Onderzoek naar droge blusleidingen

18 juli 2022

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft NIPV onderzoek gedaan naar de (locatie van) brandslangaansluitingen voor droge blusleidingen. Daarbij is ook gekeken naar de huidige wijze van brandweeroptreden en het voorkomen van onnodige rookverspreiding door het gebruik van een droge blusleiding.

Droge blusleiding in een gebouw.

De brandweer gebruikt droge blusleidingen om branden te bestrijden in gebouwen met toenemende hoogte. Via de voedingsaansluiting vult de brandweer het systeem met water, waarna het via de leiding naar de gewenste verdieping wordt getransporteerd. Bij gebruik van een droge blusleiding kan water sneller en met minder inspanning naar de brand worden getransporteerd dan bij het handmatig afleggen van slangen.

In het onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord:

  1. Wat is de noodzaak van een droge blusleiding en in welke gevallen of gebouwtypen is die noodzaak het grootst?
  2. Waar moet de droge blusleiding worden aangebracht en hoe moeten de brandslangaansluitingen worden geprojecteerd in verschillende gebouwtypen?
  3. Welke technische voorzieningen zijn nodig om de droge blusleiding effectief te benutten en de bedrijfszekerheid (molestbestendigheid) te vergroten?
  4. Wat zijn de consequenties van deelvragen 2 en 3 voor de repressieve brandweerinzet?

Meer flexibiliteit wenselijk

Om rookverspreiding te voorkomen of te beperken is een flexibel systeem gewenst. Met de huidige locaties van brandslangaansluitingen voor droge buisleidingen (in het trappenhuis of in de sluis bij het trappenhuis) is de flexibiliteit beperkt. Bovendien blijkt uit diverse praktijkvoorbeelden dat met de huidige locaties de rook zich kan verspreiden naar het trappenhuis. Dit komt doordat met de brandslang scheidingen worden doorbroken om de brandhaard te bereiken.

Meerdere aansluitpunten per verdieping maken het systeem flexibeler. De aansluitpunten kunnen zich bevinden in een sluis of, als deze niet aanwezig is, in een trappenhuis, en in de ruimte direct achter de sluis of het trappenhuis. Afhankelijk van de brand(condities) en rookverspreiding kan ervoor worden gekozen om zo dicht mogelijk aan te sluiten op de droge blusleiding om verdere rookverspreiding te voorkomen. Het blijft op die manier ook mogelijk om op de verdieping onder de brandverdieping aan te sluiten. 

Voor wie?

Het onderzoek is met name relevant voor de brandweer, gebouwontwerpers en installateurs en onderhoudspartijen.

Onderzoeken in onderlinge samenhang bekijken

In het kader van de problematiek van rookverspreiding in woongebouwen heeft NIPV eerder grootschalige praktijkexperimenten naar rookverspreiding uitgevoerd in een leegstaand woongebouw in Oudewater. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de vluchtveiligheid van woongebouwen. Het is gewenst om deze onderzoeken in onderlinge samenhang te bekijken.

Meer informatie

Download het rapport op de pagina Hoogbouw.

Lees ook

05-12-2022
Brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit en Bbl met elkaar vergeleken

Wat zijn de verschillen op brandveiligheidsgebied tussen het Bouwbesluit en het Bbl? En wat betekent dit voor de praktijk, voor het brandveiligheidsniveau in gebouwen? Dat wordt uitgelegd in een nieuwe publicatie.

28-11-2022
Brandweerkerndata 2021

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen.

16-11-2022
Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

Hoe moet er in de praktijk gehandeld worden bij een brand met veel rookverspreiding in een woongebouw? In een instructievideo wordt het handelingsperspectief voor dit type branden uitgelegd.

16-11-2022
Investeer in ‘het grote midden’ van de bevolking

Burgemeester Miranda de Vries spreekt in podcastreeks ‘De Crisis van de Toekomst’ over de vluchtelingencrisis.

16-11-2022
Uitreiking scriptieprijs Jan Gmelich Meijling Thesis Award

De scriptieprijs is ter bevordering van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

15-11-2022
Ongeveer 750 natuurbranden afgelopen ‘natuurbrandseizoen’

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer kregen we in Nederland te maken met ongeveer 750 natuurbranden. Anton Slofstra van Brandweer Nederland pleit voor een structureel deltaplan voor natuurbranden.

07-11-2022
Hoe krijgen we regie op de crisis van de toekomst?

Het project Toekomstverkenning Crisisbeheersing bespreekt de aankomende veranderingen voor crisisbeheersing

03-11-2022
Blog: Zero emissie vrachtwagens: volop beleid, nog weinig (brand)veiligheid

Lector Energie en Transportveiligheid Nils Rosmuller maakt zich zorgen over de veiligheid van zero emissie vrachtwagen.

02-11-2022
Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde NIPV een literatuuronderzoek uit.