Dienstverlening COVB volop in ontwikkeling

oktober 2023

In maart 2022 is de voormalige Brandweeracademie deels overgegaan in het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Wat zijn de kerntaken van het COVB? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs en examinering? En wat zijn de plannen voor het komende onderwijsjaar?

Training aan een groep cursisten
Training over slaap door Leo van Woerden tijdens vijfdaagse training Basisprincipes van brandbestrijding.

Hoe is het COVB georganiseerd en wat zijn de kerntaken?  

Het COVB bestaat uit twee onderwijsteams en een team onderwijsondersteuning, waar ook het examenbureau onderdeel van uitmaakt. Samen zetten zij zich in voor het ontwikkelen van het landelijke brandweeronderwijs en de examens en het organiseren en uitvoeren van onderwijs en examinering. Zij werken hierbij nauw samen met de veiligheidsregio’s en collega’s van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg van het NIPV. De werkzaamheden bestaan uit: 

  1. Ontwikkeling en onderhoud van kwalificatiedossiers 
  2. Ontwikkeling van onderwijs- en examenbeleid en onderwijsvernieuwing 
  3. Ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van brandweeronderwijs en examens  
  4. Benoemen, opleiden en professionaliseren van docenten en examinatoren 
  5. Relatiebeheer en samenwerking met de RCDV en de veiligheidsregio’s 

De missie van het COVB is om als toonaangevend onderwijsinstituut bij te dragen aan uitstekend opgeleide professionals in het veiligheidsdomein en daarmee bij te dragen aan een veiliger Nederland. Daar zetten de onderwijsteams zich dagelijks voor in. Uiteraard in nauwe samenwerking met het team Opleidingen Crisisbeheersing, dat ook onderwijs verzorgt voor de veiligheidsregio’s en is ondergebracht bij de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV.

Wat is het afgelopen onderwijsjaar bereikt?

Allereerst zijn de teams op sterkte gebracht met de komst van een aantal nieuwe collega’s, waaronder een decaan, enkele opleidingscoördinatoren, trainers/adviseurs en onderwijskundigen. Actuele leergangen zijn verder doorontwikkeld. Omdat het om veel verschillende opleidingen gaat, is met de Werkveldadviescommissie (WVA) een meerjarenplanning afgesproken. Zo is afgelopen tijd veel energie gaan zitten in het herzien van de duikopleidingen van certificatie naar registratie, in samenwerking met de Veiligheidsregio Fryslân en het ministerie van Sociale Zaken. Daarnaast is gewerkt aan flexibilisering van het reguliere onderwijs, met als resultaat de vorig jaar opgeleverde leerstroom Specialist Ruimtelijke Veiligheid en de nieuwe leerstroom Specialist Industriële Veiligheid die in september is gestart.  

En natuurlijk blijven we doen waar we goed in zijn: opleiden en bijscholen, van vakbekwaam worden tot vakbekwaam blijven. Zo is de 53e voltijdopleiding Brandweerofficier vorig jaar met 19 studenten van start gegaan. Van de opleidingen OvD en HOvD hebben respectievelijk 47 en 16 studenten hun diploma ontvangen. Er is een groep gestart met de opleiding AGS. Ook op het gebied van bijscholing heeft het COVB niet stilgezeten. De vijfdaagse training Basisprincipes voor brandbestrijding en diverse leerblokken op het gebied van risicomanagement en leiderschap & organisatie zijn afgelopen jaar van start gegaan en voorzien in een behoefte. Bovendien was het NIPV dit voorjaar gastheer van de tweede editie van het Officer Development Program van de FEU (Federation of European fire officers), waar officieren uit heel Europa vijf dagen kennis hebben uitgewisseld over de toekomst van de brandweerberoepspraktijk. 

Welke plannen zijn er voor het komende onderwijsjaar?

Het komende jaar blijft het COVB van het NIPV een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig onderwijsstelsel en de herziening van de kwalificatiedossiers en de doorontwikkeling van onderwijs. Hiervoor wordt de onderwijsvisie verder aangescherpt en vertaald naar verbeteracties. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de verhouding tussen interne kennis en deskundigheid en de inzet van collega’s vanuit de veiligheidsregio’s op basis van detachering. Professionalisering van docenten, instructeurs en examinatoren hoort daar vanzelfsprekend ook bij.  

Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de inrichting en implementatie van de twee nieuwe onderwijssystemen: de Elektronische Leeromgeving Canvas en het Studenten Informatiesysteem Educator. Deze systemen worden momenteel ingericht en in de loop van 2024 in het land geïmplementeerd. Over dit project is een aparte nieuwsbrief beschikbaar.

Meedenken? Graag!

Wil je meedenken over de activiteiten van het COVB, heb je vragen of heb je ideeën voor onderwerpen waaraan we aandacht kunnen besteden? Laat het ons vooral weten door te reageren op deze mail, of neem contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Lees ook

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.

21-11-2023
Landelijke harmonisatie veiligheid spoorwegemplacementen in zicht

Al tien jaar lang werken gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het harmoniseren van het beoordelingskader en veiligheidsmaatregelen rond spoorwegemplacementen.

21-11-2023
IV-Alert flensverbindingen

Tijdens inspecties blijkt dat flensverbindingen aan leidingen, installaties en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen niet altijd aan de gestelde eisen voldoen, waardoor die verbindingen kunnen falen.

21-11-2023
‘In de startblokken voor 1 januari 2024, bent u klaar voor de OW?’

Nog ruim een maand te gaan en dan is het zo ver: de langverwachte invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum 1 januari 2024 is bij Koninklijk besluit, dat is voorgelegd aan de aan de Eerste en Tweede Kamer, vastgelegd.

21-11-2023
Actualisering PGS 12: Richtlijn voor veilig opslaan en verladen ammoniak

In de industriële energievoorziening is ammoniak de komende jaren belangrijk als drager voor waterstof en mogelijk ook als brandstof. De industrie sorteert daar al op voor, met plannen voor uitbreiding van bestaande ammoniakopslagterminals en aanvragen voor zowel ombouw van cryogene tanks als nieuwe opslagtanks.

12-10-2023
De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot Hoofdofficier van Dienst.

12-10-2023
Externe noodplannen Seveso III bijna overal up to date

De externe noodplannen in het kader van de Seveso III-richtlijn, beter bekend als ‘rampbestrijdingsplannen voor Brzo-bedrijven’ zijn bijna overal up to date.