Ontwikkelfonds: wat staat er op de planning voor 2024? 

22 februari 2024

Hakan Meijer, lid van de stuurgroep Ontwikkelfonds en werkzaam bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vertelt over de stappen die zijn gezet in de afstemming met het werkveld. Ook is te lezen wat er op de planning staat voor 2024. 

Bevelvoerders brandweer aan het werk.

Draagvlak creëren en aansluiten bij behoeften van het veld

Hakan Meijer, lid van de stuurgroep Ontwikkelfonds en werkzaam bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: “Binnen de vakraad Leren en Ontwikkelen (L&O) van Brandweer Nederland ben ik portefeuillehouder vakbekwaam worden. Vanuit deze rol ben ik aangesloten als lid van de stuurgroep Ontwikkelfonds. Bij de oprichting hiervan wilden we namelijk vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, de opleiders in de vorm van het LOBO (Landelijk Overleg Brandweeropleidingen), de WVA (werkveldadviesommissie) en het NIPV aan tafel hebben. Dit heeft als doel om meer draagvlak te creëren en aan te sluiten bij de behoeften van het veld. En dat het NIPV daar dan de middelen van het ontwikkelfonds op een goede manier voor inzet.”  

Laat weten wat er speelt in de regio

“Ik wil graag een oproep doen aan de hoofden vakbekwaamheid en andere betrokkenen: laat weten wat er speelt in de regio! Dan kunnen we met elkaar daarin optrekken en de goede keuzes maken. Zo krijgen wij als stuurgroep nog eerder zicht op welke thema’s er spelen. Zo kunnen de regio’s en het NIPV veel meer samen met elkaar optrekken. Zo draagt het onderwijsaanbod nog meer bij aan wat het werkveld graag wil.”   

Vakbekwaam worden en blijven heel nauw met elkaar verweven

“Ik zie vanuit mijn rol dat er twee belangrijke ontwikkelingen spelen. De eerste is dat we vanuit de vakraad L&O zien dat vakbekwaam worden en blijven heel nauw met elkaar verweven zijn. Daar is heel veel in geïnvesteerd. Wat hebben we hier in te doen? Wat zijn de juiste keuzes om te maken? Waar steken we vanuit het land de energie in? Ten tweede: hoe zorgen we ervoor dat dit signaal helder is bij het Ontwikkelfonds? Dat we niet alleen maar behoefte hebben aan ontwikkeling of het actualiseren van bestaande leergangen. Maar dat we ook producten van vakbekwaam blijven nodig hebben. Dat zie je ook terug in de drie ontwikkelsporen: ontwikkeling en onderhoud van leergangen, content voor vakbekwaam blijven en bijscholing van kerninstructeurs. Daar is wat mij betreft veel meer evenwicht in gekomen.” 

Nu meer inzicht in het proces  

“Tanja Guyken, lid van de stuurgroep, doet namens het NIPV een voorstel voor herzieningen en ontwikkelingen van producten aan de rest van de stuurgroep. Wij kijken dan of het past bij de geluiden die wij horen. Misschien zijn er andere urgenties. Of hebben we andere producten nodig? Het is de bedoeling om dat nog meer op elkaar te laten afstemmen. Dat we het terugleggen aan het veld en draagvlak ophalen. Hier is nog ruimte voor verbetering. We gaan meer tijd inruimen in het proces voor de afstemming. Zodat we echt weten: dit zijn de behoeften van de 25 regio’s. Dan kunnen we het ook makkelijker uitleggen, als er bepaalde keuzes zijn gemaakt, waar misschien niet iedere regio bij is gebaat. Maar dat ze het wel begrijpen binnen het grote plaatje.”  

Wat staat er op de planning voor 2024? 

Het programma Ontwikkelfonds voor 2024. 

 • Ontwikkelspoor 1 (beheer en onderhoud leergangen)
  • Leergang Chauffeur herzien n.a.v. de evaluatie
  • Leergang Medewerker Vakbekwaamheid ontwikkelen
  • Leergangen Manschap en Bevelvoerder – evaluatie
  • Diverse leergangen – ontwikkelen lesstof gebouwcodering binnen brandbestrijding
  • Diverse leergangen – aanpassen lesstof Technische hulpverlening (THV) i.r.t. medische inzichten bij verkeersongevallen met beknelling
  • Diverse leergangen – ontwikkelen lesstof t.a.v. arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne (THV-Brand-IBGS (incidentbestrijding gevaarlijke stoffen))
  • Leergang Centralist – ontwikkeling lesstof
  • Leergang Duiken – ontwikkeling lesstof
  • Jeugdbrandweer – ontwikkeling lesstof
 • Ontwikkelspoor 2 (content bijscholing t.b.v. vakbekwaam blijven)
  • Leerlijn Energietransitie – vakbekwaamheidsadviezen, e-modules en webinars over LNG/CNG, accu’s, zonnepanelen en windturbines
  • Leerlijn Natuurbrandbestrijding – Inventarisatie bronnen en onderwijscontent natuurbrandbestrijding, als vertrekpunt voor onderwijsontwikkeling in 2025
  • Leerlijn Brandbestrijding:
   • vakbekwaamheidsadvies en e-module over gebouwcodering
   • vakbekwaamheidsadvies basisprincipes en rookverspreiding
   • vakbekwaamheidsadvies en e-module over sprinklers en BMI
  • Leerlijn Technische hulpverlening (THV):
   • vakbekwaamheidsadvies Medische inzichten bij verkeersongevallen met beknelling (afhankelijk van uitkomsten onderzoek en beschikbaarheid handelingsperspectief)
  • Ontwikkelen gesprekstool functioneren in teamverband en sociale dilemma’s
  • Vakbekwaamheidsadvies Medewerker Vakbekwaamheid n.a.v. nieuwe leergang
  • Oriëntatie op onderwijsinnovatie – pilot met microlearning als bijscholingstool
 • Ontwikkelspoor 3 (bijscholing instructeurs)
  • Instructeurs Energietransitie bijscholen
  • Instructeurs Brandbestrijding bijscholen
  • Instructeurs THV bijscholen
  • Didactische bijscholing kerninstructeurs
  • Bijscholing Duikinstructeurs

Wat is het Ontwikkelfonds? 

Via het Ontwikkelfonds financieren de veiligheidsregio’s sinds 2013 de ontwikkeling van les- en leerstof voor de (v)mbo-functies bij de brandweer. De doelstelling van het fonds is de ontwikkeling en distributie van les- en leerstof voor de opleiding (de initiële vakbekwaamheid) en leermiddelen voor het oefenen en bijscholen (de blijvende vakbekwaamheid) van brandweermensen.  

Leden van de stuurgroep Ontwikkelfonds

Patrick Sprokkereef (Vakraad L&O), Monique van Beek (LOBO), Hakan Meijer (Vakraad L&O), voorzitter Jan Pieter Duhen (WVA), Tanja Guyken (NIPV)

Bekijk ook