Coronacrisis

Overzicht van de door het NIPV uitgevoerde onderzoeken rondom de coronacrisis.

Evaluatie Covid-19-crisis in Curaçao (2023)

Evaluatie van het optreden van de overheid in de Covid-19-crisis in Curaçao. De aanbevelingen die uit het evaluatie komen: meer reservecapaciteit organiseren, de professionaliteit van crisisfunctionarissen versterken en meer tijd en ruimte inbouwen voor (tussentijdse) reflectie.


De veiligheidsregio als verbinder (2022)

Overkoepelend onderzoek naar de rol van de veiligheidsregio’s in de coronacrisis. Met welke uitdagingen zijn veiligheidsregio’s in de crisis geconfronteerd en wat heeft dit betekend voor hun optreden en de samenwerking met diverse partners? Hoe hebben veiligheidsregio’s ingespeeld op de steeds terugkerende besmettingsgolven en de maatschappelijke vraagstukken die hiermee gepaard gingen? En tot slot: wat kan deze crisis ons leren voor toekomstige (al dan niet langdurige) crises?De rol van het Veiligheidsberaad tijdens de coronacrisis (2022)

Een reflectie op de periode maart 2020 tot en met september 2021.


De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie (2021)

De crisis die werd verwacht: het lectoraat Crisisbeheersing van NIPV beschouwt in deze notitie de coronacrisis zoals die zich in Nederland vanaf het voorjaar van 2020 tot medio 2021 ontplooide.


Veiligheidsregio’s in de coronacrisis (2021)

Het lectoraat Crisisbeheersing heeft veiligheidsregio’s bevraagd over hun ervaringen met de coronacrisis. Ook hebben de 25 veiligheidsregio’s en hun partners tijdens digitale leersessies ervaringen en lessen uitgewisseld over de samenwerking in deze crisis. Daaruit zijn drie momentopnames ontstaan van actuele ontwikkelingen en thema’s in de veiligheidsregio’s:

  • april 2020: de veiligheidsregio’s in de eerste weken van de coronacrisis
  • november 2020: veiligheidsregio’s in de coronacrisis: gedeelde ervaringen en inzichten
  • mei 2021: de veiligheidsregio’s in de coronacrisis: op weg naar de zomer van 2021.

Om (ook na afloop van deze crisis) terug te kunnen blikken op uitdagingen in de verschillende fases van de coronacrisis, hebben wij de meest belangrijke bevindingen van deze drie rapporten weergegeven in een tijdlijn.


Lessen uit de coronacrisis: het jaar 2020 (2021)

In dit negende jaarboek in de reeks Lessen uit crises en mini-crises staat de coronacrisis centraal, maar worden ook verschillende mini-crises in deze bijzondere crisis beschouwd.


Veiligheidsregio’s in de coronacrisis: op weg naar de zomer van 2021 (2021)

Met het stijgende aantal gevaccineerden, lijkt de afschaling van de crisisorganisatie steeds dichterbij te komen. En dus zal de zomer 2021 weer anders moeten worden ingericht dan het voorafgaande jaar. 


Bestuurlijke handelingsperspectieven voor voorzitters veiligheidsregio en burgemeesters (2021)

In opdracht van het Veiligheidsberaad heeft het LOT-C aan de hand van al aanwezige informatie, een literatuurstudie en gesprekken met bestuurders en stakeholders bestuurlijke
handelingsperspectieven ontwikkeld. Deze bieden richting bij het maken van keuzes en concrete ondersteuning bij het te voeren beleid voor de komende maanden.


Ervaringen van burgemeesters in het eerste jaar van de coronacrisis (2021)

Resultaten van enquête uitgezet onder burgemeesters in januari 2021 om terug te blikken op het voorbije jaar en te reflecteren
op de toekomst. Er waren 121 respondenten (34% van alle burgemeesters).


Veiligheidsregio’s in de coronacrisis: gedeelde ervaringen en inzichten (2021)


De rol van bevolkingszorg in de coronacrisis (2020)

Wat is de rol van bevolkingszorg in de coronacrisis en in hoeverre onderscheidt deze zich van reguliere taken en organisatie van de kolom? Welke succesfactoren en leerpunten voor de bevolkingszorgkolom komen naar voren uit de coronacrisis? Onderzoekers van het lectoraat Crisisbeheersing vroegen het aan coördinatoren bevolkingszorg en gemeentelijke functionarissen werkzaam op het gebied van bevolkingszorg.


Directeuren Publieke Gezondheid en GHOR over zorgcontinuïteit (2020)

De wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus is te beschouwen als een ‘ongekende crisis’. We kunnen leren van de wijze waarop we in Nederland deze uitbraak en de gevolgen ervan proberen te beheersen. Het is een grote uitdaging voor de Nederlandse zorg om de balans te vinden in een situatie waarbij de reguliere zorg weer opgestart moet worden, terwijl het coronavirus niet op korte termijn, of misschien wel nooit, zal verdwijnen. 


Experts aan het woord: effecten van de coronacrisis (2020)

Bijna 50 experts geven hun visie op mogelijke effecten en gevolgen van de coronacrisis. De aanpak van de coronacrisis werd sterk gebaseerd op adviezen van het OMT dat zich primair richt op de bestrijding van de corona-uitbraak. De crisis gaat echter niet alleen over het managen van de pandemie, maar ook over het managen van de gevolgen en effecten van deze crisis. Daarom heeft het lectoraat Crisisbeheersing in samenwerking met TNO een uitvraag gedaan onder (wetenschappelijke) experts naar hun visie op de mogelijke effecten en gevolgen van de crisis.


De impact van de coronacrisis op gemeenten (2020)

Hoe hebben burgemeesters de coronacrisis ervaren en wat zijn hun grootste zorgen? Het lectoraat Crisisbeheersing stelde na gesprekken met burgemeesters drie tussenrapportages op.


De veiligheidsregio’s in de eerste weken van de coronacrisis (2020)

Welke rol hebben de veiligheidsregio’s in deze crisis? Het lectoraat Crisisbeheersing voerde ruim veertig gesprekken met direct betrokkenen van acht veiligheidsregio’s. Uit de interviews komen de volgende inzichten naar voren:

  • De veiligheidsregio’s hebben een belangrijke rol vervuld in het samenbrengen van partijen en daarmee in de coördinatie en regie.
  • Er is in korte tijd veel werk verzet, zowel ten behoeve van de witte keten, het regionaal beleidsteam (RBT) als ten behoeve van de (publieks)communicatie.
  • De flexibele GRIP-structuur heeft in deze casus opnieuw zijn waarde bewezen.
  • Het Veiligheidsberaad heeft een belangrijke functie vervuld door te zorgen voor afstemming tussen regio’s en met het Rijk.