Onderzoek naar droge blusleidingen

18 juli 2022

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft NIPV onderzoek gedaan naar de (locatie van) brandslangaansluitingen voor droge blusleidingen. Daarbij is ook gekeken naar de huidige wijze van brandweeroptreden en het voorkomen van onnodige rookverspreiding door het gebruik van een droge blusleiding.

Droge blusleiding in een gebouw.

De brandweer gebruikt droge blusleidingen om branden te bestrijden in gebouwen met toenemende hoogte. Via de voedingsaansluiting vult de brandweer het systeem met water, waarna het via de leiding naar de gewenste verdieping wordt getransporteerd. Bij gebruik van een droge blusleiding kan water sneller en met minder inspanning naar de brand worden getransporteerd dan bij het handmatig afleggen van slangen.

In het onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord:

  1. Wat is de noodzaak van een droge blusleiding en in welke gevallen of gebouwtypen is die noodzaak het grootst?
  2. Waar moet de droge blusleiding worden aangebracht en hoe moeten de brandslangaansluitingen worden geprojecteerd in verschillende gebouwtypen?
  3. Welke technische voorzieningen zijn nodig om de droge blusleiding effectief te benutten en de bedrijfszekerheid (molestbestendigheid) te vergroten?
  4. Wat zijn de consequenties van deelvragen 2 en 3 voor de repressieve brandweerinzet?

Meer flexibiliteit wenselijk

Om rookverspreiding te voorkomen of te beperken is een flexibel systeem gewenst. Met de huidige locaties van brandslangaansluitingen voor droge buisleidingen (in het trappenhuis of in de sluis bij het trappenhuis) is de flexibiliteit beperkt. Bovendien blijkt uit diverse praktijkvoorbeelden dat met de huidige locaties de rook zich kan verspreiden naar het trappenhuis. Dit komt doordat met de brandslang scheidingen worden doorbroken om de brandhaard te bereiken.

Meerdere aansluitpunten per verdieping maken het systeem flexibeler. De aansluitpunten kunnen zich bevinden in een sluis of, als deze niet aanwezig is, in een trappenhuis, en in de ruimte direct achter de sluis of het trappenhuis. Afhankelijk van de brand(condities) en rookverspreiding kan ervoor worden gekozen om zo dicht mogelijk aan te sluiten op de droge blusleiding om verdere rookverspreiding te voorkomen. Het blijft op die manier ook mogelijk om op de verdieping onder de brandverdieping aan te sluiten. 

Voor wie?

Het onderzoek is met name relevant voor de brandweer, gebouwontwerpers en installateurs en onderhoudspartijen.

Onderzoeken in onderlinge samenhang bekijken

In het kader van de problematiek van rookverspreiding in woongebouwen heeft NIPV eerder grootschalige praktijkexperimenten naar rookverspreiding uitgevoerd in een leegstaand woongebouw in Oudewater. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de vluchtveiligheid van woongebouwen. Het is gewenst om deze onderzoeken in onderlinge samenhang te bekijken.

Meer informatie

Download het rapport op de pagina Hoogbouw.

Lees ook

05-08-2022
Blog: Een watertekort kan er ook nog wel bij …

Uiteraard zijn de waterschappen en Rijkswaterstaat waakzaam voor de mogelijke gevolgen, maar ervaringen uit het verleden leren dat ook gemeenten en veiligheidsregio’s verhoogd waakzaam zouden mogen zijn”, bloggen Menno van Duin, Frank Cools en Vina Wijkhuijs.

22-07-2022
De vluchtelingen- en asielcrisis nader beschouwd

Het voortduren van de oorlog in Oekraïne, het vastlopen van de asielzoekersopvang en de opschaling naar de nationale crisisstructuur waren voor het lectoraat Crisisbeheersing redenen om nogmaals bij veiligheidsregio’s en gemeenten ervaringen op te halen van hoe zij de huidige situatie ervaren.

21-07-2022
Rookverspreiding en persoonlijke veiligheid

Wat zijn de risico’s van rookverspreiding voor het vluchten en voor het stay-in-place-concept? Kunnen deze risico’s worden beperkt door aanvullende voorzieningen?

21-07-2022
Blog: Voorbereiden op ‘de natuurbrand van morgen’

“Om ons land voor de toekomst veilig te houden is het van groot belang dat we meer weten over de effecten van het klimaat en hoe we natuurbranden het meest effectief kunnen beheersen gegeven de bijzondere situatie in Nederland”, blogt senior onderzoeker Hans Hazebroek.

20-07-2022
Lokale dynamiek in een mondiale crisis

De ‘avondklokrellen’ in vier Brabantse steden sociologisch verklaard: ze kwamen niet slechts voort uit crimineel gedrag.

20-07-2022
NIPV en ROC Aventus officieel partner in het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD)

Met NIPV krijgt het CVD een landelijke partner met expertise op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg. Hiermee verstevigt het CVD haar rol als verbinder van digitalisering binnen het fysieke veiligheidsdomein.

19-07-2022
Evaluatierapport lectoraat Brandpreventie gepubliceerd

Een externe commissie (met vertegenwoordigers van de doelgroepen van het lectoraat en uit de onderzoekswereld) heeft het lectoraat Brandpreventie geëvalueerd. NIPV neemt de aanbevelingen mee in de verdere ontwikkeling van het kennisinstituut.

18-07-2022
Onderzoek naar droge blusleidingen

Onderzoek naar de (locatie van) brandslangaansluitingen voor droge blusleidingen.

15-07-2022
Trots op goede resultaten in 2021 onder bijzondere omstandigheden

In 2021 had Nederland nog steeds volop te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Dit heeft ook invloed gehad op de werkzaamheden van NIPV als kennisinstituut. “We zijn trots op wat we samen hebben bereikt”, aldus IJle Stelstra.