Het landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding

Juni 2022

Afbeelding van een hand die een dak houdt boven een familie

Eind februari van dit jaar kwam de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang door de situatie aldaar. Het Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS) is in opdracht van het ministerie van J&V opgericht en verantwoordelijk voor de bovenregionale spreiding van Oekraïense vluchtelingen ter voorkoming van overbelasting van de gemeentelijke opvanglocaties. Het LCVS is al sinds 9 maart jl. bereikbaar en actief.

Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO)

Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) is een knooppunt tussen het Rijk, de veiligheidsregio’s en samenwerkingspartners als bijvoorbeeld het Nederlandse Rode Kruis, VNG en COA. Op dit moment ligt de prioriteit nog bij bovenregionale vluchtelingenspreiding, maar indien noodzakelijk richt het KCIO zich ook op andere thema’s.

De focus ligt in ieder geval op het verzamelen & analyseren van informatie en het opstellen van scenario’s en adviezen.

Bovenregionale spreiding

Om bovenregionaal te kunnen spreiden is inzicht nodig in de verwachte toestroom van vluchtelingen, inzicht in de beschikbare gemeentelijke opvangcapaciteit en capaciteit voor het matchen van vraag en aanbod.

  • Om enig inzicht te krijgen in de verwachte toestroom van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland is het LCVS afhankelijk van een netwerk aan partners. Een belangrijke partner is bijvoorbeeld het Directoraat-Generaal Migratie. Ook organisaties als UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, dragen bij aan het in beeld krijgen van de mogelijke toestroom.
  • De veiligheidsregio’s leveren informatie aan over het aantal beschikbare opvangplekken binnen de regio. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in kortdurende (<72 uur) en langdurende (>72 uur) opvang.
  • Voor het matchen van vraag en aanbod staat 24/7 een team van mensen klaar. Een verzoek tot het verplaatsen van vluchtelingen wordt digitaal ingediend. Op basis van een actueel beeld van de beschikbare informatie wordt een (nieuwe) opvanglocatie voor de vluchtelingen gezocht. Indien noodzakelijk wordt ook het vervoer geregeld.

Het actuele beeld van de beschikbare opvangcapaciteit wordt getoond in een dashboard. Het dashboard wordt samen met de andere beelden getoond in LCMS. Wil je in de volgende nieuwsbrief meer lezen over LCVS of het KCIO? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar netcentrischwerken@nipv.nl.