Jaarverslag LEC BrandweerBRZO – Bouw van een netwerk

31 januari 2022

Het jaar 2021 was voor het LEC BrandweerBRZO een ‘drempeljaar’ naar een nieuwe era. Het LEC en de veiligheidsregio’s hebben hard gewerkt aan de vorming van het ‘Netwerk Industriële Veiligheid’ en aan de voorbereidingen voor de nieuwe koers en identiteit vanaf het voorjaar van 2022. Vanaf maart dit jaar zal het LEC onder zijn nieuwe titel Industriële Veiligheid fungeren als stafbureau voor het gelijknamige netwerk. De voorbereidende activiteiten voor de herpositionering van het LEC in het veiligheidsdomein, vormen de rode draad in het Jaarverslag 2021.

Net als voorgaande jaren participeerde het LEC BrandweerBRZO ook in het afgelopen jaar als overlegplatform namens de veiligheidsregio’s in wetgevingsdossiers als de Omgevingswet en aanpassing van de ARIE-regeling. Onder de aanstaande Omgevingswet krijgen de veiligheidsregio’s een wettelijke adviestaak bij de afgifte van Omgevingsvergunningen. Daarmee wordt het taakveld van het LEC verbreed van de oorspronkelijke Brzo-taken naar toezicht en advies op milieubelastende activiteiten en risicorelevante bedrijven in brede zin. 

Bij de inbedding van deze nieuwe taken in het werkveld van de veiligheidsregio’s, is de ondersteuning vanuit een krachtig Netwerk Industriële Veiligheid essentieel. Aan het opzetten en inrichten van dit netwerk van de veiligheidsregio’s, het LEC en de ketenpartners, is in 2021 hard gewerkt, op basis van een inrichtingsnotitie die in april is vastgesteld. In het vierde kwartaal is een gecombineerd Jaarplan voor het LEC en het netwerk vastgesteld, waarin de beleidsprioriteiten en projecten voor 2022 zijn benoemd.

In het verslagjaar 2021 springen de volgende activiteiten en projecten eruit. Het BrandweerBRZO Scenarioboek is geactualiseerd en aangepast tot een tool waarmee de veiligheidsregio’s hun nieuwe taken onder de Omgevingswet kunnen ondersteunen. De implementatie van het Scenarioboek wordt binnen het Netwerk IV in 2022 uitgevoerd.

Ook kennisdeling rond de schuimtransitie stond in 2021 weer nadrukkelijk op de agenda. Het LEC volgde de internationale ontwikkelingen rond fluorvrij blusschuim en voerde gesprekken met overheids- en bedrijfsbrandweerkorpsen en andere overheden. Verder werden in samenwerking met H2K drie webinars georganiseerd om gebruikers van blusschuim bij te praten over wat er allemaal komt kijken bij de transitie naar fluorvrij blusschuim. Kennis uit de webinars werd gedeeld via kennisdocumenten en factsheets. Voor de webinars was veel belangstelling en de deelnemers benoemden de aangeboden kennis over dit belangrijke thema als zeer waardevol. In september namen vertegenwoordigers van het LEC deel aan de LASTFIRE Foam Summit in Parijs, met een bezoek aan het brandweertest- en oefencentrum GESIP in Vernon, waar praktijkdemonstraties werden uitgevoerd.

In het kader van de Omgevingswet heeft het LEC samen met het IFV en specialisten uit het werkveld lesstof en een bijscholingsprogramma ontwikkeld om zo’n 120 specialisten industriële veiligheid klaar te stomen voor hun nieuwe advies- en toezichttaken. De opleiding ‘Veiligheidsregio’s en milieubelastende activiteiten’ voor medewerkers van veiligheidsregio’s vindt plaats in de eerste helft van 2022. Ook met het oog op de Omgevingswet schreef en publiceerde het LEC een drietal nieuwe juridische kaders Industriële Veiligheid. Het betreft de factsheet ‘Impact van de Omgevingswet op het toezicht van Seveso-inrichtingen en bedrijfsbrandweerlocaties’, het ‘Addendum gaspakdragers’ bij de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019 en een addendum bij het BrandweerBRZO model ‘Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid’. De documenten zijn relevant vanwege de veranderende wettelijke basis voor de activiteiten van de veiligheidsregio’s als gevolg van de Omgevingswet.

In het laatste jaarverslag dat onder zijn naam is uitgebracht, dankt vertrekkend programmamanager Erwin de Bruin alle medewerkers van het LEC BrandweerBRZO en de veiligheidsregio’s voor de enorme inzet. 2021 was opnieuw een lastig jaar voor de specialisten industriële veiligheid. De aanhoudende coronapandemie maakte het moeilijk fysiek bijeen te komen en kennis te delen, zodat het netwerken wederom vooral digitaal moest plaatsvinden. “Toch hebben we met elkaar dankzij de inzet van velen heel veel werk verzet, twee mooie hybride netwerkdagen georganiseerd en de nodige kennisdocumenten gepubliceerd. Hulde!”, blikt Erwin terug.

Meer informatie

Bekijk het jaarverslag op de pagina LEC Industriële Veiligheid.