Bureau Toezicht Examinering en Certificering (TEC)

Bureau Toezicht Examinering en Certificering: tec@nipv.nl.

De wettelijke taak van de CI-NIPV is het toezicht houden op en (her)certificeren van personen.


Toezicht houden en (her)certificeren

De CI verzorgt zowel de eerste certificatie (de initiële certificatie) als de hercertificatie. Hiervoor controleert de CI periodiek of gecertificeerde personen voldoen aan de gestelde eisen.

Als beoordelingsrichtlijn gebruikt de CI werkveldspecifieke certificatieschema’s die gelden voor verschillende functies. De CI vormt een oordeel en treft zo nodig maatregelen. De CI handelt m.b.t. certificatie conform het Handboek Kwaliteitszorg CI-NIPV.


Erkennen opleidingsinstellingen

Onder het toezicht valt ook het erkennen van opleidingsinstellingen voor werken onder overdruk. Hiermee bewaakt de CI-NIPV de landelijke kwaliteitsstandaarden van opleidingsinstellingen. De erkenning door de CI-NIPV richt zich specifiek op de opleidingen brandweerduiker en duikploegleider bij de brandweer.
Een erkenning verloopt volgens:

het protocol Erkenning van opleidingsinstellingen werken onder overdruk, te downloaden via de website van de Stichting Werken onder Overdruk (SWOD)
het Erkenningsreglement opleidingsinstellingen werken onder overdruk CI-NIPV

De door de CI-NIPV erkende opleidingsinstellingen zijn:

  • Bon holding
  • Stichting brandweeropleidingen BOGO
  • BC-opleidingen