Op weg naar een integrale aanpak van natuurbrandbeheersing

13 juni 2024

Deze week informeerde de minister voor Natuur en Stikstof, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de Kamer over de huidige stand van zaken van de versterking van natuurbrandbeheersing.

Handcrew van de brandweer bestrijdt te voet een natuurbrand
Handcrew van de brandweer bestrijdt te voet een natuurbrand.

Het AD publiceerde naar aanleiding van deze Kamerbrief vandaag een uitgebreid artikel over deze versterking. Ook Jelmer Dam, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing bij het NIPV, geeft in het artikel meer achtergrondinformatie over dit belangrijke thema. Onder andere het Natuurbrandsignaal ’23 en de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid laten zien dat natuurbranden door klimaatverandering steeds waarschijnlijker worden en de impact groot kan zijn.

Geen paniek, wel bewustwording

Dam: “Als Nederlanders aan klimaatrisico’s denken, gaat het vaak over wateroverlast. Dat is logisch, maar ook het brandgevaar in de natuur neemt toe.” Natuurbrandbeheersing gaat verder dan branden blussen. Risicobewustzijn en zelfredzaamheid spelen hierbij een belangrijke rol. Een voorbereide samenleving draagt bij aan het voorkomen van (onbeheersbare) natuurbranden en verlaagt het natuurbrandrisico.

Onderdeel van deze samenleving zijn de verschillende (overheids)partners die gezamenlijk inzetten op:

  • Het vergroten van de veerkracht van de samenleving
  • Weerbare natuur en een risicobewuste inrichting van de fysieke leefomgeving
  • Bevorderen van kennis, expertise en innovatie op het gebied van natuurbrandbeheersing
  • Gezamenlijk voorbereiden op een natuurbrandcrisis
  • Versterken van de natuurbrandbestrijding.

Rol NIPV: kennis verzamelen en bundelen

Het NIPV verzamelt en bundelt kennis op het gebied van natuurbranden en natuurbrandbeheersing. Sinds 2023 zijn we ook verantwoordelijk voor de Database natuurbranden en begin mei publiceerden we de Jaarrapportage natuurbranden 2023. En ook de meest recente editie uit de reeks Lessen uit crises en mini-crises besteedt aandacht aan 3 impactvolle natuurbranden.

Programma Natuurbrandveiligheid

Het NIPV start op dit moment het programma Natuurbrandveiligheid op. Doelen voor het eerste jaar zijn onder andere de ontwikkeling van een meerjarig onderzoeksplan, een actieonderzoek in relatie tot publieke veiligheid en de ontwikkeling van een loketfunctie. Door te investeren op een kennisprogramma wil het NIPV een belangrijke bijdrage leveren aan de natuurbrandveiligheid in Nederland.

Bekijk ook