Samen werken aan structurele invulling van het Ontwikkelfonds

oktober 2023

Via het Ontwikkelfonds financieren de veiligheidsregio’s sinds 2013 de ontwikkeling van les- en leerstof voor de (v)mbo-functies bij de brandweer. Het Ontwikkelfonds heeft als doelstelling de ontwikkeling en distributie van les- en leerstof voor de opleiding (de initiële vakbekwaamheid) en leermiddelen voor het oefenen en bijscholen (de blijvende vakbekwaamheid) van brandweermensen. In 2023 wordt samen met alle betrokkenen structureel invulling gegeven aan de ontwikkeling van leermiddelen voor de blijvende vakbekwaamheid.

Bevelvoerders brandweer aan het werk.
Bevelvoerders van de brandweer aan het werk.

“Door het Ontwikkelfonds structureel in te zetten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, kan er beter en sneller worden ingespeeld op de vakbekwaamheidsbehoeften in het werkveld”, vertelt Jan Pieter Duhen, voorzitter van de stuurgroep namens de werkveldadviescommissie (WVA). “Vakbekwaam worden en blijven sluiten dan nauw op elkaar aan. Zo voorkomen we dat er verschillen blijven bestaan binnen korpsen tussen nieuw opgeleid personeel en zittend personeel. Deze zogenaamde warme overdracht houdt niet alleen het repressieve personeel op peil, maar ook de kwaliteit van de vakbekwaamheidsorganisatie, docenten, instructeurs en oefenleiders.”

Drie ontwikkelsporen

Er is een jaarplan voor 2023 gemaakt. Dit plan bestaat uit 3 ontwikkelsporen:

  1. Ontwikkeling en onderhoud van leergangen: redenen voor het aanpassen van de huidige leergangen zijn wijzigingen in kwalificatiedossiers, gewijzigde wet- en regelgeving, nieuwe inzichten uit onderzoek of verbeterpunten uit evaluaties. We maken onderscheid in drie soorten onderhoud/aanpassing van leergangen: klein onderhoud, groot onderhoud en herzien van een opleiding.
  2. Content voor vakbekwaam blijven: hierbij gaat het om onderwijsproducten waarmee veiligheidsregio’s hun eigen opgeleide brandweermensen kunnen bijscholen, zoals e-modules en vakbekwaamheidsadviezen hoe zij de bijscholing kunnen vormgeven. Qua inhoud kan het gaan om vakinhoudelijke wijzigingen, nieuwe ontwikkelingen of specifieke thema’s waar behoefte is aan verdieping.
  3. Bijscholing van kerninstructeurs: het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van cursussen voor regionale kerninstructeurs, zodat zij de onderwijsproducten van ontwikkelspoor 2 adequaat kunnen overdragen aan hun collega’s van incidentbestrijding.

Projectorganisatie en betrokkenen

De vakraden Leren & Ontwikkelen, Incidentbestrijding, Brandveiligheid, het LOBO (landelijk overleg brandweeronderwijs), de WVA en het NIPV werken nauw samen aan de invulling en uitwerking van de drie ontwikkelsporen. De stuurgroep bestaat uit Patrick Sprokkereef (Vakraad L&O), Monique van Beek (LOBO), Hakan Meijer (Vakraad L&O), Jan Pieter Duhen (WVA), Tanja Guyken (NIPV).

Proces programma 2024

Het proces om te komen tot een programma waarin de producten en de bijbehorende prioriteiten zijn opgenomen, loopt als volgt: 

  1. Vanuit het COVB (operationele en niet-operationele opleidingen van de brandweer) van het NIPV wordt in september een opzet gemaakt. Dit gebeurt op basis van gesprekken met lectoren, decanen en team Onderzoek om met een eerste opzet te komen van de verwachte ontwikkelingen en behoeften. 
  2. Vervolgens wordt het conceptprogramma besproken in de stuurgroep Ontwikkelfonds en met de werkgroep IB. In de stuurgroep zitten leden van de vakraad L&O en LOBO. De stuurgroep en werkgroep IB worden gevraagd aan te geven waar de behoefte van het veld is t.a.v. de op te leveren producten. Door deze gremia wordt advies gegeven over de onderwerpen, prioriteitstelling en wordt een achterban raadpleging gedaan.  
  3. In de stuurgroep vergadering in december wordt het programma voor het ontwikkelfonds 2024 opgesteld. 
  4. Dit definitieve programmavoorstel wordt door de voorzitter van de Stuurgroep op de eerstvolgende agenda van de WVA gezet voor vaststelling. 
  5. Na vaststelling door de WVA is de opdracht aan COVB (brandweeronderwijs) van het NIPV om het programma uit te voeren (producten te realiseren).

Namens de leden van de stuurgroep,
Patrick Sprokkereef (Vakraad L&O), Monique van Beek (LOBO), Hakan Meijer (Vakraad L&O), voorzitter Jan Pieter Duhen (WVA), Tanja Guyken (NIPV)

Lees ook

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.

21-11-2023
Landelijke harmonisatie veiligheid spoorwegemplacementen in zicht

Al tien jaar lang werken gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het harmoniseren van het beoordelingskader en veiligheidsmaatregelen rond spoorwegemplacementen.

21-11-2023
IV-Alert flensverbindingen

Tijdens inspecties blijkt dat flensverbindingen aan leidingen, installaties en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen niet altijd aan de gestelde eisen voldoen, waardoor die verbindingen kunnen falen.

21-11-2023
‘In de startblokken voor 1 januari 2024, bent u klaar voor de OW?’

Nog ruim een maand te gaan en dan is het zo ver: de langverwachte invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum 1 januari 2024 is bij Koninklijk besluit, dat is voorgelegd aan de aan de Eerste en Tweede Kamer, vastgelegd.

21-11-2023
Actualisering PGS 12: Richtlijn voor veilig opslaan en verladen ammoniak

In de industriële energievoorziening is ammoniak de komende jaren belangrijk als drager voor waterstof en mogelijk ook als brandstof. De industrie sorteert daar al op voor, met plannen voor uitbreiding van bestaande ammoniakopslagterminals en aanvragen voor zowel ombouw van cryogene tanks als nieuwe opslagtanks.

12-10-2023
De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot Hoofdofficier van Dienst.

12-10-2023
Externe noodplannen Seveso III bijna overal up to date

De externe noodplannen in het kader van de Seveso III-richtlijn, beter bekend als ‘rampbestrijdingsplannen voor Brzo-bedrijven’ zijn bijna overal up to date.