Terugblik Haardvuursessie 29 maart 2022

April 2022

Op 29 maart 2022 vond het event Haardvuursessie: ‘Kennisinfrastructuur veiligheid Industriële energietransitie’ plaats.

Onder voorzitterschap van Jan van Belzen, en met een inleiding over kennismanagement door prof.dr.ir. Mathieu Weggeman, TU-Eindhoven, kijken we terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Het onderwerp leeft bij de aanwezigen, getuige de levendige discussies, de steun en bereidheid onder aanwezigen om mee te willen denken en werken aan een kennisinfrastructuur ten behoeve van een snelle en veilige industriële energietransitie. En ook uw waardering van het initiatief tot en opzet van deze haardvuursessie steunt ons in de verdere voortzetting van onze activiteiten op dit thema.

De discussies aan de hand van de drie gespreksonderwerpen hebben concreet de volgende acties[1] opgeleverd:

1.      We werken samen aan een korte notitie/slotverklaring waarin we op hoofdlijnen onze gezamenlijke ambitie verwoorden. Het voortouw hiertoe zal genomen worden door Nils Rosmuller, NIPV;
2.      Met de aanwezigen van de haardvuursessie willen we net voor/na de zomervakantie bij elkaar komen om ook op directeursniveau te blijven bouwen aan een netwerk rondom de veiligheid van de industriële energietransitie en de voortgang bespreken. Initiatief NIPV;
3.      Diverse aanwezige directeuren hebben namen van collega’s genoemd met wie we de volgende stappen in dit proces kunnen gaan uitwerken. De organisatie van deze uitwerking zal door NIPV geïnitieerd en gefaciliteerd worden;
4.      De ambitie en de uitwerking ervan (welke stappen zetten, met welke lopende initiatieven optrekken/bij aanschuiven, …) zullen op hoofdlijnen in een aanpak voor de verdere ontwikkeling van een kennisinfrastructuur voor de veilige industriële energietransitie vertaald worden. Het initiatief hiervoor wordt genomen door het NIPV;
5.      We gaan het gesprek aan met het ministerie van I&W om steun te vragen en daarmee ook de noodzakelijke positie en financiën te organiseren voor verdere uitwerking;
6.      We identificeren een project voor een ‘proeftuin-aanpak’ waarin we (bedrijfsleven en overheden, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s) in een regelluwe context met elkaar de veiligheidsaspecten uitwerken voor de energietransitie aansprekend en kenmerken projectinitiatief. Jan Waals en Nils Rosmuller zijn een soort intermediair/facilitator daar waar ‘proeftuin-projecten’ aangedragen worden. Het aandragen van proeftuin-projecten kan door de deelnemers van de haardvuursessie.
7.      Tussendoor ontvangt u een terugkoppeling van de voortgang die we met u maken. Actie door het NIPV.

[1] De acties zijn niet bedoeld als verslag van de bijeenkomst, maar met name om met elkaar zicht te houden op de vervolgstappen die genoemd zijn.

Meer informatie?
Neem voor inhoudelijke informatie contact op met Nils Rosmuller, mobiel: 06 51225348 of e-mail of met Jan Waals, mobiel: 06 538 669 09 of e-mail. Neem voor overige vragen contact op met NIPV Kennisevents per e-mail.