Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) is geactualiseerd

3 mei 2023

Het GGB-model is een generieke, flexibel inzetbare werkwijze voor allerlei scenario’s. Het recente treinongeval in Voorschoten was een mooi voorbeeld hoe de bijstandsverlening plaats kan vinden: enerzijds de extra bijstandseenheden, anderzijds het landelijke Calamiteitenhospitaal voor vergroting van de gewondenopvangcapaciteit.

Vorig jaar is het GGB-model geëvalueerd. Dat heeft geleid tot een aantal bijstellingen, die nu in de Leidraad GGB versie 2.1 verwerkt zijn. Het meest in het oog springende is een vereenvoudiging: de haakarmbakken met aanvullend hulpmateriaal, die op zeven plaatsen stonden opgesteld, bleken minder nodig dan gedacht. Dit onderdeel is daarmee uit het GGB-model gehaald.

Samenwerking tussen verschillende hulpverleningspartners

In de leidraad GGB wordt beschreven hoe landelijk wordt samenwerkt tussen ambulancezorg, GHOR, traumacentra, Rode Kruis en NIPV om grootschalige geneeskundige bijstand te verlenen. Daarmee is de Leidraad GGB het handboek en richtlijn om de werkwijze landelijk eenduidig en uniform te beschrijven en vast te leggen.

De geneeskundige hulpverlening bij incidenten is regionaal geregeld. Als incidenten te groot worden, dan is bijstandsverlening uit andere regio’s noodzakelijk. Zowel het beschikbaar krijgen van voldoende ambulances als het verkrijgen van voldoende capaciteit en de juiste expertise om gewonden in ziekenhuizen op te vangen, gaat de mogelijkheid van een veiligheidsregio al snel te boven.

Om die hulpverlening goed te laten verlopen is een uniforme aanpak nodig. De GGB-werkwijze is daartoe in 2016 ingesteld door het Veiligheidsberaad met instemming van alle partijen. GGB voorziet niet alleen in grootschalige bijstand, maar ook in een werkwijze, waarin een coördinatiestructuur ingesteld wordt, extra ambulancepersoneel zonder eigen ambulance wordt ingezet en noodhulpteams van het Rode Kruis worden ingezet ter vergroting van de hulpverleningscapaciteit.

Het doel is om ernstig gewonde slachtoffers zo snel mogelijk naar ziekenhuizen te vervoeren, en lichtere gewonden passende hulp te bieden.

Evaluatie GGB-model

Het GGB-model is een generieke werkwijze, die flexibel inzetbaar is in allerlei scenario’s.
De werkwijze voorziet erin dat het merendeel van de hulpverleners tijdens een inzet gewoon de bekende eigen hulpverleningstaken kan blijven uitoefenen. Daaroverheen komt dan een coördinatiestructuur die zorgt voor de aansturing van de diverse deelprocessen, die nodig zijn om elkaar in een grootschalige inzet niet voor de voeten te lopen.

Omdat de werkwijze zo nauw mogelijk moet aansluiten op de actualiteit en de werkwijze in de dagelijkse zorg, maar ook een goede toerusting vraagt voor de sleutelfiguren, is het nodig om periodiek naar de hele opzet te kijken. Vorig jaar is GGB geëvalueerd en dat heeft geleid tot een aantal bijstellingen, die nu in de Leidraad GGB versie 2.1 verwerkt zijn. Het meest in het oog springende is daarbij een vereenvoudiging: de haakarmbakken met aanvullend hulpmateriaal, die op 7 plaatsen stonden opgesteld, bleken minder nodig dan gedacht. Dit onderdeel is uit het GGB-model gehaald.

In plaats daarvan voorzien de regio’s nu zelf in het hulpverleningsmateriaal. De rest van de aanpassingen springen minder in het oog. Belangrijk is vooral de conclusie dat GGB als werkwijze wordt voortgezet. Het wordt gezien als een efficiënte en goede manier om overal snel en voldoende extra hulp te kunnen organiseren.

Download de Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) 2.1

Bekijk ook