Evaluatie inzet Nationale Reddingsvloot bij watersnood in Limburg en België

4 april 2022

Het lectoraat Crisisbeheersing van NIPV heeft in opdracht van de Nationale Reddingsvloot (NRV) stuurgroep een leerevaluatie uitgevoerd van de NRV-inzet in juli 2021 tijdens de hoogwaterramp in Limburg.

Hulpverleners met reddingsboot in actie

De centrale vraag van het onderzoek luidt: Hoe verliep de inzet van de NRV en de coördinatie daarvan tijdens het hoogwater in juli 2021 en welke lessen zijn daaruit te trekken met het oog op de doorontwikkeling van de NRV?

Van 15 tot en met 18 juli 2021 was de NRV met 182 eenheden, in totaal zo’n 700 bemanningsleden, in het overstromingsgebied present om assistentie te bieden bij de hulpverlening. In Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en in België leidde de inzet daadwerkelijk tot hulpacties, in Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) was de NRV vooral preventief aanwezig. De evaluatie van de inzet had als doel om de NRV te kunnen doorontwikkelen.

Toegevoegde waarde bewezen, leerpunten benoemd

Op basis van de evaluatie wordt geconcludeerd dat de NRV ‘van toegevoegde waarde’ was tijdens het hoogwater. ‘De ingezette eenheden hebben een bijdrage geleverd aan het uitvoeren van verkenningen, het redden van mensen en het evacueren van hulpbehoevenden.’ Daarnaast waren ook enkele leerpunten te benoemen. Zo hielp de onbekendheid met de NRV niet in het proces van alarmeren en verliep het proces van aflossen ‘onoverzichtelijk’. De samenwerking tussen brandweer en reddingsbrigades laat ruimte voor verbetering: ‘Het is belangrijk om de twee werelden beter aan elkaar te verbinden.’ Verder is ‘het beschikken over transport- en communicatiemiddelen’ een onderwerp dat aandacht behoeft.

Meer informatie

Bekijk de evaluatie op de pagina Incidentonderzoek.

Lees ook

28-11-2022
Brandweerkerndata 2021

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen.

17-11-2022
Uitreiking scriptieprijs Jan Gmelich Meijling Thesis Award

De scriptieprijs is ter bevordering van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

16-11-2022
Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

Hoe moet er in de praktijk gehandeld worden bij een brand met veel rookverspreiding in een woongebouw? In een instructievideo wordt het handelingsperspectief voor dit type branden uitgelegd.

16-11-2022
Investeer in ‘het grote midden’ van de bevolking

Burgemeester Miranda de Vries spreekt in podcastreeks ‘De Crisis van de Toekomst’ over de vluchtelingencrisis.

15-11-2022
Ongeveer 750 natuurbranden afgelopen ‘natuurbrandseizoen’

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer kregen we in Nederland te maken met ongeveer 750 natuurbranden. Anton Slofstra van Brandweer Nederland pleit voor een structureel deltaplan voor natuurbranden.

07-11-2022
Hoe krijgen we regie op de crisis van de toekomst?

Het project Toekomstverkenning Crisisbeheersing bespreekt de aankomende veranderingen voor crisisbeheersing

03-11-2022
Blog: Zero emissie vrachtwagens: volop beleid, nog weinig (brand)veiligheid

Lector Energie en Transportveiligheid Nils Rosmuller maakt zich zorgen over de veiligheid van zero emissie vrachtwagen.

02-11-2022
Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde NIPV een literatuuronderzoek uit.

26-10-2022
Literatuuronderzoek naar rookgaskoeling en straalpijptechnieken

Er zijn verschillende technieken om rookgassen te koelen. Wat is over die technieken in de internationale literatuur te vinden en welke risico’s zitten hieraan vast?