Werving voorzitter en leden Adviesraad onderzoek van start

22 september 2023

Het dagelijks bestuur van het NIPV stelt een Adviesraad onderzoek in om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de onderzoeksfunctie van ons instituut te borgen en te bewaken. De werving van de voorzitter en ten minste 4 leden is gestart. Het dagelijks bestuur streeft ernaar de voordracht voor de benoeming van de voorzitter voor eind oktober en voor de leden voor eind november 2023 af te ronden.

lieuwe de witte onderzoek

De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over de kwaliteit en relevantie van het NIPV-onderzoek. De adviesraad adviseert het dagelijks bestuur over de toepassing en borging van het kwaliteitszorgsysteem voor het NIPV-onderzoek en over de relevantie van het onderzoek voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk en het onderwijs van brandweer en crisisbeheersing.

De raad beschouwt of het onderzoek de publieke veiligheid van Nederland ondersteunt en versterkt en of het aansluit bij de visie en missie van het NIPV. Hierbij kijkt de raad terug op uitgevoerde onderzoeken, maar de raad wordt ook uitgenodigd om een blik op de toekomst te werpen.

Samenstelling adviesraad

De adviesraad bestaat naast de onafhankelijk voorzitter uit ten minste vier leden die allen voor een periode van drie jaar worden benoemd door het dagelijks bestuur. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in de raad en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. De adviesraad vergadert minimaal tweemaal per jaar.

Meer informatie over het profiel, de taken van de adviesraad en de selectieprocedure vindt u op de website Werken bij het NIPV.

Bekijk ook