Gebouw- en omgevingsveiligheid

Een overzicht van onze onderzoeken op het gebied van gebouwveiligheid en omgevingsveiligheid.

De effectiviteit van een barrière als explosiewerende maatregel (2024)

Een barrière, zoals een betonnen muur of een aarden wal, kan mogelijk gebouwen en mensen beschermen tegen de overdrukeffecten van een explosie. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van dit soort barrières, heeft het NIPV samen met het RIVM en Antea Group bestaande inzichten onderzocht en gebundeld.

Uit het onderzoek blijkt dat een barrière weliswaar de overdruk op een te beschermen gebouw vermindert, maar dat deze afname meestal onvoldoende is om de mensen in het gebouw te beschermen. Mogelijk kan met aanvullende maatregelen het beschermingsdoel wel worden gehaald.

De onderzoeksresultaten zijn samengevat in een brochure, aangevuld met vijf casussen die de effectiviteit van een barrière beschrijven. Ook is een animatie gemaakt die de werking van een barrière uitlegt.


Beleidsimplicaties van aandachtsgebieden langs tunnels (2023)

Bij incidenten met gevaarlijke stoffen in tunnels bieden tunnels in Nederland voldoende bescherming voor de omgeving. Gebieden naast tunnels hoeven volgens het NIPV dan ook niet als ‘aandachtsgebieden’ te worden beschouwd. Een uitzondering hierop zijn de gebieden langs de tunnel nabij de uiteinden (tunnelmonden). Daar kunnen dergelijke incidenten nog steeds schade in de omgeving veroorzaken. Het NIPV adviseert om die gebieden als aandachtsgebieden te behouden.


Verschillen Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving. Analyse brandveiligheidsvoorschriften (2022)

In deze uitgave worden voor de meest relevante brandveiligheidsvoorschriften de verschillen tussen het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) inzichtelijk gemaakt. Ook lichten de auteurs toe wat de praktische consequenties van deze verschillen zijn. Verder beschrijven zij wat de impact is op het brandveiligheidsniveau in gebouwen. Hierbij baseren zij zich op al bestaande publicaties, op praktijksituaties en op eigen ervaringen en analyses.


Handreiking brandveiligheid vakantieparken (2022)

Deze handreiking geeft een totaaloverzicht van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van de brandveiligheid van vakantieparken. Ook staan er tips en adviezen in om de brandveiligheid te verbeteren. De uitgave is ontwikkeld in opdracht van de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden en het programma Vitale Vakantieparken.


De doorwerking van de energietransitie op omgevingsveiligheid (2022)

De gevolgen van de energietransitie voor de omgevingsveiligheid zijn nog grotendeels onbekend. Het NIPV onderzocht welke ontwikkelingen tot 2030 verwacht worden en hoe die kunnen doorwerken op de veiligheid van mensen die in de betreffende gebieden wonen en werken. Hierbij is gekeken naar productie, transport, opslag en gebruik van energie in de gebouwde omgeving, de industrie en de mobiliteitssector. De kennis uit dit rapport helpt om keuzes te maken op het gebied van veiligheid en ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld om te bepalen waar nieuwe initia­tieven mogelijk zijn en of het nodig is om veiligheidsmaatregelen te nemen.


Omgevingsplanregels voor het beperken van de maatschappelijke impact van brand (2021)

Deze publicatie biedt een kader waarmee ruimtelijk relevante brandveiligheidsrisico’s al in een vroeg stadium van de totstandkoming van een omgevingsplan kunnen worden meegewogen. De uitgave kan veiligheidsregio’s helpen bij hun adviezen over omgevingsplannen aan het bevoegd gezag.


Handreiking Bouwtechnische regels onder Omgevingswet (2021)

Met deze handreiking kunnen gemeenten en veiligheidsregio’s samen aan de slag om effectiever invulling te geven aan technische onderwerpen zoals brandveiligheid. Met het oog op toekomstige omgevingsplannen kan de handreiking helpen om brandveiligheid al bij de totstandkoming van het omgevingsplan mee te nemen.


De effectiviteit van explosiewerend glas bij incidenten met gevaarlijke stoffen (2021)

De Omgevingswet heeft onder meer als doel om bescherming te bieden tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen. Is het gebruik van explosiewerend (of scherfvrij) glas zinvol bij een explosie van een gevaarlijke stof? Kan explosiewerend glas bij incidenten met gevaarlijke stoffen het aantal slachtoffers beperken? Uit dit onderzoek blijkt dat explosiewerend glas een effectieve maatregel kan zijn om de gevolgen van een explosie van een gevaarlijke stof te beperken. Maar ook dat de relevante eigenschappen van dit glas vaak niet bekend zijn en dus extra onderzoek nodig is.


Glas en gevel. Bouwen in een explosievoorschriftengebied (2021)

Hoe moet volgens de bouwsector scherfwerend glas worden toegepast in de gevel van een gebouw? Antea Group en het IFV hebben met een vragenlijst en een expertsessie kennis opgehaald en meningen geïnventariseerd. Dit is gedaan in opdracht van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, als vertegenwoordiger van de veiligheidsregio’s.