Rookgaskoeling

Een overzicht van onze onderzoeken naar rookgaskoeling.

Rookgaskoeling en straalpijptechnieken. Een literatuurstudie (2022)

Bij het uitvoeren van een offensieve binneninzet in een kleine ruimte kan de brandweer met verschillende technieken rookgassen koelen. Wat is er in de internationale literatuur te vinden over de toepassing van die verschillende rookgaskoelingtechnieken en welke risico’s zitten hieraan vast?

De conclusie is dat er in de literatuur vrij weinig experimenteel onderzoek is te vinden over het toepassen van rookgaskoelingstechnieken. In de discussies en in de experimenten lopen verschillende technieken en omstandigheden door elkaar heen, zodat er geen harde conclusie is te trekken. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Stoomvorming lijkt het grootste risico te zijn, hoewel niet helder is hoe groot dat probleem daadwerkelijk is. Er is namelijk geen praktijkonderzoek naar gedaan.
  • Aangezien er bij het raken van hete oppervlakken met veel water veel stoom wordt gevormd, is het het veiligste om ook voor een uitstroom te zorgen en om als brandweer uit de uitstroom te blijven. Maar bij welke hoeveelheid stoom er sprake is van overdruk en van uitstroom is niet helder. Ook de mate waarin de rookgaslaag krimpt of juist uitzet, is niet duidelijk.
  • Er is geen indicatie te vinden in de literatuur dat het toepassen van de boogmethode een risico oplevert. Er lijkt wel consensus te bestaan over het belang van het debiet voor rookgaskoeling. Het toepassen van optimale debieten lijkt belangrijker te zijn dan de straalpijptechniek.

Wanneer water in rook opgaat. Een experimenteel onderzoek naar het effect van de 3D-pulsmethode en de boogmethode op het koelen van rookgassen (2021)

Er bestaat al langer discussie over de wijze waarop je een vuurhaard het beste benadert wanneer je die niet direct kunt raken met het blusmiddel en je je door de (warme) rook moet voortbewegen. In dat geval is het noodzakelijk de rook te koelen. In Nederland gebruikt men de 3D-pulsmethode als rookgaskoelingstechniek. In de Verenigde Staten past men de boogmethode toe. Bij de boogmethode maakt men met een gebonden straal een omgekeerde U-beweging waarbij tegen wanden en plafonds wordt gespoten.

In dit onderzoek zijn deze twee methoden onderzocht. Behalve naar de temperaturen is ook gekeken naar het koelend effect in termen van energieverandering. Daarnaast is er gekeken naar de invloed van de verschillende methoden op de overlevingskans voor slachtoffers en is (beperkt) de impact onderzocht van de verschillende technieken op brandweermensen.

De onderzoekers concluderen dat zowel de boogmethode als de 3D-methode een effectieve manier is om rookgassen te koelen. De boogmethode geeft meer koeling en is makkelijker aan te leren en uit te voeren. Dit vergroot de veiligheid van brandweermensen. Daarnaast is de inzetduur bij de boogmethode korter (in de gekozen testopstelling) en verslechteren de overlevingscondities van slachtoffers over het algemeen minder snel.