CI-NIPV en het Register duikarbeid brandweer

De wettelijke taak van de Certificerende Instelling NIPV (CI-NIPV) is toezicht houden op en (her)certificeren van personen die duikarbeid bij de brandweer uitvoeren. Onder het toezicht valt ook het erkennen van opleidingsinstellingen die opleidingen tot brandweerduiker en duikploegleider bij de brandweer aanbieden.

Wat doet de CI-NIPV?

Toezicht houden en (her)certificeren

De CI-NIPV verzorgt zowel de eerste certificatie (de initiële certificatie) als de hercertificatie. Hiervoor controleert de CI periodiek of gecertificeerde personen voldoen aan de gestelde eisen. Als beoordelingsrichtlijn gebruikt de CI werkveldspecifieke certificatieschema’s die gelden voor verschillende functies.

De CI vormt een oordeel en treft zo nodig maatregelen. De CI handelt m.b.t. certificatie conform het Handboek Kwaliteitszorg CI-NIPV.

Brandweerduikers in beeld

Opleidingsinstellingen erkennen

Onder het toezicht valt ook het erkennen van opleidingsinstellingen voor werken onder overdruk. Hiermee bewaakt CI-NIPV de landelijke kwaliteitsstandaarden van opleidingsinstellingen. De erkenning door CI-NIPV richt zich specifiek op de opleidingen brandweerduiker en duikploegleider bij de brandweer. Een erkenning verloopt volgens:

De door de CI-NIPV erkende opleidingsinstellingen zijn:

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen in geval van verlies van het certificaat WOD?

Bij verlies van uw certificaat kunt u een nieuw certificaat aanvragen bij CI-NIPV. Hiervoor stuurt u een ingevulde en ondertekende verklaring naar ons toe. Hieraan zijn kosten verbonden.
De hoogte van de kosten en de Verklaring verlies certificaat WOD zijn op te vragen bij CI-NIPV. 

Hoe lang is mijn certificaat WOD geldig?

De geldigheidsduur van het certificaat is op grond van de risicoanalyse 4 jaar. De risico’s van de werkzaamheden worden beperkt door praktische bedrevenheid in de verrichtingen, vertrouwdheid met de werkomgeving en bekendheid met het functioneren van een duikploeg.

De periode van 4 jaar is voor de certificaathouder noodzakelijk om deze doorlopende beroepservaring te onderhouden.

Ik heb meer dan één certificaat. Moet ik mij voor alle certificaten laten hercertificeren?

Indien de certificaathouder certificaten heeft in meerdere categorieën voor de brandweer (bijvoorbeeld A2 en B1) kan volstaan worden met één hercertificatie voor de meest uitgebreide scope voor de brandweer (B1). Indien u zowel een certificaat voor duikarbeid heeft als voor duikploegleider, dient u wel beide te laten hercertificeren.

Ik wil de functie van brandweerduiker of duikploegleider weer oppakken, maar mijn certificaat is verlopen. Wat nu?

Personen die een verlopen certificaat hebben en/of niet voldoen aan de eisen voor hercertificatie, moeten een initiële certificatie aanvragen met het formulier Aanvraag Herintreden.

De CI stelt het theorie- en praktijkexamen vast. Hiermee wordt de vakbekwaamheid van de kandidaat getoetst. De kandidaat moet voldoen aan de gestelde entree-eisen. Uit het oogpunt van veiligheid kan de CI eisen dat de kandidaat eerst (een deel van) een opleiding volgt voordat een examen wordt afgenomen.
De CI houdt rekening met de duikopleiding of certificatie op grond waarvan de kandidaat eerder vakbekwaam werd bevonden. Ook houdt de CI rekening met de duikarbeid die is geregistreerd in het duikerlogboek.

Het formulier Aanvraag Herintreden is op te vragen bij NIPV, Bureau TEC. Op grond van de aangeleverde gegevens neemt CI-NIPV een besluit over de wijze waarop de herintreding plaatsvindt.

Als het herintredingstraject goed is doorlopen krijgt de kandidaat een nieuw certificaat en wordt opnieuw ingeschreven in het duikregistratiesysteem.


Procedure certificatie WOD

1.
Procedure initiële certificatie
Wanneer u een duikfunctie binnen de brandweer wilt bekleden, dient u eerst de bijbehorende opleiding te volgen. Dit doet u op een door de CI-NIPV erkende opleidingsinstelling. Na het volgen van de opleiding en het met voldoende resultaat afleggen van het bijbehorende examen, ontvangt u een NIPV-diploma en NIPV/SWOD-certificaat via uw duikcoördinator of opleider. U wordt geregistreerd in het landelijk register van de SWOD. Hierna moet u zich houden aan afspraken ten aanzien van vakbekwaam blijven en hercertificatie om uw certificaat te behouden. Hiervoor tekent u een certificatie-overeenkomst met rechten en plichten van de CI-NIPV en de certificaathouder.
2.
Procedure logboekcontrole
Iedere twee jaar vindt een logboekcontrole plaats. Wanneer de certificaathouder in aanmerking komt voor een controle, vraagt de CI-NIPV een kopie van het logboek op. Dit gebeurt in een brief aan de regionaal commandant.
2.1
Aanleveren logboeken
De logboeken van duikers en duikploegleiders moeten digitaal, als pdf, worden aangeleverd aan de CI-NIPV. Dit verloopt via de regionaal duikcoördinatoren. De CI-NIPV doet bij elke veiligheidsregio die in aanmerking komt voor een controle bij één duikteam een steekproef op locatie. De logboeken van dit team hoeven niet digitaal aangeleverd te worden. De CI-NIPV meldt aan de regionaal commandant/regionaal duikcoördinator bij welk duikteam de steekproef plaatsvindt.
2.1.1
Aanleveren 1 dag voor einddatum
Een certificaathouder heeft 24 maanden de tijd om aan de doorlopende beroepsvereisten te voldoen. De CI-NIPV vraagt u om de documenten zes weken voor de einddatum voor portfoliocontrole of hercertificatie aan te leveren. Is dit niet mogelijk, omdat u nog niet voldoet aan de minimale beroepsvereisten, dan kunt u de documenten uiterlijk op de dag voor de einddatum aanleveren.
2.1.2
Aanleveren na einddatum
Het komt voor dat een certificaathouder na herhaald aanmanen (dus geen onbedoeld nadeel) nalatig is om de gegevens aan te leveren. In dit geval wordt de certificaathouder op de datum van portfolio-onderzoek geschorst. Hij mag geen duikarbeid verrichten tot zijn doorlopende beroepservaring is aangetoond (zie Schorsing onder Maatregelen). Bij hercertificering komt het certificaat te vervallen op de einddatum.
2.2
De controle
De CI controleert d.m.v. een kopie van het logboek of de certificaathouder aan de eisen voldoet.
2.3
Feedback na controle
De CI-NIPV verzendt een samenvatting van de bevindingen van de logboekcontrole schriftelijk naar de regionaal commandant en de regionaal duikcoördinator.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.