 5 juli aangeboden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het overzicht geeft de veiligheidsregio’s en het ministerie een goed beeld van het aantal bedrijven dat vanwege hun risicoprofiel verplicht wordt tot het in stand houden van een bedrijfsbrandweer, op grond van artikel 31 Wet veiligheidsregio’s.

De cijfers tonen de situatie tot het laatste meetmoment in april jl. In totaal stonden op dat moment 415 bedrijven geregistreerd die vanwege hun activiteiten met gevaarlijke stoffen beoordeeld moeten worden op een bedrijfsbrandweerplicht. 87 procent van die Brzo-bedrijven is in het verslagjaar beoordeeld (tegen 80 procent in het vorige verslagjaar) en een kwart is daadwerkelijk aangewezen. Het merendeel van het aantal bedrijven dat is beoordeeld en aangewezen, betreft hogedrempel Brzo-inrichtingen. Van alle beoordeelde bedrijven is 65,5 procent een hogedrempelbedrijf. Van alle daadwerkelijk aangewezen bedrijven (103) valt maar liefst 89 procent onder het Brzo hogedrempel. Het gaat om 92 bedrijven.

Ook het aantal bedrijven dat, na het doorlopen van een beoordelingsprocedure, niet is aangewezen steeg licht, van 240 naar 260. Tot slot laat de rapportage ook dalende cijfers zien, namelijk in de categorie bedrijven waar de beoordelingsprocedure nog loopt, nog niet is gestart of waarbij de Brzo-status het afgelopen jaar is vervallen. Het gaat om 52 bedrijven, tegen 68 in 2021. Dat is goed nieuws, omdat het beeld van de verhouding tussen wel- en niet-bedrijfsbrandweerplichtige bedrijven nauwkeuriger is geworden. Overigens bestaan nergens acute risico’s of gevaren bij bedrijven die nog niet zijn beoordeeld.

Download de rapportage

Download de rapportage Stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven.

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

09-04-2024
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 14 maart: leren van de industrie

De netwerkdag van het LEC IV op 14 maart jl. was ‘anders dan anders’. In plaats van de Brauerszaal van het NIPV was het voormalige klooster Mariënhof aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort de plaats van samenkomst voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de specialisten industriële veiligheid.

09-04-2024
Digitale PGS: interactief van risico’s en scenario’s naar doelen en maatregelen

Met de omzetting van de PGS-reeks naar PGS’en ‘Nieuwe Stijl’, die enkele jaren geleden is gestart, is voor deze serie richtlijnen ook het digitale tijdperk begonnen. De nieuwe risico- en scenariogestuurde werkwijze met ‘doorklikfuncties’ werkt immers alleen in een digitale omgeving.

08-04-2024
Eerste aanmeldingen voor Traineeship Omgevingsveiligheid

De eerste kandidaten voor het Traineeship Omgevingsveiligheid hebben zich gemeld. Op 5 maart ging de wervingscampagne online op de website van Brandweer Nederland en al binnen vier uur was de eerste reactie binnen.

08-04-2024
SIV’er in de praktijk: Mario Struik (VRU)

Risicobeheersing en repressie zijn in het brandweerdomein de twee uitersten links en rechts in de veiligheidsketen. Maar verenigd in één persoon vormen ze een sterke combinatie. Mario Struik, specialist risicobeheersing bij Veiligheidsregio Utrecht, is één van de SIV’ers die kennis en kunde van beide taakvelden combineert in zijn brandweerloopbaan.

08-04-2024
“Grote passie voor industriële veiligheid, maar nu in een andere vorm”

Joram Gielbert heeft op 1 februari zijn werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en het LEC IV beëindigd. Maar hij laat de industriële veiligheid beslist niet los, want als zelfstandig adviseur blijft hij in grote lijnen hetzelfde werk doen.

11-03-2024
Effectiviteit waterschermen beperkt en afhankelijk van veel factoren

De inzet van waterschermen of waterstralen om bij chemische incidenten gas- of dampwolken te beïnvloeden, heeft vaak maar een beperkt effect.

01-03-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.