Striping.nl

De hulpverleningsvoertuigen van ambulance, brandweer, politie, Koninklijke Marechaussee, onderdelen van defensie, veiligheidsregio’s en reddingsbrigade in Nederland zijn voorzien van standaard kleuren en strepen per dienst.

Het doel van deze ‘striping’ is de herkenbaarheid van deze voertuigen en de veiligheid van de hulpverleners te verhogen.

Auteurs- en merkenrecht

De striping is merken- en auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht is door de Staat voorbehouden. De Staat der Nederlanden is eigenaar van het auteursrecht en​ derden mogen dan ook geen gebruik maken van de striping zonder goedkeuring van de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV). Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) houdt in opdracht van de Minister van JenV toezicht op de uitvoering van de striping en treedt handhavend op bij verkeerd en/of oneigenlijk gebruik.

Branchespecifieke huisstijl

Een branchespecifieke huisstijl is een samenvoeging van diverse (beschermde) onderdelen zoals striping, logo’s en teksten. Deze combinatie valt ook onder het auteursrecht en is per variant beschreven. De enige juiste wijze van beplakken wordt vastgelegd in de door NIPV te verstrekken tekening. De tekening is bindend.


Definitie huisstijl

Onder huisstijl wordt verstaan: het totaal van aan te brengen onderdelen van de vastgestelde huisstijlen van aangewezen hulpverleningsdiensten dat in de montagevoorschriften voor huisstijl voorgeschreven wijze geproportioneerd en gepositioneerd te worden, op een transportmiddel dat conform de geldende huisstijl van bestickering is voorzien, dan wel moet worden voorzien.


Handhaving

Handhaving

Handhaving van de huisstijlen van diensten Openbare Orde en Veiligheid (OOV) blijft continu een punt van aandacht. Deze huisstijlen zijn auteurs- en merkenrechtelijk beschermd. De ontwerper van de OOV-striping, Studio Dumbar, heeft het auteursrecht overgedragen aan de Staat der Nederlanden. Ook de logo’s van de diverse diensten zijn auteursrechtelijk beschermd. Gezamenlijk maken de beschermde onderdelen een beschermde huisstijl.

Inbreuk

Bij oneigenlijk en/of verkeerd gebruik van de huisstijl(en) treedt NIPV handhavend op, in opdracht van de Staat. NIPV voert een passief handhavingsbeleid. Dat wil zeggen dat er wordt gereageerd op meldingen vanuit de OOV-diensten en op formele meldingen van particulieren aan de rijksoverheid. Aan de hand van de verkregen informatie wordt beoordeeld of er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van de Staat dan wel van strijdigheid met de regelgeving. Vervolgens wordt bezien of, en zo ja hoe, opgetreden zal worden.

De OOV-diensten kunnen niet zelf civielrechtelijk optreden jegens inbreuken op het auteursrecht. Dit gebeurt door de Landsadvocaat namens de Staat. Sinds de invoering van de huisstijlen is een aantal inbreuken op de huisstijlen geconstateerd en met succes bestreden.

Geautoriseerde gebruikers

Alleen geautoriseerde gebruikers mogen gebruik maken van de huisstijlen. Derden mogen zonder toestemming daarvan geen gebruikmaken. Doen zij dit toch, dan is er sprake van een inbreuk op een merk- en/of auteursrecht van de Staat. Het verkopen van voertuigen of objecten met (onderdelen van) de huisstijl is strafbaar in het kader van heling.​ Regelmatig wordt oneigenlijk gebruik door derden vastgesteld. Het gaat daarbij onder andere om:

  • Voertuigen die door derden naar eigen inzicht van striping worden voorzien​​​.
  • Voertuigen die door OOV-diensten compleet met striping zijn afgevoerd naar derden.
  • Voertuigen die zijn ingeruild en daarna via de handel compleet met striping aan derden zijn verkocht.
  • Websites/webshops die (onderdelen van) een huisstijl gebruiken.
  • Producten die met (onderdelen van) een huisstijl te koop worden aangeboden.
  • Advertenties waarin (onderdelen van) een huisstijl worden gebruikt.
  • Avatars.
  • (Reclame)films waarin (onderdelen van) een huisstijl worden getoond of gebruikt.
  • Theaterproducties waarin (onderdelen van) een huisstijl worden getoond of gebruikt.

Varianten

De striping en huisstijl van de hulpdiensten zijn verweven met diverse wetgeving. De voertuigen die als hulpverleningsdienst zijn aangemerkt staan in artikel 29 RVV en worden nader benoemd in de Regeling optische en geluidssignalen 2009. Sinds de invoering van deze regeling in 2009 moeten alle voorrangsvoertuigen van politie, brandweer en ambulancezorg voorzien zijn van de zogenoemde OOV-striping. Voertuigen van de politie ten behoeve van onopvallende politietaken zijn daarvan uitgezonderd.

Ondanks dat er verschillende varianten zijn, zijn in de basis het ontwerp en de wijze van weergeven identiek aan elkaar. Daardoor ontstaat er eenduidigheid, herkenbaarheid en veiligheid, zowel binnen een variant als bij het totaal aan varianten. Door het toevoegen van benaming, logo en nummering ontstaat het geheel wat als huisstijl is vastgelegd. Binnen een huisstijl is een mogelijkheid voor primaire of secundaire OOV-striping.

Vier varianten

Er zijn vier varianten voorrangsvoertuigen benoemd in artikel 29 van het RVV. Dat zijn politie, brandweer, voertuigen ten dienste van spoedeisende geneeskundige hulpverlening (ambulance) en een groep door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen hulpverleningsdiensten. Deze laatste groep, nader benoemd in artikel 1 van de Regeling optische en geluidssignalen 2009, maakt geen gebruik van de OOV-striping, tenzij zij een schriftelijke toestemming van de minister van Veiligheid en Justitie hebben ontvangen. De verplichte uitstraling van voorrangsvoertuigen is ook vermeld in artikel 5 van de regeling optische- en geluidssignalen 2009.

Het combineren van diverse huisstijlen op één voertuig, zowel kleuren als teksten en logo’s, is nadrukkelijk niet toegestaan.

Historie en ontwikkeling Striping.nl

1992
Logo Nederlandse Politie
De reorganisatie van de Nederlandse Politie, in 1992, was voor de Staat der Nederlanden reden om aan Studio Dumbar opdracht te geven tot het ontwerpen van een nieuw logo voor de Nederlandse Politie. De nieuwe identiteit kwam tot uitdrukking in het nieuwe politielogo zoals dat op 6 januari 1993 te Delfzijl werd gepresenteerd en daarbij aansluitend een complete politiehuisstijl.
1993
Hele politieveld
Het huisstijlhandboek politie van 1993 gaf richting voor het gebruik van logo en striping op alle uitingen binnen het politieveld. De striping van voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen (helicopters) is een onderdeel van de politiehuisstijl. Het papieren handboek van 1993 werd in 2006 – v.w.b. het onderdeel huisstijl op voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen – vervangen door de digitale versie.
1998
Brandweer en ambulance
In 1998 werden toepassingen van het stripingconcept voor de brandweervoertuigen en voor voertuigen voor spoedeisende medische hulpverlening gedefinieerd.
2007
Meer dan de hulpdiensten
Reddingsbrigade, Defensie en Raad van Directeuren Veiligheidsregio In 2007 werd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toestemming verleend aan Reddingsbrigade Nederland om een variant op de striping te gebruiken in hun huisstijl voor voer- en vaartuigen van een aantal aangewezen brigades. In 2008 werd aan het Ministerie van Defensie toestemming verleend om een variant op de striping te gebruiken voor de CBRN- eenheden en de EODD. In 2015 werd de laatste variant toegevoegd. De Minister van Veiligheid en Justitie verleende toestemming aan de Raad van Directeuren Veiligheidsregio om de Huisstijl Veiligheidsregio’s toe te passen.
2013
Striping website
Sinds 2013 zijn alle websites samen gebracht tot de website striping.nl ter vervanging van de diverse handboeken zoals vermeld in de Staatscourant.

Coördinatie en beheer​​​​​​

De coördinatie en het beheer van deze website wordt uitgevoerd door NIPV. Het team Striping & Huisstijl is bereikbaar via onderstaand contactformulier.

​Algemene voorwaarden​​

De algemene voorwaarden van NIPV zijn van toepassing.​

Disclaimer​

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, hierna te noemen NIPV, verleent u hierbij toegang tot www.striping.nl (de website) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. ​NIPV behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid​

NIPV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. NIPV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout of onvolledigheid die in deze website zou kunnen voorkomen.​

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De gebruikte voorschriften kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NIPV. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NIPV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten​

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website en haar onderdelen liggen bij NIPV. NIPV beheert en handhaaft ook de intellectuele eigendommen, die voorkomen op de website, voorschriften en tekeningen, van de Nederlandse Staat. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NIPV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

​Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zich te vergewissen dat hij/zij de juiste versie van de voorschriften in het bezit heeft.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Heeft u een vraag over striping?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.