Dienstverlening COVB volop in ontwikkeling

oktober 2023

In maart 2022 is de voormalige Brandweeracademie deels overgegaan in het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Wat zijn de kerntaken van het COVB? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs en examinering? En wat zijn de plannen voor het komende onderwijsjaar?

Training aan een groep cursisten
Training over slaap door Leo van Woerden tijdens vijfdaagse training Basisprincipes van brandbestrijding.

Hoe is het COVB georganiseerd en wat zijn de kerntaken?  

Het COVB bestaat uit twee onderwijsteams en een team onderwijsondersteuning, waar ook het examenbureau onderdeel van uitmaakt. Samen zetten zij zich in voor het ontwikkelen van het landelijke brandweeronderwijs en de examens en het organiseren en uitvoeren van onderwijs en examinering. Zij werken hierbij nauw samen met de veiligheidsregio’s en collega’s van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg van het NIPV. De werkzaamheden bestaan uit: 

  1. Ontwikkeling en onderhoud van kwalificatiedossiers 
  2. Ontwikkeling van onderwijs- en examenbeleid en onderwijsvernieuwing 
  3. Ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van brandweeronderwijs en examens  
  4. Benoemen, opleiden en professionaliseren van docenten en examinatoren 
  5. Relatiebeheer en samenwerking met de RCDV en de veiligheidsregio’s 

De missie van het COVB is om als toonaangevend onderwijsinstituut bij te dragen aan uitstekend opgeleide professionals in het veiligheidsdomein en daarmee bij te dragen aan een veiliger Nederland. Daar zetten de onderwijsteams zich dagelijks voor in. Uiteraard in nauwe samenwerking met het team Opleidingen Crisisbeheersing, dat ook onderwijs verzorgt voor de veiligheidsregio’s en is ondergebracht bij de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV.

Wat is het afgelopen onderwijsjaar bereikt?

Allereerst zijn de teams op sterkte gebracht met de komst van een aantal nieuwe collega’s, waaronder een decaan, enkele opleidingscoördinatoren, trainers/adviseurs en onderwijskundigen. Actuele leergangen zijn verder doorontwikkeld. Omdat het om veel verschillende opleidingen gaat, is met de Werkveldadviescommissie (WVA) een meerjarenplanning afgesproken. Zo is afgelopen tijd veel energie gaan zitten in het herzien van de duikopleidingen van certificatie naar registratie, in samenwerking met de Veiligheidsregio Fryslân en het ministerie van Sociale Zaken. Daarnaast is gewerkt aan flexibilisering van het reguliere onderwijs, met als resultaat de vorig jaar opgeleverde leerstroom Specialist Ruimtelijke Veiligheid en de nieuwe leerstroom Specialist Industriële Veiligheid die in september is gestart.  

En natuurlijk blijven we doen waar we goed in zijn: opleiden en bijscholen, van vakbekwaam worden tot vakbekwaam blijven. Zo is de 53e voltijdopleiding Brandweerofficier vorig jaar met 19 studenten van start gegaan. Van de opleidingen OvD en HOvD hebben respectievelijk 47 en 16 studenten hun diploma ontvangen. Er is een groep gestart met de opleiding AGS. Ook op het gebied van bijscholing heeft het COVB niet stilgezeten. De vijfdaagse training Basisprincipes voor brandbestrijding en diverse leerblokken op het gebied van risicomanagement en leiderschap & organisatie zijn afgelopen jaar van start gegaan en voorzien in een behoefte. Bovendien was het NIPV dit voorjaar gastheer van de tweede editie van het Officer Development Program van de FEU (Federation of European fire officers), waar officieren uit heel Europa vijf dagen kennis hebben uitgewisseld over de toekomst van de brandweerberoepspraktijk. 

Welke plannen zijn er voor het komende onderwijsjaar?

Het komende jaar blijft het COVB van het NIPV een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig onderwijsstelsel en de herziening van de kwalificatiedossiers en de doorontwikkeling van onderwijs. Hiervoor wordt de onderwijsvisie verder aangescherpt en vertaald naar verbeteracties. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de verhouding tussen interne kennis en deskundigheid en de inzet van collega’s vanuit de veiligheidsregio’s op basis van detachering. Professionalisering van docenten, instructeurs en examinatoren hoort daar vanzelfsprekend ook bij.  

Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de inrichting en implementatie van de twee nieuwe onderwijssystemen: de Elektronische Leeromgeving Canvas en het Studenten Informatiesysteem Educator. Deze systemen worden momenteel ingericht en in de loop van 2024 in het land geïmplementeerd. Over dit project is een aparte nieuwsbrief beschikbaar.

Meedenken? Graag!

Wil je meedenken over de activiteiten van het COVB, heb je vragen of heb je ideeën voor onderwerpen waaraan we aandacht kunnen besteden? Laat het ons vooral weten door te reageren op deze mail, of neem contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Lees ook

09-07-2024
Bedrijfsbrandweeraanwijzingen en Omgevingswet: koppeling met ARIE-regeling bestaat niet meer

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de koppeling met de ARIE-regeling helemaal losgelaten.

25-06-2024
Meerjarenplan 2024-2027 LEC Industriële Veiligheid verder uitgewerkt

Het Meerjarenplan 2024-2027 van het LEC Industriële Veiligheid is voltooid en de eerste thema’s staan al op de agenda voor uitvoering.

25-06-2024
NFPA-cursus biedt waardevolle kennisupgrade

De eerste ervaringen met het leerblok over de NFPA-standaarden (NFPA = National Fire Protection Associaton) zijn positief.

25-06-2024
LBR-boekje deel 2 klaar voor distributie

Deze maand verschijnt het tweede deel van het LBR-boekje: een handreiking voor toepassing van de techniek- en systeemroute LBR (Landelijke Benadering Risicobedrijven) voor de Seveso-inspecteurs van de veiligheidsregio’s.

25-06-2024
Handreiking Advisering milieubelastende activiteiten online

De nieuwe handreiking leidt specialisten stap voor stap door het adviesproces bij vergunningtrajecten rond milieubelastende activiteiten. Met de komst van de Omgevingswet is dat adviesproces op een nieuwe leest geschoeid.

25-06-2024
Nederlandse rampbestrijdingsplannen in Europees perspectief

Tijdens een Europees seminar over rampbestrijdingsplannen trad Jan Meinster namens het LEC Industriële Veiligheid op als gastspreker.

25-06-2024
Livetest toont gebreken in de betrouwbaarheid van stationaire brandblussystemen aan

Het ‘live’ testen van stationaire brandblussystemen in hun bedrijfsomgeving is belangrijk om aan te tonen dat die systemen effectief en betrouwbaar zijn voor het bestrijden van de brandscenario’s waarvoor ze zijn bedoeld.

09-04-2024
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 14 maart: leren van de industrie

De netwerkdag van het LEC IV op 14 maart jl. was ‘anders dan anders’. In plaats van de Brauerszaal van het NIPV was het voormalige klooster Mariënhof aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort de plaats van samenkomst voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de specialisten industriële veiligheid.

09-04-2024
Digitale PGS: interactief van risico’s en scenario’s naar doelen en maatregelen

Met de omzetting van de PGS-reeks naar PGS’en ‘Nieuwe Stijl’, die enkele jaren geleden is gestart, is voor deze serie richtlijnen ook het digitale tijdperk begonnen. De nieuwe risico- en scenariogestuurde werkwijze met ‘doorklikfuncties’ werkt immers alleen in een digitale omgeving.