Multifuel veiligheid

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de  veiligheidsaspecten en -risico’s van een combinatie van brandstoffen op een tankstation.

Waarom dit onderzoek?

Door de energietransitie komen er steeds meer multifuel tankstations (MFT-stations) in ons land. Voor de afzonderlijke brandstoffen zijn er ontwerprichtlijnen, maar voor de combinatie van verschillende, met name alternatieve brandstoffen, is dit nog niet het geval.

NIPV heeft onderzoek gedaan naar de technische en organisatorische veiligheidsaspecten van multifuel tankstations.

Belangrijkste bevindingen

  • Een eenduidige positionering van de onderdelen op een MFT-station is niet aangetroffen in bestaande ontwerpen. Dat komt gedeeltelijk doordat alternatieve brandstoffen vaak worden bijgeplaatst op een bestaand tankstation voor conventionele brandstoffen.
  • Als de geldende voorschriften voor de individuele brandstoffen correct zijn toegepast, zijn er in principe geen veiligheidsbelemmeringen om verschillende brandstoffen, inclusief opladen, te combineren op een MFT-station. Echter, de ‘versnippering’ van wet- en regelgeving in combinatie met de complexiteit om de wetgeving goed toe te passen, vergroot de kans op het maken van fouten en om zaken over het hoofd te zien.
  • In de praktijk kan het noodzakelijk zijn om noodstopvoorzieningen te koppelen. Dit hangt af van onder meer de soorten brandstof en de uitvoering van de installaties, hun onderlinge afstand en de genomen veiligheidsmaatregelen. Dat vraagt maatwerk per MFT-station.
  • Op een MFT-station kunnen veel (brandstof)installaties, met hun eigen risico’s, aanwezig zijn op een relatief klein oppervlak. Dit vraagt om afstemming van bijvoorbeeld onderhouds- en calamiteitenplannen. .

Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen doet NIPV diverse aanbevelingen voor ontwerpers van MFT-stations, voor de PGS-Programmaraad/NEN (PGS = Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) en voor het ministerie van IenW.

​Kamerbrief Omgevingsveiligheid en milieurisico’s 

De staatssecretaris van IenW heeft dit deelonderzoek, samen met de twee andere deelonderzoeken naar veiligheidsvraagstukken rondom multifuel tankstations, aangeboden aan de Tweede Kamer. De staatsecretaris stelt de rapporten ter beschikking aan de uitvoeringspraktijk via www.relevant.nl. De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt om een integrale PGS-richtlijn voor multifuel tankstations op te stellen. Lees de Kamerbrief op de website van de Rijksoverheid.


Presentatie tijdens het IFV Kennissymposium 2021 door senior onderzoeker Johan van der Graaf.

Kennisdocument in ontwikkeling

NIPV gaat de onderzoeksresultaten van het gezamenlijke onderzoek naar MFT-stations van het ministerie van IenW, NIPV en RIVM vertalen naar een handzaam kennisdocument. Daarin zijn de meest relevante aspecten waarmee bij MFT-stations rekening moet worden gehouden uitgewerkt. Dit gaat vooral om onderwerpen waarover in de praktijk veel discussie is tijdens vergunningverlening. Verder komen er voorbeelden in de vorm van plattegronden/tekeningen (‘good practices’).

Het kennisdocument verschijnt in de zomer van 2022.